Prečo si registrovať naše novinky a kalendár seminárov?

Zadarmo získate:

  • 2-krát mesačne e-mailom aktuálny prehľad školení a konferencií,
  • akciové ponuky a zľavy,
  • odborné články, ktoré pripravujú naši lektori
  • po registrácii dostanete od nás 10 % zľavu na prvý seminár podľa vlastného výberu.

Chcem zľavu na prvý seminár:

Input:

* Povinný údaj

Ako si mám uplatniť 10 % zľavu na prvý seminár?

Je to veľmi jednoduché. Napíšte jedinečný kód, ktorý obdržíte po registrácii do poznámky pri objednávke cez internet alebo ho nadiktujte v prípade telefonickej objednávky na našej Zákazníckej 0905 299 299.

Upozornenie: zľavu za prvú objednávku nie je možné kombinovať z inými zľavami.

Vydané články kalendára seminárov:

 Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov týkajúce sa mzdovej a HR oblasti od 25. 5. 2018
Vyšiel: 21.9.2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR”) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.”), ktoré nadobudli účinnosť od 25. 5. 2018 priniesli zmenené pravidlá pre spracúvanie a ochranu osobných údajov. Všeobecne pri praktickej aplikácii týchto legislatívnych dokumentov na spracúvanie osobných údajov má GDPR prednosť pred zákonom č. 18/2018 Z. z.
 Incoterms a logistika
Vyšiel: 21.9.2018
INCOTERMS (International Commercial Terms) jsou mezinárodně uznávaná oficiální pravidla pro výklad obchodních doložek pro přepravu zboží v zahraničním obchodě, které vytváří a vydává Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC). Historie vzniku Incoterms se datuje od roku 1936, kdy tyto doložky byly poprvé vydány s cílem odstranění problémů spojených s rozdílností obchodních zákoníků různých zemí. V důsledku změn týkajících se mezinárodního obchodu byla pravidla Incoterms upravována (pozn.: v letech 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000) a dnem 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost desáté vydání, Incoterms 2010.
 Matematicko-štatistické metódy finančnej analýzy
Vyšiel: 21.9.2018
Finančná analýza využíva viaceré metódy, ktoré sa snažia upozorniť na prípadné problémy vo finančnej situácii vo firme z pohľadu budúcnosti. Takýmito metódami sú už spomínané metódy finančnej analýzy "ex ante", medzi ktoré patria aj matematicko-štatistické metódy.
 Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi
Vyšiel: 11.9.2018
Tesne pred letnými prázdninami schválil parlament zákon, ktorý bol publikovaný pod č. 212/2018 Z.z., ktorý novelizuje katastrálny zákon, zákon o geodézii a kartografii a zákon o správnych poplatkoch a v prevažnej časti nadobúda účinnosť od 1.10.2018. Zameriame sa na najdôležitejšie zmeny, ktoré zákon prináša.
 Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1.9.2018
Vyšiel: 11.9.2018
Od 1.9.2018 bolo do pôsobnosti ústredia v zmysle § 12 písm. aj) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti doplnené rozhodovanie o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) a o zrušení tohto členstva a partnerstva, čim sa naplnil čl. 11 Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/589 zo dňa 13.4.2016.
 Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a účtovná závierka
Vyšiel: 11.9.2018
Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. V prípade občianskeho združenia ide hlavne o členov združenia a daňové úrady. Účtovná závierka sa zostavuje podľa § 17 zákona o účtovníctve. Občianske združenie zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzaviera účtovné knihy podľa § 16 zákona o účtovníctve. Riadnu účtovnú závierku zostavuje občianske združenie vždy, keď uzaviera účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, v ostatných prípadoch zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu. Na základe údajov z účtovných kníh a inventarizácie zostaví občianske združenie účtovnú závierku, ktorá sa zverejňuje v plnom rozsahu.
 Novelizácia zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. septembra 2018
Vyšiel: 6.9.2018
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie upravuje postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením, a navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením, taktiež upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov, práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov.
 Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách
Vyšiel: 6.9.2018
Na účely účinnej a jednotnej aplikácie všeobecných zásad zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vo väzbe na ustanovenie § 57 a § 58 ZP na konkrétne podmienky spoločnosti ... (uviesť zamestnávateľa) generálny riaditeľ (alebo iný zodpovedný zamestnanec spoločnosti) vydáva podľa čl. ... Organizačného poriadku spoločnosti vnútropodnikovú smernicu o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, pri vyslaní zamestnanca do členského štátu Európskej únie a pri výkone práce v zahraničí.
 Finančné výkazy podniku
Vyšiel: 6.9.2018
Základným zdrojom informácií o stave podniku sú výkazy finančného účtovníctva firmy. Aby bolo možné získať relevantné informácie v nich ukryté je potrebné dokázať tieto výkazy čítať, vedieť podľa akých princípov sú tvorené, čo predstavujú jednotlivé položky a aké možné nástrahy skrývajú pre finančnú analýzu.
 Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu v roku 2018
Vyšiel: 28.8.2018
Čo všetko musí obsahovať žiadosť o súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu katalógové číslo 20 03 01, podľa Vyhlášky č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
 Výsledok hospodárenia v neziskových účtovných jednotkách
Vyšiel: 28.8.2018
Výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa po zdanení preúčtuje na účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní a následne sa podľa schváleného rozhodnutia samosprávnych orgánov neziskovej účtovnej jednotky zúčtuje.
 Novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. mája 2018
Vyšiel: 13.8.2018
Po schválení Národnej rady Slovenskej republiky bol v Zbierke zákonov publikovaný zákon zo dňa 13. marca 2018 č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike“), ktorý sa dotkol aj zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zmeny týkajúce sa procesov verejného obstarávania nadobudli účinnosť 1. mája 2018. Ich prehľad Vám prinášame v nasledujúcom texte.
 Zrušenie povinnosti ohlásenia o materiálovom toku odpadov z obalov
Vyšiel: 13.8.2018
Podľa zákona 79/2015 o odpadoch Z. z. odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.
 Výpočet pomernej časti dovolenky
Vyšiel: 13.8.2018
Dovolenka je čas, kedy by si zamestnanec mal oddýchnuť a zregenerovať svoje sily. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi dovolenku a to na základe právneho nároku, ktorý vzniká pri splnení určitých podmienok (ZP §§ 100 – 116).
 Zavedenie zdanenia dividend od roku 2018
Vyšiel: 8.8.2018
Jednou z navrhovaných noviel zákonov, ktoré v júli predstavilo a do medzirezortného konania zaradilo Ministerstvo financií SR je aj novela zákona o dani z príjmov. Novela zákona o dani z príjmov popri úpravách v pravidlách transferového oceňovania obsahuje aj zavedenie zdaňovania podielov na zisku (dividend). Ide o opatrenie, ktoré sa dotkne pomerne širokého okruhu daňovníkov – fyzických i právnických osôb, ktoré vlastnia podiely v obchodných spoločnostiach.
 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
Vyšiel: 8.8.2018
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje práva a povinnosti orgánov Mesta ……. (ďalej len ”mesto“), vymedzuje pojmy, povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, na území a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
 IAS 20 - Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci
Vyšiel: 8.8.2018
Tento štandard sa uplatňuje pri účtovaní a zverejňovaní štátnych dotácií a pri zverejňovaní ostatných foriem štátnej pomoci.
 Zmeny vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osôb podľa §8 ods. 2
Vyšiel: 1.8.2018
Dňa 19. júna bol Národnou radou Slovenskej republiky v rámci III. čítania schválený a odoslaný na zverejnenie v Zbierke zákonov vládny návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „zákon“), ktorým sa okrem iného mení aj zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
 Tabuľka platov vo verejnej správe 2018
Vyšiel: 1.8.2018
Zákon v úvodných ustanoveniach pozitívne aj negatívne vymedzuje, na koho sa jeho ustanovenia vzťahujú. Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme u zamestnávateľov.
 Novela zákona č. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - národné emisné inventúry, projekcie emisií a informatívne správy o inventúrach
Vyšiel: 30.7.2018
Dňa 13. 6. 2018 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Novela nadobúda účinnosť 1. 7. 2018 a prináša zmeny vo viacerých ustanoveniach zákona.
