Seminár:
Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Odborníčka na daňovú kontrolu Vás oboznámi s postupom správcu dane pri daňovej kontrole za druhy miestnych daní upravené v zákone o miestnych daniach (z.č. 582/2004 Z. z. v z.n.p.), o právach a povinnostiach daňového subjektu pri daňovej kontrole, o postupe pri určení dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob daňovej kontroly podľa zákona o miestnych daniach nadväzne na daňový poriadok, uplatnenie  inštitútu vyrubovacieho rozkazu aj pri miestnych daniach.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Význam daňovej kontroly ako nástroja správcu dane pri preverovaní skutočnosti rozhodujúcich pre správne určenie dane, alebo dodržiavanie osobitných predpisov, napr. zákona o miestnych daniach.
 • Vybrané ustanovenia daňového poriadku v súvislosti s daňovou kontrolou.
 • Postup správcu dane pri daňovej kontrole za druhy miestnych daní, za ktoré daňovník podáva daňové priznanie, výzva správcu dane na podanie daňového priznania a následky neuposlúchnutia jeho podania.
 • Postup pri určení dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob daňovej kontroly podľa zákona o miestnych daniach nadväzne na daňový poriadok.
 • Postup správcu dane pri určení dane podľa pomôcok za druhy miestnych daní, za ktoré sa daňové priznanie nepodáva. Oznamovacia povinnosť daňovníka.
 • Uplatnenie inštitútu skráteného vyrubovacieho konania (vyrubovací rozkaz) v súvislosti s výzvou na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní.
 • Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a pri určení dane podľa pomôcok.
 • Ukončenie daňovej kontroly a ukončenie konania o určení dane podľa pomôcok za miestne dane podľa zákona o miestnych daniach nadväzne na daňový poriadok.
 • Vyrubovacie konanie ako daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňového subjektu, v rámci ktorého správca dane vykonáva dokazovanie pripomienok a dôkazov predložených daňovým subjektom na základe výzvy, vydanie rozhodnutia správcom dane v lehote určenej od 1.1.2020.
 • Opravné prostriedky proti rozhodnutiu správcu dane, ktorým je obec.
 • Diskusia 

Bonus pre účastníkov seminára:

 • Informácia k novelám daňového poriadku schválených v roku 2019 s účinnosťou od roku 2019, 2020 a 2021 so zameraním na propodnikateľské opatrenia pre zlepšenie efektívnosti uplatnenia niektorých ustanovení daňového poriadku pri správe daní a pri vymáhaní daňových nedoplatkov a zníženia administratívneho zaťaženia uplatnením zákona proti byrokracii (skrátene):
 • za zamestnanca správcu dane je považovaný aj starosta obce, ktorý vykonáva správu daní, ak obec nemá zamestnancov,  
 • upustenie správcu dane od predloženia úradne overeného prekladu dokumentu do štátneho jazyka na základe dohody s daňovým subjektom,
 • úprava inštitútu zastupovania tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu v akom sa prekrývajú,
 • podanie daňového priznania po určení dane podľa pomôcok pri správe miestnych daní,
 • vypustenie vydávania súhlasu správcu dane k návrhu na výmaz z obchodného registra,
 • skrátenie lehoty pri povolení odkladu platenia dane z piatich rokov na dva roky,
 • zrušenie povinnosti daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla zriadených bankových účtov,
 • vykonanie registrácie k dani z príjmov správcom dane z úradnej moci, na základe informácií získaných z príslušných registrov (uplatnenie zákona proti byrokracii) alebo na základe podaného daňového priznania,
 • spresnenie počítania 30 dňovej lehoty na postúpenie odvolanie odvolacieho odvolaciemu orgánu,
 • nový postup vrátenia preplatkov na dani na základe žiadosti,
 • nadväzne na novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii zánik daňových nedoplatkov pri tzv. osobnom bankrote fyzických osôb za ustanovených podmienok,
 • nový spôsob vykonávania daňovej exekúcie aj pre obce voči neplatičom, a to zadržaním vodičského preukazu s výnimkou osôb, ktorého podnikanie bezprostredne súvisí s držbou vodičského preukazu a jeho zadržaním by daňový subjekt, aj keď je daňovým dlžníkom, nemohol vykonávať podnikateľskú činnosť,
 • rozšírenie odkladu daňovej exekúcie vylúčením majetku na návrh inej osoby,
 • zníženie pokuty za nesplnenie nepeňažné plnení a za nesplnenie povinnosti uloženej správcom dane rozhodnutím zo 60 € na 30 €.

 

Informácia o pripravovanom návrhu novely daňového poriadku v roku 2020

Pripravovaná novela daňového poriadku, ktorá by mala byť účinná už v roku 2020 a v roku 2021 je zameraná predovšetkým na zníženie daňových únikov na všetkých druhoch daní. Navrhuje sa zavedenie simultánnych daňových kontrol u všetkých prepojených osôb tak pri závislých osobách ako aj pri reťazových obchodoch. Zvýšiť význam indexu daňovej spoľahlivosti a zverejniť kritéria indexu daňovej spoľahlivosti s cieľom zlepšiť dobrovoľné platenie daňových povinností

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Odborníčka na daňovú kontrolu Vás oboznámi s postupom správcu dane pri daňovej kontrole za druhy miestnych daní upravené v zákone o miestnych daniach (z.č. 582/2004 Z. z. v z.n.p.), o právach a povinnostiach daňového subjektu pri daňovej kontrole, o postupe pri určení dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob daňovej kontroly podľa zákona o miestnych daniach nadväzne na daňový poriadok, uplatnenie  inštitútu vyrubovacieho rozkazu aj pri miestnych daniach.

Využite šancu oboznámiť sa s možnosťou zlepšiť príjmy rozpočtu Vašej obce a zároveň získať vedomosti v tejto dôležitej oblasti pri výkone Vašej práce, akou je správa daní.

Právne normy na účely kontroly miestnych daní:

 • Zákon č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v. z.n.p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „daňový poriadok“) s účinnosťou od 1.1.2018.Všeobecné záväzné nariadenia obcí vydávané a schvaľované obcami (ďalej len „VZN“).
 • Informácie zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva k miestnym daniam a k daňovému poriadku.

Novela daňového poriadku účinná od 1.1.2020

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Starostovia obcí, primátori miest, kontrolór obcí a miest, účtovník obcí a miest, podnikatelia.

Lektor

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  HR v praxi

PDF na stiahnutie:  Smernice pre obce