Seminár

Ako zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v praxi verejnej správy

Dr. Jozef Sýkora MBA

Pre záujemcov je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy: správnosť zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023 v organizáciách verejnej správy a samosprávy. Lektor sa bližšie venuje praktickému zapojeniu novelizovaných ustanovení § 5a a 5b a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dennej praxe.

Bližšie si povieme o zákonnosti zverejňovania povinných údajov na webovom sídle  a v Centrálnom registri zmlúv. Seminár je vhodný  pre účtovníkov, ekonómov ako aj majetkárov a štatutárov, či kontrolórov.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v praxi verejnej správy

Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe a to:

 • Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ?
 • Zverejňujú sa aj odberateľské faktúry?
 • Môžeme zverejňovať aj knihy faktúr?
 • Čo má byť v zmluve povinne zverejnené?
 • Musia sa povinne zverejniť i uzatvorené dohody, či zmluvy o spolupráci alebo uzatvorené memorandá?
 • Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti alebo dodatky k zmluvám?

Témy školenia:

 • Prehľad povinností zverejňovania
 • Zverejňovanie zmlúv v praxi
 • Zverejňovanie faktúr a objednávok
 • Interné smernice, upozornenia do praxe
 • Konzultácie s účastníkmi

Komu je určený

Zamestnanci zodpovední za zverejňovanie, sekretariáty, rozpočtári, štatutári, vedúci zamestnanci, riaditelia škôl a ich zástupcovia, ekonómovia a účtovníci, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne organizácie, štátne fondy, dopravné podniky a obchodné spoločnosti miest a štátu.

Harmonogram školenia: Ako zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v praxi verejnej správy

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ako zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v praxi verejnej správy

Dr. Jozef Sýkora MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.