Seminár

Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v roku 2020 

Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné pre rok 2017 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov..

Obsahová náplň

 • Zmluvné záväzky – okamih splnenia záväzku a fakturácia.
 • Riadne a včasné splnenie záväzku, vplyv vadného plnenia na splatnosť ceny.
 • Doručovanie faktúry.
 • Od kedy patria veriteľovi úroky z omeškania.
 • Lehota splatnosti faktúry.
 • Zavedenie pojmov nekalá zmluvná praktika a nekalá obchodná prax vo väzbe na dojednania o splatnosti – od 1.2.2013.
 • Nárok na paušálnu náhradu nákladov.
 • Zmena výšky zákonných úrokov z omeškania.
 • Zmena v „spotrebiteľských“ úrokoch z omeškania.
 • Zásadná zmena v lehotách splatnosti, ak je dlžníkom štát.
 • Premlčanie istiny a premlčanie úrokov z omeškania.
 • Uznanie záväzku a jeho vplyv na premlčanie.
 • Možnosť predĺženia premlčacej doby, absolútna premlčacia doba.
 • Rozdiel medzi úrokom z omeškania a zmluvnou pokutou/ súbeh zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania.
 • Žaloba/návrh na vydanie platobného rozkazu/ európsky platobný rozkaz/európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
 • Podanie odporu zo strany dlžníka/odôvodnenie odporu/pojednávanie.
 • Súdne poplatky/vrátenie súdnych poplatkov/sprísnenie možnosti ospravedlniť sa z pojednávania/uplatnenie nároku na zaplatenie preddavku na trovy konania.

Komu je určený

konateľom, majiteľom, živnostníkom, pracovníkom obchodných oddelení, pracovníkom právnych oddelení, záujemcom o problematiku

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte ">kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na ">zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.