Seminár

Inventarizácia komplexne – bez chýb a pokút

Ing. Hedviga Vadinová

Cieľom seminára je poskytnúť vám všetky potrebné zákonné aj praktické informácie o príprave a vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania vo vašej spoločnosti.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Právna úprava inventarizácie majetku a záväzkov a vlastného imania vyplývajúca zo zákona o účtovníctve v platnom znení.
 • Inventarizácia vo vašej  spoločnosti je obligatórna zákonná povinnosť, naučíme vás, ako rozumieť inventarizácii, čo s čím súvisí, ako to urobiť a skontrolovať, mať všetko v poriadku a predísť problémom alebo až uloženiu nie malej sankcie, napríklad pri daňovej kontrole.
 • Frekvencia jednotlivých druhov inventarizácie vyplývajúca z platnej legislatívy.
 • Zodpovednosť za inventarizáciu a vykonanie inventarizácie, interná smernica, ktorá upravuje praktický výkon inventarizácie.
 • Spôsoby vykonávania inventúr (fyzická, dokladová, kombinovaná – kedy, aká).
 • Popis vykonania inventúr jednotlivých účtov majetku, záväzkov a vlastného imania – prakticky s upozornením na najčastejšie chyby.
 • Vyhotovenie inventúrnych zápisov a súpisov a ich zákonných náležitostí a obsahu v súlade s obligatórnou zákonnou úpravou.
 • Vymáhanie a zúčtovanie zavinených mánk a škôd.
 • Prechodné a trvalé zníženie hodnoty majetku – povinnosť tvorby opravných položiek k majetku.
 • Dlhodobý majetok a jeho odpisy a povinnosť prehodnotenia plánu odpisov v zmysle postupov účtovania.
 • Inventarizačné rozdiely, ich zistenie a zúčtovanie, vzájomná kompenzácia mánk a prebytkov.
 • Konečný centrálny zápis o výsledku a vyhodnotení inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania účtovnej jednotky, jeho zaúčtovanie a možný daňový dopad.
 • Uschovávanie písomností týkajúcich sa inventarizácie.
 • Praktické príklady a odpovede na otázky.
 • Diskusia.

Komu je určený

Školenie je určené ekonómom, účtovníkom, externým spracovateľom účtovníctva, majiteľom a konateľom spoločností a tiež všetkým, ktorí sú zodpovední za inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania a chcú jej rozumieť.

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

12.12.2022

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

12.12.2022

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

16.2.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

16.2.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

8.12.2023

ONLINE

Ing. Hedviga Vadinová

8.12.2023

Bratislava

Ing. Hedviga Vadinová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.