Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Dvojdňové školenie pre starostov a primátorov vo Vysokých Tatrách z oblasti odpadového hospodárstva a verejného obstarávania

Odpadové hospodárstvo a verejné obstarávanie pre mestá a obce

Popis

Dvojdňové školenie určené pre starostov a primátorov. Spojte príjemné s užitočným. Školenie je koncipované tak, aby ste počas 2 dní nazbierali maximum informácií z oblasti odpadového hospodárstva a verejného obstarávania. Naši skúsení lektori budú k dispozícií a radi zodpovedajú Vaše otázky.

Stretnite sa s Vašimi kolegami, prediskutujte problémy a zároveň načerpajte nové sily v príjemnom prostredí Vysokých Tatier.

Na záver prvého dňa sa bude konať spoločná večera spojená s ochutnávkou vín.

Cena školenia zahŕňa:

 • 2 dňové školenie pre starostov a primátorov,
 • materiály ku školeniu,
 • 1x ubytovanie,
 • plnú penziu počas školenia,
 • spoločnú večeru spojenú s ochutnávkou vín,
 • vstup do wellness. 

Komu je určený

starostom, primátorom, záujemcom o problematiku

Obsahová náplň

1 deň

Povinnosti obcí podľa ustanovení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a príprava VZN o nakladaní s odpadmi.

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve od 1.1.2016
 • Program odpadového hospodárstva obce
 • Povinnosti vyplývajúce pre obce z ustanovenia § 14
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov a postavenie obcí
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady
 • Komunálny odpad
 • Príprava Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s odpadmi
 • Zodpovednosť za porušenie povinností
 • Recyklačný fond
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
 • Vykonávacie predpisy k novému zákonu
 • Diskusia

 2. deň

Verejné obstarávanie pre obstarávateľov k zákonu č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 • Smernice vo VO, príprava nového zákona o VO
 • Nové výnimky z postupov VO, definícia in-house zadávania zákaziek
 • Finančné limity, predpokladaná hodnota zákazky, predbežné trhové konzultácie
 • Centrálne VO, spoločné VO, cezhraničné VO
 • Zmena zmluvy a odstúpenie od zmluvy, evidencia referencií
 • Elektronická komunikácia
 • Nové postupy vo VO, rozdelenie na časti, zmiešané zákazky
 • Podmienky účasti a posúdenie ich splnenia, konflikt záujmov, JED
 • Opis predmetu zákazky, súťažné podklady, kritériá na vyhodnotenie ponúk, zábezpeka
 •  Elektronický katalóg, dynamické nákupné systémy
 • Predkladanie a otváranie ponúk, vyhodnotenie ponúk
 • Uzavretie zmluvy, súčinnosť, register konečných užívateľov výhod
 • Nové úpravy v jednotlivých postupoch VO (verejná/užšia súťaž, RKsZ, RKsZ, súťažný dialóg)
 • Zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, elektronické trhovisko
 • Zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa
 • Zoznamy vedené ÚVO – nové úpravy
 • Revízne postupy
 • Sankcie a prechodné ustanovenia
DátumMiestoCena  
7.12. – 8.12.2017Vysoké Tatry430 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

enviro, odpadové hospodárstvo obce, komunálny odpad, stavebné odpady, recyklačný fond, prechodné ustanovenie, verejné obstarávanie, smernice VO, finančné limity, centrálne VO, elektronická komunikácia

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov. Pôsobil  ako prevádzkový geológ, výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového

Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako metodik odboru verejného obstarávania. Pracovala tiež na Ministerstve financií SR v centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke  a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

Cenové balíky:

Prosím do poznámky v objednávke uviesť číslo balíka, ktorý si vyberiete.


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.

Ďalšie semináre lektora: