Konferencia

ENVIRO konferencia 2023 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 10. ročník

Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak, Ing. Tatiana Herchlová

Prinášame Vám 10. ročník úspešnej obľúbenej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve z oblasti:

 • zákona o odpadoch,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

10.10.2023

8.30-16.00

ONLINE

189 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:10

  Otvorenie virtuálnej miestnosti - otestovanie pripojenia s účastníkmi online konferencie

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 10:00

  Ing. Tatiana Herchlová

  Vodný zákon - pripravované zmeny 

  • Prehodnocovanie povolení na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd.
  • Novela zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (vlastníctvo VV a VK, prevádzkovo súvisiace VV a VK, účelová finančná rezerva na obnovu VV a VK, pásma ochrany, hygienické pásmo ČOV, vecné bremeno, rozhodnutie obce o uložení povinnosti pripojiť sa na VK).
  • Novela zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (postup pri uplatňovaní výnimky z environmentálnych cieľov, nové povinnosti pre vlastníkov ČOV do 50 EO - technická revízia stavu a funkčnosti, revízny technik, oznamovanie údajov, odstraňovanie nedostatkov, minimálna účinnosť, limitné hodnoty, zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd).
  • Pripravovaná novela NV SR č.269/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
  • Pripravovaná novela vyhl.č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
  • Pripravovaná novela vyhl.č.262/2010 Z.z.,ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní.
 • 10:00 – 10:15

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Tatiana Herchlová

 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 12:15

  Ing. Peter Gallovič

  Právne predpisy v odpadovom hospodárstve - platné a pripravované zmeny

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
  • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: úprava povinností držiteľa odpadov, zmena v preprave nebezpečných odpadov.
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností OZV, ako aj individuálneho plnenia, nová ôsmy diel - osobitné výrobky z plastov.
  • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady a pripravovaná zmena.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie s nimi, triedený zber kuchynského odpadu od občana.
  • Administratívne nástroje – súhlasy, registrácia - úpravy.
  • § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva - úprava.
  • Prechodné ustanovenia platnosti noviel zákona.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely vyhlášok.
 • 12:15 – 12:30

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič

 • 12:30 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:15

  Ing. Milan Luciak

  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA

  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane posledných noviel.
  • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
  • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
  • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní vplyvov investícií podľa zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
  • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov.
  • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z. z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
  • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
  • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
  • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 14:15 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Milan Luciak

 • 14:30 – 15:45

  Ing. Ľubomír Žiak

  Problematika ochrany ovzdušia – pripravované a platné zmeny v právnej úprave ochrany ovzdušia

  • Návrh nového zákona o ochrane ovzdušia. Hlavným cieľom návrhu zákona je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zavedenie politík a opatrení z Národného programu znižovania emisií do roku 2030 a tiež priemet politík z Programového vyhlásenia vlády 2021 do právnej úpravy. Ďalšie zmeny vychádzajú zo skúseností získaných doterajšou aplikačnou praxou.
  • Návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súčasnosti už neplní celkom svoju funkciu.
  • Návrhy nových zákonov, ktoré nahradia doterajšiu právnu úpravu sú v súčasnosti rámci legislatívneho procesu predložené na rokovanie do NR SR. Prezentované budú riešenia v oblasti ochrany ovzdušia a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a stav ku dňu konania konferencie.
 • 15:45 – 16:00

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Ľubomír Žiak

 • 16:00

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Partneri

Organizátori konferencie

 

Partneri konferencie 

 

Mediálny partner

education

Enviro.sk

Sprievodný program

 

Lektori

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Ľubomír Žiak

Odborník na ochranu ovzdušia, ktorý na Ministerstve životného prostredia SR dlhodobo pôsobil ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky o odbornej spôsobilosti. Má dlhoročné skúsenosti s prednáškovou a publikačnou činnosťou.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Tatiana Herchlová

Vyštudovala VŠCHT v Prahe, odbor technológia vody. Má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Je prevádzkovateľom ČOV a  je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k41/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

10.10.2023

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.