Seminár:
Chemická bezpečnosť - ochrana zdravia, životného prostredia, vzory dokumentácie a záznamov

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Rozšírte si s nami povedomie o problematike chemickej bezpečnosti z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostrediaZískajte prehľad o požiadavkach a o súčasnom stave právnej úpravy SR a EÚ pre oblasť chemických látok a zmesí.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

  • Prehľad súčasného stavu právnej úpravy SR pre oblasť chemickej bezpečnosti.
  • Nová európska právna úprava pre oblasť uvádzania chemických látok,  chemických prípravkov (CHL) a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh ich  používania podľa - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií  (nariadenie  REACH).
  • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS)  - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc  - „nariadenie CLP“ (Classification, Labelling and Packaging).
  • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Rozšírte si s nami povedomie o problematike chemickej bezpečnosti z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia. Získajte prehľad o požiadavkach a o súčasnom stave právnej úpravy SR a EÚ pre oblasť chemických látok a zmesí. Naučte sa zásady správnej podnikovej  praxe zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami. Vzory dokumentácie, záznamov pre chemickú bezpečnosť vo väzbe na právne požiadavky a na manažérske systémy – SMK, SEM a SMBOZP.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

manažmentu a ostatným pracovníkom organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia na jednotlivých úsekoch starostlivosti o životné prostredie, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii alebo pre tých, ktorí  sú/budú  audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy  EN ISO 14 001 alebo systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001

Lektor

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vykonáva školiteľskú činnosť v oblasti manažérskych systémov a právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia vo výrobných a nevýrobných organizáciách. Konzultant MŽP SR a odborne spôsobilá osoba pre vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov, oprávnená osoba pre IPKZ, spôsobilá osoba pre EIA. Vedúci audítor certifikačného orgánu pre manažérske systémy.

Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:30  prednáška
  • 11:30 – 12:30  občerstvenie
  • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Chemická bezpečnosť - ochrana zdravia, životného prostredia, vzory dokumentácie a záznamov

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme