Seminár

Zákonník práce v roku 2021 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce.

Obsahová náplň

Zákonník práce - v aktuálnom znení spojený s informáciou o zásadných zmenách daných jeho novelou  v roku 2021, ktorá

 • definuje zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa, precizuje počítanie skúšobnej doby, rieši otázky výkonu práce z domácnosti,
 • upravuje výber si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom, možnosti dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami,
 • rieši otázky pružného pracovného času, počítania dovolenky, pôsobenia zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby,
 • rozširuje členov tripartity, ruší reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.

Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:

 • Právne úkony v pracovnom práve a vybrané všeobecné ustanovenia, zákaz diskriminácie a ochrana súkromia zamestnanca na pracovisku, kompetencie v pracovnoprávnych vzťahoch a postavenie zástupcov zamestnancov.
 • Pracovná zmluva - obsah, povinné a ďalšie náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru, vrátane dočasného pridelenia.
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi.
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca;
 • účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor.
 • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru.

Porušenie pracovnej disciplíny:

 • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny,
 • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady.
 • Z judikatúry súdov. 

Pracovný čas:

 • Definícia pojmov - zákonný, ustanovený a určený pracovný čas.
 • Spôsoby rozvrhnutia pracovného času - podmienky a možnosti,
 • Konto pracovného času, pracovná zmena a zmennosť.
 • Pružný pracovný čas, podmienky a povinnosti zamestnávateľa, možnosti.
 • Dovolenka a prekážky v práci.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:

 • Druhy a podmienky všeobecne, rozšírenie pôsobnosti Zákonníka práce aj na dohody – aplikácia vybraných ustanovení ZP, evidencia pracovného času, možnosti skončenia prác na dohodu, povinnosť vydania výplatnej pásky, uzatvorenie len na dobu určitú a pod..

Komu je určený

Zamestanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Referencie

"Odborníčka nielen s teoretickými vedomosťami, ale veľa praktických rád priamo z praxe." 

"Veľmi dobre vysvetlená, objasnená téma. Lektorka ju výborne odborne podala." 

"Zo seminára mám veľmi dobrý dojem. Odnášam si odpovede na otázky, ktoré som potrebovala zodpovedať." 

"Seminár mi dal veľa nových informácií, zaujímavé a prínosné príklady zo života a z reálnych prípadov. Lektorka vedela dobre zodpovedať všetky konkrétne otázky." 

"Veľmi praktický seminár s množstvom praktických príkladov" 

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

30.11.2021

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

30.11.2021

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

14.1.2022

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová

14.1.2022

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová

28.2.2022

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová

28.2.2022

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová

23.3.2022

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová

23.3.2022

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.