 Aplikačné problémy GDPR v praxi: Spracúvanie osobných údajov na vizitkách
Vyšiel: 30.7.2018
Jediným logickým výkladom článku 2 týkajúceho sa vecnej pôsobnosti Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (známeho aj ako Nariadenie GDPR), dospejeme k záveru, že sa Nariadenie GDPR vzťahuje na spracúvanie akýchkoľvek osobných údajov spracúvaných v elektronickej alebo listinnej podobe, ktoré sú súčasťou informačného systému, alebo sú určené na to aby boli súčasťou informačného systému.
 Postup analýzy životného cyklu produktu
Vyšiel: 24.7.2018
LCA (Life Cycle Assessment - LCA, v slovenčine označovaná ako posudzovanie životného cyklu) poskytuje systémový rámec pre identifikáciu, analýzu a následnú redukciu negatívnych environmentálnych dopadov produktu počas jeho celého životného cyklu. Posudzovanie životného cyklu je metóda porovnávania environmentálnych vplyvov produktov, výrobkov alebo služieb, s ohľadom na ich životný cyklus.
 IFRS 5 - Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností
Vyšiel: 24.7.2018
Cieľom tohto štandardu je určiť účtovanie majetku držaného na predaj a prezentáciu a zverejňovanie ukončenia činností.
 SZČO a podnikanie v zahraničí v roku 2018
Vyšiel: 24.7.2018
Podnikateľské aktivity spojené so zahraničím prinášajú nielen možnosť zefektívnenia ekonomických výsledkov podnikateľov, ale aj s tým spojené riziká, ktorým je možné vyhnúť sa dobrou znalosťou ekonomických podmienok podnikania. Veľmi dôležitým faktorom pre určenie ekonomickej efektívnosti podnikateľských aktivít je znalosť daňových zákonov.
 Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
Vyšiel: 17.7.2018
Podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti. Za vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti je podľa prílohy zákonu o odpadoch stanovená cena 11 eur. Súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov.
 Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019
Vyšiel: 17.7.2018
Schválená novela Zákonníka práce upravuje výšku niektorých mzdových zvýhodnení (noc, sviatok), zavádza nové mzdové zvýhodnenia (sobota, nedeľa), mzdové zvýhodnenia zavádza aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, rieši niektoré oblasti na základe poznatkov z praxe s cieľom znížiť administratívnu záťaž, spresňuje postupy a možnosti riešení nárokov v osobitných prípadoch, zavádza peňažné plnenie z dôvodu dovolenky a Vianoc (13. a 14. mzdu).
 Osobitosti platov zamestnancov štátnej služby
Vyšiel: 17.7.2018
Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie“). Metodickým usmernením MF č. MF/014199/2017-352 zo dňa 22.06.2017 o účtovaní položiek štátnozamestnaneckého platu v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje a sprehľadňuje účtovanie jednotlivých zložiek platu štátneho zamestnanca.
 Vnútropodniková smernica pre prijatie nových zamestnancov z pohľady ochrany osobných údajov
Vyšiel: 17.7.2018
S každým novým zamestnancom je uzatvorená pracovná zmluva. Pracovná zmluva musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom spoločnosti.
 IAS 11 - Zmluvy o zhotovení, Bude nahradený IFRS 15 k 1. 1. 2017
Vyšiel: 11.7.2018
Dňa 13. januára 2016 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila nový štandard IFRS 16 pre lízingy (doteraz upravené štandardom IAS 17 Lízingy), ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2019.
 Fyzická a dokladová inventúra
Vyšiel: 11.7.2018
Podľa § 30 ods. 1 ZU skutočné stavy hmotného majetku, príp. majetku nehmotnej povahy sa zisťujú fyzickou inventúrou. Pri fyzickej inventúre sa zisťuje stav majetku podľa jednotiek množstva vedených v účtovníctve (napr. v skladovej evidencii v ks, kg, m, m3 a pod.), t. j. spočítaním, vážením, meraním, technickým prepočtom pri voľne uloženom hromadnom materiáli, obhliadkou a pod. Zistené rozdiely medzi stavom podľa účtovníctva a zisteným skutočným stavom sa uvedú v inventúrnych súpisoch.
 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v stavbách a zariadeniach podľa zákona o vodách
Vyšiel: 11.7.2018
Zákon o vodách v § 39 definuje zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami ako výrobný proces alebo iná činnosť, pri ktorej sa znečisťujúce látky vyrábajú, spracúvajú, používajú, prepravujú a skladujú alebo sa s nimi zaobchádza iným spôsobom napríklad ich používaním na pohon motorových vozidiel.
 Povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7 zákona o DPH v roku 2018
Vyšiel: 28.6.2018
Registráciu osôb, ktoré nadobúdajú (kupujú) v tuzemsku tovar z iných členských štátov upravuje § 7 zákona o DPH. Ide o osoby, ktorým vzniká povinnosť platiť daň z nadobudnutia (kúpy) tovaru v tuzemsku z iných členských štátov, ak hodnota tovaru, ktorý nadobudli (kúpou) z iného členského štátu dosiahne v kalendárnom roku sumu 14 000 EUR bez DPH.
 Rada IASB vydala nový štandard IFRS 16 pre lízingy, ktorý prináša významné zmeny pre nájomcov
Vyšiel: 28.6.2018
Dňa 13. januára 2016 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila nový štandard IFRS 16 pre lízingy (doteraz upravené štandardom IAS 17 Lízingy), ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2019.
 Stravné lístky od 1. 6. 2018 z pohľadu zákona o dani z príjmov
Vyšiel: 28.6.2018
Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov sú daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov, ak sú poskytnuté za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.
 Faktory rizikovosti úverov v stavebníctve v roku 2018Novela zákona o dani z príjmov a legislatívna úprava v oblasti vedenia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku od 1.5.2018
Vyšiel: 13.6.2018
Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. marca 2018 schválila zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike“).
 Príjmy nerezidentov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2018
Vyšiel: 13.6.2018
Predmetom dane nerezidenta SR je podľa § 2 písm. g) zákona o dani z príjmov príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR (úprava je v § 16 zákona o dani z príjmov).
 Faktory rizikovosti úverov v stavebníctve v roku 2018
Vyšiel: 13.6.2018
Rizikovosť úverového portfólia v stavebníctve je výrazne ovplyvnená jeho časovou štruktúrou. Tá ovplyvňuje nielen vývoj hodnoty pracovného kapitálu, ale aj schopnosť splácať celkové krátkodobé záväzky. Zaťaženosť vlastného kapitálu na agregovanej úrovni analyzovaného odvetvia sa mierne zvyšuje. Významným faktorom je preto vplyv časovej štruktúry úverového portfólia.
 Princípy spracovania podnikateľského zámeru (I. časť)
Vyšiel: 30.5.2018
Podnikateľský zámer (investičný plán) poskytuje významné informácie o podnikateľskej stratégii firmy. Pri jeho spracovaní je dôležitá nielen analýza jeho efektívnosti, ale aj reálne posúdenie schopnosti splácať záväzky vyplývajúce z jeho realizácie. Podnikateľský zámer obsahuje komplexnú informáciu o subjekte (jeho veľkosť, výrobno-obchodná náplň, technologické a technické vybavenie, charakteristika výrobného procesu, kapacita výroby a jej vyťaženie - zabezpečenie odbytu a jeho reálnosť, cenové kalkulácie, silné a slabé stránky podnikateľských aktivít - SWOT analýza, znalosť relevantného trhového prostredia, hodnotenie vývoja pozície na trhu, analýza významných dodávateľov a odberateľov a iné faktory, ktoré sú špecifické pre konkrétny podnikateľský subjekt). Články venované tejto problematike sú zamerané na jednu z rozhodujúcich súčastí podnikateľského zámeru - finančný plán.
 Odpočet daňovej straty
Vyšiel: 30.5.2018
Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná, v rovnomernej výške rovnajúcej sa ¼ z vykázanej straty. Daňovú stratu je možné vykazovať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach len z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a o túto stratu je možné upravovať základ dane (čiastkový základ dane) len z týchto príjmov. Ak preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP sú vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliadne, t. j. daňovú stratu z týchto príjmov nie je možné vykázať na daňové účely.
 IAS 24 - Zverejnenie spriaznených osôb
Vyšiel: 30.5.2018
Cieľom tohto štandardu je zaistiť, aby účtovná závierka účtovnej jednotky obsahovala zverejnenia nevyhnutné na zameranie pozornosti na možnosť, že jej finančná pozícia a hospodársky výsledok mohli byť ovplyvnené existenciou spriaznených osôb, transakciami a neuhradenými zostatkami, vrátane záväzkov, súvisiacimi s týmito osobami.
 Predaj tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice v roku 2018
Vyšiel: 16.5.2018
Dňa 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „ zákon o DPH“), ktorý okrem iného mení úpravu prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. Z ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH sa vypúšťa podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti do 31. 12. 2017, ktorou bola suma základu dane vo faktúre za dodanie tovarov vo výške 5 000 eur.
 IFRS 4 - Poistné zmluvy
Vyšiel: 16.5.2018
Cieľom tohto štandardu je stanoviť finančné vykazovanie poistných zmlúv účtovnou jednotkou, ktorá takéto zmluvy vydáva (v tomto štandarde sa takáto účtovná jednotka označuje ako poisťovateľ) dovtedy, kým Rada nedokončí druhú etapu projektu zameraného na poistné zmluvy.
 Využitie ukazovateľov likvidity vo finančnom riadení
Vyšiel: 16.5.2018
Pri analýze likvidity je mimoriadne dôležité poznanie úrovne obežného majetku a krátkodobých zdrojov financovania potrebných na jeho krytie, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú likviditu podniku a cash-flow a v konečnom dôsledku majú podstatný dosah na ziskovosť a zvyšovanie či znižovanie hodnoty.
 Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ z pohľadu DPH v roku 2018
Vyšiel: 3.5.2018
Dodaním tovaru podľa ustanovenia § 8 ods.1 písm. a) zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH”) je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, ak uvedený zákon neustanovuje inak.
 IFRIC 18
Vyšiel: 3.5.2018
V sieťových odvetviach môže účtovná jednotka prijímať od svojich zákazníkov položky nehnuteľností, strojov a zariadení, ktoré sa musia používať na pripojenie týchto zákazníkov do siete a na poskytovanie nepretržitého prístupu k dodávkam komodít zákazníkovi, akými sú elektrická energia, plyn alebo voda. Alternatívne môže účtovná jednotka od zákazníkov za nadobudnutie alebo zhotovenie takýchto položiek nehnuteľností, strojov a zariadení prijímať peniaze. Od zákazníkov sa obvykle na základe používania požaduje úhrada dodatočných súm za nákup tovarov alebo služieb.
 Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancom
Vyšiel: 3.5.2018
V súčasnosti zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom popri mzde rôzne iné výhody alebo zvýhodnenia, ktoré v podstate zvyšujú mzdu zamestnanca. Ide o peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú poskytované z titulu výkonu prevádzky zamestnávateľa alebo zo sociálneho fondu.
 IAS 23 - Náklady na prijaté úvery a pôžičky
Vyšiel: 18.4.2018
Náklady na prijaté úvery a pôžičky, ktoré sú priamo priraditeľné akvizícii, zhotoveniu alebo výrobe kvalifikovateľného aktíva, sa kapitalizujú ako súčasť nákladov na toto aktívum. Ostatné náklady na prijaté úvery a pôžičky sa vykazujú ako výdavok.
 Pokuty za nesplnenie daňových povinností nepeňažnej povahy podľa daňového poriadku
Vyšiel: 18.4.2018
Vývoj sankčného systému pri správe daní ako ho poznáme v súčasnej dobe je platný od roku 2004 prešiel určitým vývojom. Tým významným rokom, kedy došlo k podstatnej legislatívnej úprave sankčného systému bol predovšetkým rok 2016. Hlavným dôvodom legislatívnej úpravy sankčného systému s účinnosťou od 1.1.2016 bolo vznesenie pripomienok od pracovnej skupiny Rady EU ministerstvu financií ako aj tiež odporúčanie Výboru ministrov Rady EU k sankčnému systému platného do 31. 12. 2015.
 Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovosť
Vyšiel: 17.4.2018
Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť.
 Platitelia dane, registračná povinnosť pre DPH
Vyšiel: 4.4.2018
Platiteľom dane je zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná u miestne príslušného správcu dane ako platiteľ. Povinnosť registrácie sa podľa ZDPH vzťahuje na zdaniteľné osoby, ktoré vykonávajú nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou (podnikaním) je každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, podnikaním je aj využívanie hmotného a nehmotného majetku za účelom dosahovania príjmu z tohto majetku. Registračnú povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4,§ 7 a 7a ZDPH.
 Zamestnanca treba prihlásiť ešte pred nástupom do práce, pomôže aj mobilná aplikácia
Vyšiel: 4.4.2018
Sociálna poisťovňa opätovne upozorňuje zamestnávateľov na správne prihlasovanie zamestnancov. V zmysle zákona o sociálnom poistení stále platí, že zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne deň pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Ak túto lehotu nedodrží, pobočka Sociálnej poisťovne mu môže uložiť pokutu.
 Účtová třída 5
Vyšiel: 4.4.2018
V účtové třídě se účtují prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Syntetické nákladové účty si účetní jednotka stanoví ve svém účtovém rozvrhu v rámci směrné účtové osnovy závazné do úrovně účtových skupin. Další členění do analytických účtů si může přizpůsobit potřebám manažerského účetnictví, vhodné je vzít v úvahu i daňovou účinnost nákladů. Vztah daně z příjmů k účetním předpisům je stanoven v § 21h ZDP. U poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, případně vedou daňovou evidenci.
 Výpočet PN v roku 2018
Vyšiel: 21.3.2018
Zamestnanec je zamestnancom firmy od roku 2012 . Zmluvne dohodnutý plat má 850,- eur mesačne. V roku 2017 si 12. 6. 2017 čerpal neplatené voľno a od 1. 7. 2017-10. 7. 2017 bol PN. PN zostal znovu od 1. 2. 2018 do 8. 2. 2018. Akú dostane PN?
 Výpočet mzdy v roku 2018
Vyšiel: 7.3.2018
Budúci rok prinesie v oblastí daní, účtovníctva, ako aj mzdového účtovníctva mnoho legislatívnych zmien, ktoré sa v konečnom dôsledku dotknú jedinca, či už ako zamestnanca alebo ako podnikateľského subjektu. Určité legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté už v tomto roku, budú mať dopad na mnohé veličiny v roku 2018. Jednou z nich je napr. zmena výšky životného minima (od 1. 7. 2017), ktorá ovplyvní výpočet miezd, exekúcií, daní, či výšku maximálneho mesačného zárobku uchádzača o zamestnanie. My sa v tomto článku budeme venovať dopadu prijatých legislatívnych zmien na výpočet mzdy v roku 2018.
 Novela zákona o dani z príjmov od 1.5.2018
Vyšiel: 21.2.2018
Zverejnením v Zbierke zákonov SR sa stala platnou novela zákona č. 63/2018 Z. z., ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. máju 2018 a v zákone o dani z príjmov upravuje 4 novelizačné body.
 Oznámenie o schválení účtovnej závierky od 1.1.2018
Vyšiel: 7.2.2018
Zákonom č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov došlo k zmene lehoty na podanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.
 Používanie nového vzoru daňového priznania k DPH v roku 2018 a dodatočné priznania za predchádzajúce obdobia
Vyšiel: 24.1.2018
Vzhľadom k tomu, že je zverejnený aktuálny formulár, dochádza zo strany platiteľov dane k otázkam, či v prípade dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobia, pred 1. 1. 2018 majú použiť tento formulár.
 Metodický pokyn k zábezpeke na daň z pridanej hodnoty v roku 2018
Vyšiel: 10.1.2018
Týmto metodickým pokynom sa ruší Metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov z decembra 2015, z ktorého sa do nového metodického pokynu preberajú všetky časti pôvodného metodického pokynu týkajúce sa zábezpeky na daň, ktorých sa zákon č. 334/2017 Z. z. nedotkol.