Seminár:
Zadávanie zákaziek na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET) - Workshop

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Seminár je určený pre všetkých registrovaných používateľov (obstarávateľov i dodávateľov) elektronického trhoviska, ktorí majú záujem zadávať zákazky, resp. predkladať ponuky na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET). Získajte prehľad o jednotlivých krokoch ako postupovať pri zadaní zákaziek na tovary a služby postupom verejnej súťaže a ako spracovať ponuku do NET.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 26.3.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

  • vytvorenie objednávkového formulára a objednávkových atribútov na strane objednávateľa,
  • vytvorenie ponukového formulára a obchodnej ponuky na strane dodávateľa,
  • vytvorenie kontraktačnej ponuky názorne, prakticky v EKS,
  • celý proces zadávania zákaziek ako:
   • spracovanie súťažných podkladov,
   • spracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
   • vyhlásenie verejnej súťaže,
   • spôsob komunikácie medzi objednávateľom a dodávateľmi pri poskytovaní SP, vysvetľovaní a úprave súťažných podkladov,
   • predkladanie kontraktačných ponúk,
   • otváranie ponúk,
   • vyhodnotenie ponúk,
   • uzavretie zmluvy (rámcovej, kúpnej, zmluvy o dielo, zmluvy na poskytnutie služieb),
   • nástroje trhoviska na identifikáciu a autentifikáciu na nadlimitnom trhovisku,
   • doručovanie na nadlimitnom trhovisku,
  • usmernenie dodávateľa kedy musí byť zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov a registrovaný v Registri konečných užívateľov výhod,
  • podmienky účasti, ktoré musí splniť dodávateľ, keď má záujem obchodovať na nadlimitnom elektronickom trhovisku,
  • spôsob podávania žiadosti o nápravu a námietky na nadlimitnom elektronickom trhovisku,
  • dokumenty, ktoré musí dodávateľ predložiť objednávateľovi pred uzavretím zmluvy,
  • spôsob uzatvorenia zmluvy na nadlimitnom elektronickom trhovisku,
  • zmeny v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska vrátane Trhového poriadku od 18.04.2016 prijatím nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Diskusia počas výkladu.

  Výklad bude doplnený:

  • prezentáciou,
  • manuálom pre verejného obstarávateľa
  • manuálom pre dodávateľov
  • metodickými materiálmi zameranými na zosumarizovanie úkonov celého postupu zadávania zákazky a predloženia ponuky zo strany objednávateľa a dodávateľa

          Máte otázky k tomuto semináru?

          Radi Vám pomôžeme!

          Input:

          Popis

          Seminár je určený pre všetkých registrovaných používateľov (obstarávateľov i dodávateľov) elektronického trhoviska, ktorí majú záujem zadávať zákazky, resp. predkladať ponuky na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET). Získajte prehľad o jednotlivých krokoch ako postupovať pri zadaní zákaziek na tovary a služby postupom verejnej súťaže a ako spracovať ponuku do NET. 

          Kontaktná osoba

          Dana Jánošíková
          dana.janosikova@eseminare.sk
          02/33 00 52 28

          Cieľová skupina

          Používatelia elektronického trhoviska, záujemci o danú problematiku.

          Lektor

          JUDr. Anna Karasová

          JUDr. Anna Karasová

          Patrí medzi vyhľadávaných lektorov problematiky verejného obsatarávania. Venuje sa príprave a realizácií verejných súťaží, užších súťaží, rokovacích konaní so zverejnením i bez zverejnenia, ako aj podprahovým metódam verejného obstarávania. Zároveň vykonáva poradenskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe ponúk pre uchádzačov.

          Referencie

          "Seminár mi priniesol bližší pohľad na obstarávanie nadlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska." LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.

          Časový harmonogram

          • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
          • 09:00 – 12:00  prednáška
          • 12:00 – 13:00  obed
          • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia          *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

          Termíny a prihlásenie - Zadávanie zákaziek na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET) - Workshop

          Miesto
          Dátum
          Lektor
          Cena
          Prihlásiť sa
          • 26.3.2020
          • JUDr. Anna Karasová
          • 185,00 EUR + DPH
          Input:

          Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
          K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
          Tento termín je žiaľ vypredaný.
          Garancia termínu.

          Iné produkty k danej téme

          Odborný portál:  DPH

          Odborné publikácie:  Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci