Certifikovaný seminár

HR Akadémia - Excelencia v riadení ľudských zdrojov

Martina Kotvan Belišová

Hľadáte komplexné informácie z oblasti riadenia ľudských zdrojov? Počas modulového kurzu sa venujeme týmto oblastiam:

 • Stratégia riadenia ľudských zdrojov
 • Plánovanie a stratégie náboru
 • Metódy výberu talentov
 • Efektívny Onboarding a Offboarding zamestnanca
 • Rozvoj a udržanie talentov
 • Nastavenie odmeňovania a benefitov
 • Excelencia v riadení výkonu

Cieľom kurzu je :

 • Poskytnúť účastníkom komplexné informácie z oblasti riadenia ľudských zdrojov pre získanie expertízy v obore HR.
 • Rozvinúť zručnosti účastníkov v oblasti náboru, výberu, adaptácie, rozvoja, odmeňovania, a ďalších oblastí HR.
 • Poskytnúť účastníkom praktické cvičenia, riešenie prípadových štúdií a simulácie situácií, ktoré sa vyskytujú v reálnom prostredí HR.
 • Zlepšiť kariérne vyhliadky účastníkov a ich posun na vyššiu úroveň vo svojom obore.
 • Vytvoriť prostredie, kde sa účastníci môžu stretnúť, zdieľať skúsenosti, nadviazať nové kontakty a rozvíjať profesionálne vzťahy v oblasti riadenia ľudských zdrojov

Obsah školenia: HR Akadémia - Excelencia v riadení ľudských zdrojov

Modul 1: Stratégia riadenia ľudských zdrojov

Termíny: 17.10.2024, 23.1.2025, 23.9.2025

Tvorba stratégie

 • Stanovenie hlavných cieľov HR stratégie, ktoré sú v súlade s celkovou stratégiou organizácie.
 • Hodnotenie aktuálneho stavu, trendov a externých a interných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť stratégiu.
 • Zapojenie kľúčových zainteresovaných strán do procesu tvorby.

Vytvorenie vízie, hodnôt a stanovenie cieľov

 • Vytvorenie inšpiratívnej vízie pre budúcnosť HR v organizácii.
 • Stanovenie základných hodnôt, ktoré budú riadiť HR prax a kultúru organizácie.
 • Stanovenie SMART cieľov.

Plánovanie pracovnej sily a rozvoja kľúčových kompetencií

 • Identifikácia budúcich potrieb pracovnej sily: jej počtu, druhov a zručností potrebných zamestnancov.
 • Gap analysis: Analýza rozdielov medzi súčasnými schopnosťami zamestnancov a budúcimi požiadavkami.

Rola HR analytiky v procese strategického plánovania a rozhodovania

 • Kľúčové metriky v HR.

Implementácia stratégie, kontrola a hodnotenie

Modul 2: Plánovanie a stratégie náboru

Termíny: 24.10.2024, 13.2.2025, 30.9.2025

Základy plánovania a stratégie náboru

 • Porozumenie organizačným cieľom a zaradenie stratégií náboru do širšieho kontextu.
 • Analýza budúcich potrieb.
 • Plánovanie náborových aktivít a zdrojov.

Tvorba a budovanie značky zamestnávateľa

 • Vplyv brandu zamestnávateľa na skúsenosť kandidáta.
 • Definícia EVP a budovanie silnej zamestnávateľskej značky na pritiahnutie najlepších talentov.
 • Využívanie zamestnávateľskej značky prostredníctvom rôznych náborových kanálov.

Implementácia náborových stratégií

 • Výber vhodných náborových kanálov a metód.
 • Vytvorenie atraktívnych pracovných inzerátov.
 • Aktívne vyhľadávanie kandidátov.
 • Tvorba a udržiavanie talent pipeline pre budúce potreby náboru.

Meranie výkonnosti náborových aktivít a ich zlepšovanie

Modul 3: Metódy výberu talentov

Termíny: 7.11.2024, 6.3.2025, 21.10.2025

Metódy výberu

 • Prehľad a voľba metód.
 • Eliminácia predsudkov a skreslení.

Druhy pohovorov

 • Vykonávanie rôznych druhov pohovorov, vrátane behaviorálnych pohovorov, skupinových pohovorov a situačných pohovorov.
 • Voľba techník a otázok podľa pozície a potrieb firmy.

Assessment Centrum – dizajn a organizácia

 • Návrh a implementácia aktivít pre komplexné hodnotenie kandidátov.
 • Zahrnutie simulácií, rolových hier a prípadových štúdií do procesu výberu.

Psychometria a ďalšie hodnotiace metódy

 • Porozumenie rôznym typom psychometrických testov a ich aplikácií v procese výberu.
 • Interpretácia výsledkov hodnotenia.

Modul 4: Efektívny Onboarding a Offboarding zamestnanca

Termíny: 14.11.2024, 27.3.2025, 28.10.2025

Význam a ciele procesov v kontexte firemnej kultúry

Onboarding – adaptácia nového zamestnanca

 • Vytváranie plánov a aktivít na zabezpečenie začlenenia nových zamestnancov a získanie potrebných informácií a zručností.
 • Efektívna organizácia adaptácie, priebežná kontrola a spätná väzba.
 • Implementácia procesu a jej úskalia.

Offboarding  

 • Plánovanie aktivít spojených s odchodom zamestnanca.  
 • Bezpečnosť, GDPR, reputácia.
 • Práca so spätnou väzbou.
 • Vyhodnocovanie a zlepšovanie.

Špecifiká odchodu na materskú a rodičovskú dovolenku.

Modul 5: Rozvoj a udržanie talentov

Termíny: 21.11.2024, 17.4.2025, 11.11.2025

Základy manažmentu talentov a plánovanie nástupníctva

Identifikácia talentov

 • Nástroje na mapovanie talentov.
 • Succesion Pipeline.

Rozvoj talentov

 • Strategické plánovanie rozvoja talentov
 • Podpora kariérneho rozvoja cez vzdelávacie programy, individuálne rozvojové plány, mentoring, koučovanie, rotácie a projekty, atď.

Udržanie talentov

 • Iniciatívy pre udržanie talentov, nástroje a taktiky.
 • Zvládanie možných rizík.

Firemná kultúra

 • Vplyv firemnej kultúry na manažment talentov.
 • Rola HR v kontexte firemnej kultúry, jej tvorby a zmeny.

Modul 6: Nastavenie odmeňovania a benefitov

Termíny: 28.11.2024, 22.5.2025, 25.11.2025

Dizajn odmeňovania a benefitov

 • Význam odmeňovania a benefitov v životnom cykle zamestnanca.
 • Hlavné faktory ovplyvňujúce efektivitu odmeňovania a benefitov.

Stratégia odmeňovania

 • Finančné vs. nefinančné odmeny.
 • Modely odmeňovania.

Optimalizácia v poskytovaní benefitov

 • Druhy benefitov a ich vplyv na motiváciu zamestnancov.
 • Trendy v poskytovaní benefitov.

Komunikácia a implementácia

 • Postupy pri zavádzaní a implementovaní.
 • Monitorovanie účinnosti odmeňovania a benefitov.

Modul 7: Excelencia v riadení výkonu

Termíny: 5.12.2024, 12.6.2025, 9.12.2025

Princípy riadenia výkonu

 • Význam a kľúčové prvky.

Stanovenie cieľov a očakávaní

 • Dôležitosť stanovenia cieľov.
 • Celofiremné, tímové a individuálne ciele.
 • Techniky stanovenia cieľov.

Pravidelná spätná väzba a hodnotenie výkonu

 • Techniky dávania a prijímania spätnej väzby.
 • 360 stupňová spätná väzba.

Motivácia a podpora výkonnosti

Rozvoj zamestnancov a plánovanie kariéry v procese riadenia výkon

Komu je určený

Školenie si zvoľte, ak:

 • Chcete si prehĺbiť svoje znalosti a zručnosti v oblasti HR a dosiahnuť vyššiu úroveň odbornosti Ste HR špecialista, HR generalista či HR manažér a máte potrebu doplniť si svoje vedomosti o aktuálne pohľady
 • Hľadáte inšpiráciu a zdroje v rámci prípravy na svoj ďalší kariérny posun

Harmonogram

Školenia:

Stratégia riadenia ľudských zdrojov - 17.10.2024, 23.1.2025, 23.9.2025
Plánovanie a stratégie náboru - 24.10.2024, 13.2.2025, 30.9.2025
Metódy výberu talentov - 7.11.2024, 6.3.2025, 21.10.2025
Efektívny Onboarding a Offboarding zamestnanca - 14.11.2024, 27.3.2025, 28.10.2025
Rozvoj a udržanie talentov - 21.11.2024, 17.4.2025, 11.11.2025
Nastavenie odmeňovania a benefitov - 28.11.2024, 22.5.2025, 25.11.2025
Excelencia v riadení výkonu - 5.12.2024, 12.6.2025, 9.12.2025

Harmonogram školení

08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
09:00 – 11:30  prednáška
11:30 – 12:30  obed
12:30 – 15:00  prednáška 

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Osvedčenie o absolvovaní

Získate osvedčenie o vašej účasti na certifikovanom školení, ktoré vám môže pomôcť v napredovaní vo vašej kariére.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: HR Akadémia - Excelencia v riadení ľudských zdrojov

Martina Kotvan Belišová

Martina Kotvan Belišová sa pohybuje v manažmente od roku 2003. Pôsobila na manažérskych a líderských pozíciách v oblasti procesného manažmentu, manažmentu kvality a ľudských zdrojov. Venovala sa HR stratégiám, náboru a výberu, rozvoju talentov, internej komunikácii a HR marketingu, HR analytike, zamestnaneckým vzťahom a riadeniu výkonu.

Od roku…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

17.10. – 5.12.2024

ONLINE

Martina Kotvan Belišová

17.10. – 5.12.2024

Bratislava

Martina Kotvan Belišová

23.1. – 12.6.2025

ONLINE

Martina Kotvan Belišová

23.1. – 12.6.2025

Bratislava

Martina Kotvan Belišová

23.9. – 9.12.2025

ONLINE

Martina Kotvan Belišová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.