Seminár

Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

Rozšírte si s nami povedomie o problematike chemickej bezpečnosti z hľadiska ochrany zdravia ľudí pri práci s chemickými látkami a zmesami a aktívneho predchádzania chorôb z povolania pri práci s CHL.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Obsah:

 • Zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – v súvislosti s prácou s CHL
 • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH)
 • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc – „nariadenie CLP“

Povinnosti zamestnávateľa pri práci s CHL

 • Prevádzkový poriadok
 • Spôsoby skladovania CHL, osobitne veľmi toxických a toxických látok a zmesí
 • Posudok o riziku
 • Karty bezpečnostných údajov
 • Odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami (T a T+)
 • Vedenie evidencie CHL
 • Meranie koncentrácie CHL v pracovnom prostredí
 • Požiadavky na odbornú spôsobilosť
 • Podmienky a postup pri získaní odbornej spôsobilosti
 • Pravidelné informovanie zamestnancov pri práci s CHL
 • Ochrana zdravia pri práci s CHL
 • Kolektívne preventívne opatrenia
 • Individuálne preventívne opatrenia

Špecifiká práce s karcinogénnymi a mutagénnymi látkami a zmesami (K a M)

 • Podmienky začatie práce s K a M
 • Proces schvaľovania práce s K a M
 • Skladovanie K a M
 • Vedenie osobnej expozície zamestnancov K a M
 • Pracovno-lekárske prehliadky pri práci s CHL

Záver – diskusia k prednášaným témam

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami

Dr. Žofia Klenovčanová MPH

Pracovnej zdravotnej službe sa venuje od roku 2007. Do roku 2021 pôsobila v Asociácií súkromných lekárov SR ako odborník na legislatívu PZS. Aktívne sa venuje lektorskej činnosti. Zároveň kontinuálne fyzicky vypracováva dokumentáciu v oblasti PZS pre zamestnávateľov. Má dlhodobé nielen teoretické ale aj praktické skúsenosti.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.