Seminár:
Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 850 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 5-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom modulového kurzu je účastníkov oboznámiť so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný je najmä riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 8.4.2019 - 12.4.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

1. modul: 

Seminár - Plánovanie a kontrola finančného plánu firmy 

Obsahom tejto časti kurzu je poskytnúť informácie o rozhodujúcich faktoroch efektívneho finančného plánovania, vypracovania reálneho finančného plánu a metódach priebežného vyhodncovania odchýlok a ich možného dopadu na budúcu finančnú stabilitu. S touto problematikou je úzko prepojená oblasť organizačnej štruktúry, ktorá akceptuje podnikateľské aktivity firmy a umožňuje efektívne riadenie jej ekonomickej pozície a konkurencieschopnosti. Ide najmä o zabezpečenie informačných tokov, ktoré sú rozhodujúcim faktorom pre rozhodovanie, ale súčasne na princípe včasného varovania umožňujú reagovať na zmeny v porovnaní s finančným plánom.

Obsah seminára:

Význam a úlohy manažmentu:

 • podstata, význam a úlohy manažmentu,
 • kategórie manažmentu,
 • postavenie manažéra v procese - manažérske zručnosti.

Funkcie riadenia:

 • plánovanie:
  • význam plánovania,
  • slabé miesta plánovania,
  • druhy plánov,
  • funkčné zložky plánov,
  • projektové plánovanie,
  • podnikateľský plán (business plan),
  • metódy a techniky plánovania.

 Kontrola:

 •  typy kontroly,
 •  zameranie kontroly,
 •  metódy a postupy kontroly.

 Organizovanie:

 •  proces organizovania,
 •  organizačná štruktúra,
 •  typy organizačných štruktúr,
 •  sústava organizačných noriem,
 •  procesné mapy.

 Vedenie:

 •  prístupy k efektívnemu vedeniu ľudí a štýly vedenia,
 •  žiadúce charakteristiky a schopnosti vedúcich zamestnancov,
 •  štýly správania podriadených zamestnancov.

2. modul: 

Seminár - Ekonomické minimum

Táto časť kuzru je zameraná na hodnotenie vývoja rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré su predpokladom jej stabilizovaného prevádzkového cyklu. Z hladiska optimálneho finančného riadenia firmy je dôležité poznať vzťahy medzi ukazovateľmi charakterizujúcimi bilančnú štruktúru a ukazovateľmi, ktoré charakterizujú zdravie finančných tokov – náklady, výnosy a základnú štruktúru cash flow. Poznanie týchto vzťahov je základným východiskom pre spracovanie reálneho podnikateľského zámeru. 

Obsah seminára:

Podstata podnikania:

 • ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty,
 • životný cyklus firmy,
 • prevádzkový cyklus,
 • podnikateľský zámer – zjednodušená stratégia firmy (analýza firmy a projektu; najčastejšie chyby podnikateľského plánu),
 • cenová politika - techniky určenia cien a typy cien.

Základné informácie o ekonomike firmy:

 • súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow,
 • vzťahy medzi účtovnými výkazmi.

Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:

 • sústava finančných ukazovateľov a ich ekonomická interpretácia:
  • ukazovatele likvidity
  • ukazovateľe aktivity
  • ukazovatele rentability
  • ukazovatele zadĺženosti

3. modul: 

Videoseminár - Udržateľný rast

Videoseminár rieši problematiku udržateľného rastu a jeho význam z hľadiska mikroekonomiky pre konkrétny podnikateľský subjekt. Dozviete sa, prečo je nevyhnutné rešpektovať ukazovateľ udržateľného rastu a zabrániť tak finančným problémom v budúcnosti. Lektor analyzuje reprodukciu prevádzkového cyklu a na konkrétnych príkladoch vysvetľuje, ako predísť finančným stratám napriek skutočnému rastu podniku.

Obsah videoseminára:

 • udržateľný rast ako ekonomický ukazovateľ,
 • základné východiská pre pochopenie udržateľného rastu,
 • nevyhnutnosť rešpektovania udržateľného rastu,
 • modelový príklad I.,
 • analýza reprodukcie prevádzkového cyklu,
 • modelový príklad II.,
 • vplyv vzťahu udržateľného a skutočného rastu na úverové riziko,
 • zhrnutie.

4. modul: 

Seminár - Varovné signály v riadení firmy

V tejto časti kurzu sa budeme venovať prístupom k hodnoteniu základných parametrov ekonomickej pozície firmy a jej finančnej stabilite. Poskytujú informáciu o príznakoch možnej finančnej krízy, jej jednotlivých stupňoch a príčinách, ktoré ju spôsobujú. Obsahom tejto časti je tiež prezentovať postupy, ktoré umožnia predvídať možné riziká a v prípade ekonomických procesov vo firme, ktoré smerujú k finančnej kríze, prípadne ju prehlbujú. Ide o možnosti ako tieto postupy využiť pre optimalizáciu riadenia finančných tokov a minimalizáciu rizika finančnej nestability firmy.

Obsah seminára:

SWOT analýza firmy - nástroj pre finančné riadenie a plánovanie:

 • kedy použiť SWOT analýzu,
 • vzor SWOT analýzy.

