Seminár:
US GAAP: 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 900 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 5-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Modulový kurz má za cieľ poskytnúť prehľad a lepšiu orientáciu v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP. Hlavným cieľom je však zvýšiť kvalifikáciu účastníkov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.9.2019 - 4.10.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

1. modul: Seminár

Obsah seminára:

 • úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA- US.GAAP,
 • porovnanie US GAAP,  IFRS a slovenskej legislatívy,
 • koncepčný rámec,
 • prezentácia účtovnej závierky,
 • výkaz ziskov a strát, Pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia,
 • výkaz nerozdeleného zisku a Súvaha, Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní,
 • praktická časť vo forme príkladov,
 • výkaz peňažných tokov,
 • udalosti po vykazovanom období,
 • diskusia. 

2. modul: Seminár

Obsah seminára:

 • peniaze, peňažné ekvivalenty a pohľadávky,
 • zásoby,
 • dlhodobý a krátkodobý finančný majetok,
 • dlhodobý hmotný majetok, odpisovaný a neodpisovaný,
 • nehmotný majetok a zníženie hodnoty majetku,
 • krátkodobé záväzky , rezervy a podmienené záväzky,
 • dlhodobé záväzky,
 • realizačný princíp a metódy uznania výnosov,
 • daň z príjmu a odložené daňové záväzky a pohľadávky.

3. modul: Seminár

Obsah seminára:

 • vlastné zdroje: základné imanie a emisné ážio,
 • nerozdelený zisk minulých období, vlastné akcie,
 • zisk na akciu a finančné nástroje spôsobujúce zriedenie zisku na akciu,
 • výkaz o zmenách vo vlastnom imaní, riešenie problémov a práca s finančnými výkazmi,
 • chyby v účtovníctve a zmeny účtovnej politiky,
 • diskusia. 

4. modul: Seminár

Obsah seminára:

 • dlhodobý majetok – kapitalizácia úrokov pri obstaraní dlhodobého majetku,
 • predaj a výmena rovnakého a podobného dlhodobého majetku,
 • realizačný princíp v špecifických situáciach– splátkový predaj, franchising,
 • faktoring a forfaiting (predaj pohľadávok a predaj zmeniek),
 • vplyv zmien kurzov cudzích mien, príklady z praxe,
 • diskusia.

5. modul: Seminár

Obsah seminára:

 • reporting pre materskú spoločnosť,
 • ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti,
 • podnikové kombinácie a reporting,
 • nehmotný majetok – v podnikovej kombinácii a reporting,
 • konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting, príklady,
 • diskusia.

6. modul:

Konzultácia s lektorkou a záverečný TEST

Po ukončení kurzu Vás pozveme na  konzultáciu a záverečný test, v ktorom máte možnosť preveriť svoje schopnosti. Následne Vám po úspešnom absolvovaní testu vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky štandardov.

Termín konzultácie a testu:

Termín konzultácie a testu bude stanovený na základe dohody skupiny účastníkov modulového školenia.


Garantujeme:

 • individuálny prístup lektorky, ktorá je skúsenou odborníčkou z praxe,
 • aktuálne študijné materiály,
 • kurzy budú prebiehať v skupinách maximálne 8 účastníkov.

*V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dana.janosikova@eseminare.sk alebo na 02/3300 5228.

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Modulový kurz má za cieľ poskytnúť prehľad a lepšiu orientáciu v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP.

Hlavným cieľom je však zvýšiť kvalifikáciu účastníkov.

Je určený účtovníkom, ktorí majú základnú znalosť problematiky.

Počas kurzu absolvujete 5-dňové školenie. V závere školenia Vám poskytneme možnosť konzultácie s lektorkou. Kurz je ukončený záverečným testom. Po úspešnom absolvovaní testu Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky účtovných štandardov USA – US GAAP.

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorky, počet účastníkov kurzu je maximálne 8.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Ekonóm, účtovník

Lektor

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Lektorka sa radí medzi špecialistov v oblasti medzinárodného účtovníctva a kontrolingu s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Je docentkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dohliadač audítorských spoločností pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR. Taktiež je členkou organizácie American Accounting Association - Asociácia amerických účtovníkov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - US GAAP: 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 30.9.2019 - 4.10.2019
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 900,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  DPH

Odborné publikácie:  Praktický sprievodca účtovníctvom