Seminár:
Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu obvyklej resp. trhovej ceny, princípu nezávislého vzťahu u kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež správnosti dokumentácie predloženej finančnej správe.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 30.10.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Prínos pre účastníkov

 • Získate informácie o tom, ako správne nastaviť transakcie medzi závislými osobami, aby ste minimalizovali súvisiace daňové riziká.
 • Naučíme Vás, ako pripraviť dokumentáciu o transferovom oceňovaní a ako sa pripraviť na daňovú kontrolu.
 • Načrtneme vám možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom transferových cien.

Obsahová náplň

 1. Legislatívny rámec transferových cien
 • Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy
 • EU Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU (2006/C 176/01)
 • Zákon o dani z príjmov, usmernenie Ministerstva financií SR
 • Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (tzv. Dohovor o arbitráži)
 • Definícia závislých osôb a riadenej transakcie
 1. Využitie transfer pricingových metód pri kalkulácii cien
 • Transfer pricingové metódy
 • Praktická aplikácia transfer pricingových metód pri kalkulácii vnútroskupinových cien a ich nadväznosť na manažérske účtovníctvo
 • Vzťah rizika a cenovej kalkulácie
 • Nový prístup k uplatňovaniu metód podľa OECD
 • Prípadová štúdia
 1. Dokumentácia o transferovom oceňovaní
 • Dokumentácia pre nadnárodné skupiny spoločností pôsobiacich v rámci EÚ
 • Náležitosti dokumentácie o transferovom oceňovaní pre účely daňového úradu
 • Špecifiká dokumentácie pri poskytovaní služieb (substance test, benefit test, arm's length test)
 • Prípadová štúdia
 1. Daňová kontrola transferových cien a  vybraná judikatúra a nálezy z daňových kontrol
 • Typický priebeh daňovej kontroly
 • Na čo si dať pozor pri daňovej kontrole zameranej na transferové ceny
 • Judikatúra súdov a Najvyššieho súdu v oblasti transferových cien
 • Vybrané nálezy slovenského daňového úradu v oblasti transferových cien

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky transferových cien, ktoré vám pomôžu s minimálnymi nákladmi efektívne nastaviť transakcie medzi závislými osobami a zároveň priebežne dokumentovať tieto transakcie pre prípad daňovej kontroly. Teoretické východiská budú doplnené o praktický príklad buď formou prípadovej štúdie alebo skutočného prípadu z praxe (judikát alebo správa z daňovej kontroly).

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Konateľom, finančným riaditeľom, ekonómom, pracovníkom finančného oddelenia.

Seminár je taktiež vhodný pre zástupcov firiem, ktorí sú súčasťou nadnárodných skupín, sú či majú dcérsku spoločnosť alebo organizačnú zložku.

Lektor

Ing. Tomáš Janoušek

Ing. Tomáš Janoušek

Je daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Pôsobí v spoločnosti V4 Tax, s.r.o. ako daňový manažér, pričom sa venuje transferovému oceňovaniu (transferová dokumentácia vrátane stratégie, a to v súlade s legislatívou a smernicou OECD o transferovom oceňovaní), medzinárodnému zdaňovaniu (inovatívne a efektívne holdingové štruktúry so zameraním na medzinárodné daňové plánovanie, daňové stratégie, príprava daňových analýz a stanovísk) a korporátnym daniam.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 30.10.2019
 • Ing. Tomáš Janoušek
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 19.2.2020
 • Ing. Tomáš Janoušek
 • 185,00 EUR + DPH
Input:
 • 6.4.2020
 • Ing. Tomáš Janoušek
 • 185,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Smernice online

Odborné publikácie:  Franchising