Seminár:
Aktuálne povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 120 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Získajte komplexný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúcich najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 137/2010 o ovzduší ako aj ďalších legislatívnych noriem.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 25.11.2019
Miesto: Košice
Najbližší garantovaný termín: 25.11.2019, Miesto: Košice

Obsahová náplň školenia

Na školení získate komplexný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia a to najmä v oblastiach: 

Ochrana vôd

 • povinnosti prevádzkovateľov
 • súhlasy
 • havarijné plány a prevádzková poriadky

Ochrana ovzdušia

 • zdroje znečisťovania ovzdušia
 • oznamovanie údajov do NEIS
 • prevádzková evidencia a dokumentácia

Odpadové hospodárstvo

 • evidencia a ohlasovanie odpadov
 • vyhradené výrobky (obaly, neobaly a i.)
 • súhlasy
 • dokumentácia

Iné

 • environmentálna škoda
 • environmentálne označovanie výrobkov

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad environmentálnej legislatíve.

Obsahom školenia sú povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúce najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 137/2010 o ovzduší ako aj ďalších legislatívnych noriem.

S účastníkmi školenia budú zdieľané konkrétne skúsenosti z environmentálnej praxe pri riešení otázok ochrany životného prostredia v podnikoch a firmách.

Účastníkom bude poskytnutá praktická pomoc pri riešení otázok a problémov týkajúcich sa ich pôsobenia na pozíciách environmentálnych manažérov alebo podnikových ekológov.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti environmentálneho manažérstva, ako aj projektovania, či povoľovania.

Seminár je vedený formou workshopu s diskusiou a príkladmi z praxe.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť ochrany životného prostredia resp. environmentálnym manažérom, ale aj investorom, projektantom či všetkým, ktorí sa o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia chcú dozvedieť viac.

Lektor

Mgr. Elena Socháňová

Mgr. Elena Socháňová

Pôsobí v poradensko-konzultačnej spoločnosti ENVIS, s.r.o. Venuje sa legislatívnym povinnostiam firiem v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnym auditom spoločností. Má praktické skúsenosti s kontrolnou činnosťou ako aj vedením environmentálnej evidencie.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Aktuálne povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Košice
 • 25.11.2019
 • Mgr. Elena Socháňová
 • 120,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Smernice online

Odborné publikácie:  EnviroInfo