Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Nová úprava ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetickej bezpečnosti  

Popis

Už 25.05.2018 nastanú zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR so sebou prinesú mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť. Zavedenie novej oznamovacej povinnosti, kódexov správania, zmeny v cezhraničnom spracovávaní osobných údajov a takisto udeľovanie pokút pre porušiteľov.

 

Nový zákon o kybernetickej bezpečnosti prinesie komplexnú úpravu kybernetickej a informačnej bezpečnosti, zavedie základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Dozviete sa o zabezpečení kybernetickej bezpečnosti, o kybernetických bezpečnostných incidentoch, ich hlásení, riešení a bezpečnostných opatreniach. 

Komu je určený

Problematika ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti sa týka širokého okruhu subjektov. Konferencia je určená predovšetkým tým záujemcov, ktorí vo svojej praxi prichádzajú do styku s týmito oblasťami, najmä právnym zástupcom, zodpovedným osobám (vo vzťahu k ochrane osobných údajov) a osobám zodpovedným za IT bezpečnosť.

DátumMiestoCena  
28.11.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 
Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:15
Blok I.  Nová úprava ochrany osobných údajov (GDPR) - čo prináša nová úprava ochrany osobných údajov pre povinné subjekty (1. časť)

Lektor: JUDr. Pavel Lacko, LL.M.

10:15 – 10:30
Prestávka s občerstvením

10:30 – 12:00
Blok I.  Nová úprava ochrany osobných údajov (GDPR) - čo prináša nová úprava ochrany osobných údajov pre povinné subjekty (2. časť)

Lektori: JUDr. Pavel Lacko, LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

12:00 – 13:00
Obed

13:00 - 15:00
Blok II.  Zákon o kybernetickej bezpečnosti - legislatívna úprava otázok kybernetickej bezpečnosti

Lektorka: Mgr. Zuzana Motúzová

15:00 – 15:30
Diskusia, tombola a ukončenie podujatia

 

Blok I. Nová úprava ochrany osobných údajov (GDPR)

[čo prináša nová úprava ochrany osobných údajov pre povinné subjekty]

 

Od 25. mája 2018 sa v celej Európskej únii začne uplatňovať nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov („GDPR“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

GDPR predstavuje výraznú zmenu v úprave ochranných osobných údajov v Európskej únii, pričom týmto nariadením sa pristúpilo k jednotnej úprave v rámci celej EÚ.

Z najdôležitejších zmien, ktoré GDPR prinesie, uvádzame nasledovné:

 

- zavádza sa nová oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov (porušenie ochrany osobných údajov bude potrebné oznamovať dozornému orgánu aj dotknutým osobám);

- GDPR umožňuje zavedenie tzv. kódexov správania a certifikačných mechanizmov;

- cezhraničné spracúvanie osobných údajov bude dominantne podliehať hlavnému dozornému orgánu, ktorý bude určený na základe hlavnej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa;

- GDPR zavádza možnosť udelenia vysokých pokút – až do 4% celkového svetového obratu porušiteľa.

 

Napriek tomu, že do začiatku aplikácie GDPR zostáva ešte pomerne dlhý čas, vzhľadom na podstatné zmeny, ktoré prináša, je potrebné sa s ním oboznámiť s dostatočným predstihom.

 

 • základné zásady, na ktorých je postavené GDPR
  • zhrnutie podstatných zmien, ktoré nariadenie prináša
  • zákonnosť spracúvania
  • súhlas
  • osobitné kategórie osobných údajov
 • základné práva dotknutých osôb
  • právo na informácie
  • právo na opravu
  • právo na zabudnutie
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo namietať
  • automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
 • oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
  • oznámenie dozornému orgánu
  • oznámenie dotknutej osobe
 • zodpovedná osoba
  • určenie zodpovednej osoby
  • postavenie a úlohy zodpovednej osoby
  • zodpovednosť
 • kódexy správania a certifikácia
  • vytváranie kódexov správania a och monitorovanie
  •  certifikácia
 • zodpovednosť a sankcie
  • nový systém sankcií
  • náhrada škody a zodpovednosť
  • ukladanie pokút

 

Lektori: JUDr. Pavel Lacko, LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

 

Blok II.  Zákon o kybernetickej bezpečnosti

[legislatívna úprava otázok kybernetickej bezpečnosti]

 

V súčasnosti prebieha príprava zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý prinesie komplexnú úpravu kybernetickej a informačnej bezpečnosti a zavedie základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov. Uvedeným zákonom sa do slovenského právneho poriadku transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (NIS).

 

 • základné zásady kybernetickej bezpečnosti
 • základná služba
  • definícia
  • povinnosti prevádzkovateľa základnej služby
  • bezpečnostné opatrenia
 • digitálna služba
  • definícia
  • povinnosti prevádzkovateľa digitálnej služby
  • bezpečnostné opatrenia
 • zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti
  • kybernetické bezpečnostné incidenty a ich hlásenie
  • riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
  • bezpečnostné opatrenia

Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: