Seminár

Chemická bezpečnosť - ochrana zdravia, životného prostredia, vzory dokumentácie a záznamov

Rozšírte si s nami povedomie o problematike chemickej bezpečnosti z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostrediaZískajte prehľad o požiadavkach a o súčasnom stave právnej úpravy SR a EÚ pre oblasť chemických látok a zmesí.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Prehľad súčasného stavu právnej úpravy SR pre oblasť chemickej bezpečnosti.
  • Nová európska právna úprava pre oblasť uvádzania chemických látok,  chemických prípravkov (CHL) a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh ich  používania podľa - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií  (nariadenie  REACH).
  • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS)  - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc  - „nariadenie CLP“ (Classification, Labelling and Packaging).
  • Diskusia.

Komu je určený

manažmentu a ostatným pracovníkom organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia na jednotlivých úsekoch starostlivosti o životné prostredie, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii alebo pre tých, ktorí  sú/budú  audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy  EN ISO 14 001 alebo systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.