Seminár

Chemická bezpečnosť - ochrana zdravia, životného prostredia, vzory dokumentácie a záznamov

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Rozšírte si s nami povedomie o problematike chemickej bezpečnosti z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostrediaZískajte prehľad o požiadavkach a o súčasnom stave právnej úpravy SR a EÚ pre oblasť chemických látok a zmesí.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Chemická bezpečnosť - ochrana zdravia, životného prostredia, vzory dokumentácie a záznamov

  • Prehľad súčasného stavu právnej úpravy SR pre oblasť chemickej bezpečnosti.
  • Nová európska právna úprava pre oblasť uvádzania chemických látok,  chemických prípravkov (CHL) a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh ich  používania podľa - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií  (nariadenie  REACH).
  • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS)  - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc  - „nariadenie CLP“ (Classification, Labelling and Packaging).
  • Diskusia.

Komu je určený

manažmentu a ostatným pracovníkom organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia na jednotlivých úsekoch starostlivosti o životné prostredie, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii alebo pre tých, ktorí  sú/budú  audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy  EN ISO 14 001 alebo systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001

Harmonogram školenia: Chemická bezpečnosť - ochrana zdravia, životného prostredia, vzory dokumentácie a záznamov

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
  • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
  • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
  • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
  • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
  • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
  • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Chemická bezpečnosť - ochrana zdravia, životného prostredia, vzory dokumentácie a záznamov

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vykonáva školiteľskú činnosť v oblasti manažérskych systémov a právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia vo výrobných a nevýrobných organizáciách. Konzultant MŽP SR a odborne spôsobilá osoba pre vydávanie odborných posudkov vo…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.