" />

Seminár:
Zmeny legislatívy pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Školenie je zamerané na zmeny v legislatíve pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh (zákon 133/2013) v nadväznosti na nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.305/2011.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (ďalej len „CPR“).
 • Nadväzujúce vykonávacie a delegované akty na CPR, ktorými sa mení a dopĺňa CPR.
 • Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
 • Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.
 • Témy z praxe:
  • vysvetlenie väzby CPR - zákon,
  • vysvetlenie používania príslušných technických špecifikácií (druhy technických špecifikácií a ich používanie pri posudzovaní parametrov),
  • autorizované, notifikované osoby, orgány technického posudzovania,
  • povinnosti autorizovanej/notifikovanej osoby,
  • povinnosti výrobcu/dovozcu/distribútora/splnomocneného zástupcu  (vyhlásenie o parametroch),
  • povinnosť vykonania posudzovania parametrov,  klauzula vzájomného uznávania.

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie je zamerané na zmeny v legislatíve pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh (zákon 133/2013) v nadväznosti na nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.305/2011. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

záujemcom o problematiku

Lektor

Ing. Katarína Bzovská

Ing. Katarína Bzovská

Lektorka pôsobí na odbore stavebníctva Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Zmeny legislatívy pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme