Seminár:
Kataster nehnuteľností a súdna prax

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Lektori v rámci seminára predložia komplexný pohľad na právnu úpravu katastra nehnuteľností a zápisov do katastra nehnuteľností s prihliadnutím na stanoviská prezentované v súdnej praxi a v rozhodovacej praxi Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť lektori venujú katastru nehnuteľností ako zdroju údajov o nehnuteľnostiach, problematike dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností a možnosti „nápravy“ nesprávneho zápisu do katastra nehnuteľností.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • kataster nehnuteľností ako jednotná evidencia nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam (predmet evidovania v katastri nehnuteľností a obsah katastra nehnuteľností);
 • zásady spravovania katastra nehnuteľností (s dôrazom na zásadu priority zápisu práv do katastra nehnuteľností);
 • kataster nehnuteľností ako zdroj údajov o nehnuteľnostiach a právach k nehnuteľnostiam (poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností);
 • hodnovernosť a záväznosť údajov katastra nehnuteľností;
 • list vlastníctva a povaha zápisov v liste vlastníctva;
 • konanie v dobrej viere v správnosť údajov katastra nehnuteľností a ochrana osoby konajúcej v dobrej viere v správnosť údajov katastra nehnuteľností;
 • zápis duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností a jeho dôsledky;
 • zápis práv do katastra nehnuteľností (vklad, resp. konanie o návrhu na vklad a záznam);
 • zápis poznámok do katastra nehnuteľností (poznámky informatívneho charakteru, poznámky obmedzujúceho charakteru,  poznámka spornosti);
 • prešetrenie zmien údajov katastra nehnuteľností;
 • oprava chyby v katastrálnom operáte;
 • stanoviská prezentované v súdnej praxi;
 • stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky a iných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach výkladu právnych noriem týkajúcich sa zápisov do katastra nehnuteľností;

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Lektori v rámci seminára Kataster nehnuteľností a súdna prax predložia komplexný pohľad na právnu úpravu katastra nehnuteľností a zápisov do katastra nehnuteľností s prihliadnutím na stanoviská prezentované v súdnej praxi a v rozhodovacej praxi Úradu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností Slovenskej republiky.

Osobitnú pozornosť lektori venujú katastru nehnuteľností ako zdroju údajov o nehnuteľnostiach, problematike dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností a možnosti „nápravy“ nesprávneho zápisu do katastra nehnuteľností.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zástupca realitných kancelárií, realitný maklér, realitný poradca, zástupca developerských a stavebných spoločností, zamestnanci verejnej správy a samosprávy, osoby, ktoré investujú finančné prostriedky na realitnom trhu, právnik, advokát, koncipient, mediátor, bytové družstvá spoločenstvá, banky, investorské spoločnosti, vlastníci nehnuteľností.

Lektor

Mgr. Róbert Jakubáč PhD.

Mgr. Róbert Jakubáč PhD.

Je pracovníkom legislatívno – právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2007. V rámci publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností) ako aj články publikované Justičnej revue v roku 2014 získal cenu Karola Planka. Zároveň zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného vydaných vydavateľstvami Iura Edition a Wolters Kluwer. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

JUDr. Odeta Poldaufová

JUDr. Odeta Poldaufová

Je riaditeľkou legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2009. V minulosti pôsobila ako riaditeľka Správy katastra Pezinok. Má bohaté skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností od roku 1993. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Kataster nehnuteľností a súdna prax

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme