Seminár

Zmeny legislatívy pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh

Školenie je zamerané na zmeny v legislatíve pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh (zákon 133/2013) v nadväznosti na nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.305/2011.

Obsahová náplň

 • Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (ďalej len „CPR“).
 • Nadväzujúce vykonávacie a delegované akty na CPR, ktorými sa mení a dopĺňa CPR.
 • Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
 • Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.
 • Témy z praxe:
  • vysvetlenie väzby CPR - zákon,
  • vysvetlenie používania príslušných technických špecifikácií (druhy technických špecifikácií a ich používanie pri posudzovaní parametrov),
  • autorizované, notifikované osoby, orgány technického posudzovania,
  • povinnosti autorizovanej/notifikovanej osoby,
  • povinnosti výrobcu/dovozcu/distribútora/splnomocneného zástupcu  (vyhlásenie o parametroch),
  • povinnosť vykonania posudzovania parametrov,  klauzula vzájomného uznávania.

 

Komu je určený

záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte ">kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na ">zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.