Fázy finančných porúch firmy:

 • rastová kríza,
 • zvyšovanie podielu obežných aktív ,
 • chyba bo finančnej politike,
 • straty znižujúce vlastný kapitál.

Riadenie pohľadávok:

 • druhy pohľadávok a ich vznik,
 • využívanie informácií o odberateľoch,
 • kritéria hodnotenia bonity odberateľov,
 • kreditný rating,
 • postavenie kreditného manažéra,
 • postupy pre zostavenie hodnotiaceho ratingového modelu,
 • riešenia správy pohľadávok.

5. modul: 

Videoseminár - Fázy finančných porúch firmy

Videoseminár sa zaoberá vyhodnocovaním finančnej stability podnikateľského subjektu. Dozviete sa, ako analyzovať aktuálne finančné zdravie vašej spoločnosti a reprodukciu finančných tokov. Tým môžete včas predísť neudržateľnej finančnej závislosti alebo strate zdrojov.

Obsah videoseminára:

 • fázy finančných porúch nefinančnej korporácie,
 • charakteristika varovných signálov,
 • pracovný kapitál ako parameter finančnej stability,
 • charakteristika pracovného kapitálu,
 • rastová kríza,
 • ekonomická charakteristika rastovej krízy,
 • zvyšovanie podielu obežných aktív,
 • rast podielu obežných aktív – interpretácia príznakov,
 • chyba vo finančnej politike,
 • riadenie finančných tokov – faktor likvidity,
 • straty znižujúce vlastný kapitál,
 • ekonomická interpretácia stratovej firmy,
 • vplyv efektívnosti využitia pracovného kapitálu na rast obežných aktív.

6. modul: 

Seminár - Finančná analýza

Finančná analýza, ktorá je predmetom tejto časti, obsahuje základné prístupy k riadeniu finančných tokov a  hodnoteniu finančnej stability firmy. Uvedené ukazovatele a modely poskytujú významné informácie o reálnej ekonomickej pozícii firmy, ktoré sú potrebné nielen pre pracovníkov firmy, ktorých agendou je obasť riadenia jej ekonomiky, ale aj pre komunikáciu s obchodnými partnermi a komerčnými bankami. Poznanie výsledkov týchto analýz je východiskom pre ridenie procesov, ktoré sú predpokladom zabezpečenia udržateľnej štruktúry likvidity a solventnosti firmy.

Obsah seminára:

Účtovná závierka – zdroj informácií pre finančnú analýzu:

 • účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,
 • účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi.

Finančná analýza „ex post“ (retrospektíva):

 • finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu,
 • procedúry objektivizácie záverov finančnej analýzy.

Finančná analýza „ex ante“:

 • podstata prognózovania finančnej situácie podniku:
  • udržateľný rast firmy – parametre ovplyvňujúce jeho rast,
  • analýza pracovného kapitálu,
  • bonitné modely,
  • efektívnosť využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia).

Praktická prípadová štúdia 


7. modul:

Zhrnutie problematiky, konzultácia a záverečný TEST

Test bude zameraný na vyhodnotenie finančnej situácie firmy. Prostredníctvom testu máte možnosť preveriť svoje schopnosti. Po úspešnom absolvovaní testu Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky hodnotenia finančnej situácie firmy.

Garantujeme:

 • individuálny prístup lektora,
 • aktuálne študijné materiály,
 • kurzy budú prebiehať v skupinách maximálne 8 účastníkov.


V cene seminára je zahrnuté: študijné materiály, teplý obed, občerstvenie, písacie potreby, poznámkovi blok.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Komplexný modulový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Je zameraný najmä na riadenie ekonomickej pozície firmy, celkové zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy.

Súčasne je cieľom kurzu poskytnúť informácie o rôznych modeloch riadenia prevádzkového cyklu firmy a metód vyhodnotenia jej konkurencieschopnosti na konkrétnych prípadových štúdiách a ekonomických modeloch. Ide o všeobecne platné prístupy k riadeniu vývoja ekonomickej pozície firmy bez ohľadu na jej veľkosť a odvetvie, v ktorom realizuje svoje aktivity.

Po novom Vám tento tento typ vzdelávania ponúkame vo forme, ktorá vychádza v ústrety Vašim pracovným povinnostiam. Modulový kurz je kombináciou 4 fyzických školení, 2 videoškolení a individuálnych konzultácií s lektorom. V závere kurzu absolvujete test zameraný na zhodnotenie finančnej situácie firmy. Po úspešnom absolvovaní testu Vám bude vydaný Certifikát celoživotného vzdelávania vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky finančného riadenia firmy.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Pracovníci, ktorí sa podieľajú na komplexnom finančnom riadení aktivít firmy, začínajúci podnikatelia so základnými ekonomickými zručnosťami, stredný manažment, nefinančný manažér, začínajúci finančný analytik, prípadne pracovník komunikujúci s komerčnými bankami a pracovník, ktorý vypracováva a vyhodnocuje finančné plány.

Lektor - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Ing. Dušan Preisinger

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Časový harmonogram - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 8.4.2019 - 12.4.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.7.2019 - 12.7.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • Vysoké Tatry
 • 16.9.2019 - 20.9.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • 11.11.2019 - 19.11.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 850,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Odborný portál:  O senioroch

Odborné publikácie:  Balíček zákonov o ochrane osobných údajov