" />

Seminár:
Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v roku 2020 

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné pre rok 2017 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov..

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Zmluvné záväzky – okamih splnenia záväzku a fakturácia.
 • Riadne a včasné splnenie záväzku, vplyv vadného plnenia na splatnosť ceny.
 • Doručovanie faktúry.
 • Od kedy patria veriteľovi úroky z omeškania.
 • Lehota splatnosti faktúry.
 • Zavedenie pojmov nekalá zmluvná praktika a nekalá obchodná prax vo väzbe na dojednania o splatnosti – od 1.2.2013.
 • Nárok na paušálnu náhradu nákladov.
 • Zmena výšky zákonných úrokov z omeškania.
 • Zmena v „spotrebiteľských“ úrokoch z omeškania.
 • Zásadná zmena v lehotách splatnosti, ak je dlžníkom štát.
 • Premlčanie istiny a premlčanie úrokov z omeškania.
 • Uznanie záväzku a jeho vplyv na premlčanie.
 • Možnosť predĺženia premlčacej doby, absolútna premlčacia doba.
 • Rozdiel medzi úrokom z omeškania a zmluvnou pokutou/ súbeh zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania.
 • Žaloba/návrh na vydanie platobného rozkazu/ európsky platobný rozkaz/európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
 • Podanie odporu zo strany dlžníka/odôvodnenie odporu/pojednávanie.
 • Súdne poplatky/vrátenie súdnych poplatkov/sprísnenie možnosti ospravedlniť sa z pojednávania/uplatnenie nároku na zaplatenie preddavku na trovy konania.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vzhľadom na zásadné zmeny v Obchodnom zákonníku platné pre rok 2017 sme zaradili seminár zameraný na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

konateľom, majiteľom, živnostníkom, pracovníkom obchodných oddelení, pracovníkom právnych oddelení, záujemcom o problematiku

Lektor

JUDr. Martina Kostková

JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Referencie

"Ústretovosť, odbornosť prednášajúcej Jenčovej - hodnotím pozitívne." Centrálny depozitár cenných papierov

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v roku 2020 

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

PDF na stiahnutie:  Vedenie a riadenie s.r.o.