Seminár

Inventarizácia komplexne – bez chýb a pokút

Cieľom seminára je poskytnúť vám všetky potrebné zákonné aj praktické informácie o príprave a vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania vo vašej spoločnosti.

Obsahová náplň

 • Právna úprava inventarizácie majetku a záväzkov a vlastného imania vyplývajúca zo zákona o účtovníctve v platnom znení.
 • Inventarizácia vo vašej  spoločnosti je obligatórna zákonná povinnosť, naučíme vás, ako rozumieť inventarizácii, čo s čím súvisí, ako to urobiť a skontrolovať, mať všetko v poriadku a predísť problémom alebo až uloženiu nie malej sankcie, napríklad pri daňovej kontrole.
 • Frekvencia jednotlivých druhov inventarizácie vyplývajúca z platnej legislatívy.
 • Zodpovednosť za inventarizáciu a vykonanie inventarizácie, interná smernica, ktorá upravuje praktický výkon inventarizácie.
 • Spôsoby vykonávania inventúr (fyzická, dokladová, kombinovaná – kedy, aká).
 • Popis vykonania inventúr jednotlivých účtov majetku, záväzkov a vlastného imania – prakticky s upozornením na najčastejšie chyby.
 • Vyhotovenie inventúrnych zápisov a súpisov a ich zákonných náležitostí a obsahu v súlade s obligatórnou zákonnou úpravou.
 • Vymáhanie a zúčtovanie zavinených mánk a škôd.
 • Prechodné a trvalé zníženie hodnoty majetku – povinnosť tvorby opravných položiek k majetku.
 • Dlhodobý majetok a jeho odpisy a povinnosť prehodnotenia plánu odpisov v zmysle postupov účtovania.
 • Inventarizačné rozdiely, ich zistenie a zúčtovanie, vzájomná kompenzácia mánk a prebytkov.
 • Konečný centrálny zápis o výsledku a vyhodnotení inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania účtovnej jednotky, jeho zaúčtovanie a možný daňový dopad.
 • Uschovávanie písomností týkajúcich sa inventarizácie.
 • Praktické príklady a odpovede na otázky.
 • Diskusia.

Komu je určený

Školenie je určené ekonómom, účtovníkom, externým spracovateľom účtovníctva, majiteľom a konateľom spoločností a tiež všetkým, ktorí sú zodpovední za inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania a chcú jej rozumieť.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.