Seminár:
Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 850 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 29-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Ponúkame Vám 4-dňové školenie, ktoré je rozvrhnuté na dlhší časový úsek a je ukončené záverečným testom. Certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z environmentálnej problematiky, Vám vystavíme po úspešnom absolvovaní testu.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 23.5.2019 - 2.7.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

1. modul: 

Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach  a povinnostiach vyplývajúcich z aktuálneho stavu legislatívy – zákon číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Obsahom školenia sú  práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií. Účastníkom bude poskytnutá  praktická pomoc pri riešení problémových situácií a stanoviskách medzi investormi a dotknutými orgánmi.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár.

Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe.

Obsah seminára:

Vodný zákon:

 • rozdelenie vôd,
 • Vodný plán Slovenska, Program opatrení,
 • nakladanie s vodami,
 • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas,
 • ochranné pásma vodárenských zdrojov,
 • chránená vodohospodárska oblasť,
 • mimoriadne zhoršenie kvality vôd,
 • havarijný plán, manipulačný poriadok,
 • odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami,
 • vodné toky a správa vodných tokov,
 • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky). 
 • Súvisiace nariadenia vlády SR a vyhlášky MŽP SR.
 • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií (miestna príslušnosť, súbeh rozhodnutí, postup v konaní, záväzné stanovisko).
 • Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach.
  • V priebehu seminára bude kladený dôraz na novelizované časti vodného zákona a súvisiace predpisy.  Budú poskytnuté praktické príklady a prípadové štúdie.

  Lektorka: Ing. Anna Gaálová

  Termín: 21.9.2018, Žilina        

  2. modul: 

  Seminár - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona od 15.6.2017

  Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.

  • Novela zákona od 15.06.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z Európskej únie.
  • Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie - odbornú spôsobilosť.
  • Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov.

  Výklad bude spojený s praktickými príkladmi ako riešiť situácie z oblasti životného prostredia, ktoré sú neraz konfliktami medzi prianím investora a platnou legislatívou.

  Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách a v povoľovacom procese. Zároveň sú využiteľné v každodennom živote ako súčasť širšieho vzdelania a poznania procesov v praxi. Seminár je vedený prístupnou formou ľahko zrozumiteľným jazykom a spestrený mnohými obrázkami a vizualizáciami.

  Obsah seminára:

  • Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vrátane samotného zákona (úplné znenie).
  • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
  • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
  • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
  • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.
  • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov.
  • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
  • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
  • Riešenie konfliktov medzi "prianím investora" a platnou legislatívou a podľa novely zákona.
  • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. 
  • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

  Lektor: Ing. Milan Luciak

  Termín: 28.9.2018, Žilina              

  3. modul: 

  Seminár - Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

  Seminár je prispôsobený požiadavkám a najčastejším otázkam v tejto oblasti. Podrobne rozoberá zmeny v novom zákone o odpadoch, ktoré vysvetľuje expert na odpadové hospodárstvo, Ing. Peter Gallovič, a to predovšetkým na praktických ukážkach.

  Obsah seminára

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny
  • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi
  • Programové dokumenty odpadového hospodárstva
  • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré musia plniť ak produkujú odpad, alebo nakladajú s odpadom
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností
  • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií
  • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivá činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie
  • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška)
  • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – obsah jednotlivých vyhlášok ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné zmeny
  • Diskusia s lektorom

  V cene školenia je zahrnutá konzultácia s lektorom:

  • Spracovanie materiálov – prevádzkové poriadky a havarijné plány, ako aj VZN obcí o nakladaní s odpadmi
  • Evidencia – odpadov, vyhradených výrobkov a odpadov z nich,
  • Ohlásenia údajov z jednotlivých ustanovených evidencií a termíny ohlasovania údajov.
  • Riešenie konkrétnych problémov z praxe.
  • Podávanie žiadostí.

  Lektor: Ing. Peter Gallovič

  Termín: 24.9.2018, Bratislava               

  4. modul: 

  Seminár - Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

  Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. 

  Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v zákone o ovzduší prijaté zákonom č. 293/2017 Z. z. v októbri minulého roka a nové ustanovenia a zmeny, ktoré sa premietli tiež do vyhlášok MŽP SR č. 410/2012 Z. z. /vyhláškou MŽP SR č. 315/2017 Z. z.) a č. 411/2012 Z. z. (vyhláškou MŽP SR č. 316/2017). Do noviel uvedených právnych predpisov bola transponovaná najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2193/EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. 

  Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č. 293/2017 Z. z., prijatého na 21. schôdzi Národnej rady SR dňa 17. októbra 2017):

  • základné ustanovenia zákona,
  • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
  • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
  • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
  • správne delikty.

  Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

   • poplatková povinnosť,
   • výpočet poplatku,
   • oznamovanie údajov.

      Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (zvýraznené budú zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z. z.):

       • spoločné ustanovenia vyhlášky,
       • spaľovacie zariadenia (väčšie stredné spaľovacie zariadenia),
       • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
       • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
       • technologické zariadenia.

            Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:

             • predmet úpravy,
             • prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
             • Národný emisný informačný systém,
             • súbor parametrov a opatrení.

             Lektor: Ing. Ľubomír Žiak

             Termín: 2.10.2018, Bratislava               

             Bonusové videosemináre:

             1. Videoseminár Ing. Peter Gallovič: Rozšírená zodpovednosť výrobcov

             Popis: Videoseminár sa venuje určitým ustanoveniam nového zákona o odpadoch, ktoré sa dotýkajú rozšírenej zodpovednosti výrobcov, informačného systému a činnosti recyklačného fondu. Konkrétne rozoberá elektrozariadenia a elektoodpad, obaly a odpady z obalov.

             2. Videoseminár Ing. Peter Gallovič: Nový zákon o odpadoch – nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

             Popis: Videoseminár sa venuje novému zákonu o odpadoch a z neho vyplývajúcim novým povinnostiam pre pôvodcov a držiteľov odpadov. Dozviete sa informácie aj o zákazoch, ktoré sú definované v tomto zákone a informácie o nakladaní s nebezpečným odpadom.

             3. Videoseminár Ing. Peter Gallovič: Nový zákon o odpadoch – nové povinnosti pre obce a mestá

             Popis: Videoseminár sa venuje novému zákonu o odpadoch a z neho vyplývajúcim povinnostiam pre obce a mestá, rozdielom oproti predošlému zákonu, konkrétne rozoberá § 81. Dozviete sa informácie o programe odpadového hospodárstva obce.

             4. Videoseminár Ing. Peter Gallovič: Nový zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy

             Popis: Videoseminár sa venuje novému zákonu o odpadoch a vykonávacím predpisom k novému zákonu, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2017. Sumarizuje schvaľovací proces a štruktúru zákona. Nový zákon prináša viaceré zmeny, ku ktorým patrí napríklad rozšírená zodpovednosť výrobcov, zrušenie recyklačného fondu, sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb, či zvýšenie aktivity v boji proti čiernym skládkam. Vo videoseminári nájdete informácie týkajúce sa vyhlášky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, či vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

             Garantujeme:

             • individuálny prístup lektorov, ktorí sú skúsenými odborníkmi z praxe,
             • aktuálne študijné materiály.


             *V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dana.janosikova@eseminare.sk alebo na 02/3300 5228.

             Máte otázky k tomuto semináru?

             Radi Vám pomôžeme!

             Input:

             Popis

             Ponúkame Vám 4-dňové školenie, ktoré je rozvrhnuté na dlhší časový úsek a je ukončené záverečným testom. Certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z environmentálnej problematiky, Vám vystavíme po úspešnom absolvovaní testu. Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov, keďže kurz je limitovaný na 8 účastíkov.

             Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu.

             Účastníci kurzu získajú ako bonus aj balík videoseminárov Ing. Petra Galloviča.

              

             Kontaktná osoba

             Dana Jánošíková
             dana.janosikova@eseminare.sk
             02/33 00 52 28

             Cieľová skupina - Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

             Odborníci z oblasti životného prostredia, starostovia obcí, investori, projektanti, stavebný dozor, manažéri z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodári, pracovníci verejnej správy, podnikatelia, riadiaci a vedúci pracovníci.

             Lektor - Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

             Ing. Peter Gallovič

             Ing. Peter Gallovič

             Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

             Ing. Ľubomír Žiak

             Ing. Ľubomír Žiak

             Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia a v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC).

             Ing. Milan Luciak

             Ing. Milan Luciak

             Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

             Ing. Anna Gaálová

             Ing. Anna Gaálová

             Pôsobí ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 

             Časový harmonogram - Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

             • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
             • 09:00 – 12:00  prednáška
             • 12:00 – 13:00  obed
             • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


             Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.             *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

             Termíny a prihlásenie - Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

             Miesto
             Dátum
             Lektor
             Cena
             Prihlásiť sa
             • 23.5.2019 - 2.7.2019
             • Ing. Anna Gaálová, Ing. Milan Luciak, Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak
             • 850 EUR + DPH
             Input:

             Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
             K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
             Tento termín je žiaľ vypredaný.
             Garancia termínu.

             Iné produkty k danej téme - Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

             Odborný portál:  Právo a prax nehnuteľností

             Odborné publikácie:  Outlook pre Office 2010