Seminár

Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce

Ing. Božena Jurčíková

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Odborníčka na daňovú kontrolu Vás oboznámi s postupom správcu dane pri daňovej kontrole za druhy miestnych daní upravené v zákone o miestnych daniach (z.č. 582/2004 Z. z. v z.n.p.), o právach a povinnostiach daňového subjektu pri daňovej kontrole, o postupe pri určení dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob daňovej kontroly podľa zákona o miestnych daniach nadväzne na daňový poriadok, uplatnenie  inštitútu vyrubovacieho rozkazu aj pri miestnych daniach.

Obsahová náplň

 • Význam daňovej kontroly ako nástroja správcu dane pri preverovaní skutočnosti rozhodujúcich pre správne určenie dane, alebo dodržiavanie osobitných predpisov, napr. zákona o miestnych daniach.
 • Vybrané ustanovenia daňového poriadku v súvislosti s daňovou kontrolou.
 • Postup správcu dane pri daňovej kontrole za druhy miestnych daní, za ktoré daňovník podáva daňové priznanie, výzva správcu dane na podanie daňového priznania a následky neuposlúchnutia jeho podania.
 • Postup pri určení dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob daňovej kontroly podľa zákona o miestnych daniach nadväzne na daňový poriadok.
 • Postup správcu dane pri určení dane podľa pomôcok za druhy miestnych daní, za ktoré sa daňové priznanie nepodáva. Oznamovacia povinnosť daňovníka.
 • Uplatnenie inštitútu skráteného vyrubovacieho konania (vyrubovací rozkaz) v súvislosti s výzvou na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní.
 • Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a pri určení dane podľa pomôcok.
 • Ukončenie daňovej kontroly a ukončenie konania o určení dane podľa pomôcok za miestne dane podľa zákona o miestnych daniach nadväzne na daňový poriadok.
 • Vyrubovacie konanie ako daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňového subjektu, v rámci ktorého správca dane vykonáva dokazovanie pripomienok a dôkazov predložených daňovým subjektom na základe výzvy, vydanie rozhodnutia správcom dane v lehote určenej od 1.1.2020.
 • Opravné prostriedky proti rozhodnutiu správcu dane, ktorým je obec.
 • Diskusia 

Bonus pre účastníkov seminára:

 • Informácia k novelám daňového poriadku schválených v roku 2019 s účinnosťou od roku 2019, 2020 a 2021 so zameraním na propodnikateľské opatrenia pre zlepšenie efektívnosti uplatnenia niektorých ustanovení daňového poriadku pri správe daní a pri vymáhaní daňových nedoplatkov a zníženia administratívneho zaťaženia uplatnením zákona proti byrokracii (skrátene):
 • za zamestnanca správcu dane je považovaný aj starosta obce, ktorý vykonáva správu daní, ak obec nemá zamestnancov,  
 • upustenie správcu dane od predloženia úradne overeného prekladu dokumentu do štátneho jazyka na základe dohody s daňovým subjektom,
 • úprava inštitútu zastupovania tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu v akom sa prekrývajú,
 • podanie daňového priznania po určení dane podľa pomôcok pri správe miestnych daní,
 • vypustenie vydávania súhlasu správcu dane k návrhu na výmaz z obchodného registra,
 • skrátenie lehoty pri povolení odkladu platenia dane z piatich rokov na dva roky,
 • zrušenie povinnosti daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla zriadených bankových účtov,
 • vykonanie registrácie k dani z príjmov správcom dane z úradnej moci, na základe informácií získaných z príslušných registrov (uplatnenie zákona proti byrokracii) alebo na základe podaného daňového priznania,
 • spresnenie počítania 30 dňovej lehoty na postúpenie odvolanie odvolacieho odvolaciemu orgánu,
 • nový postup vrátenia preplatkov na dani na základe žiadosti,
 • nadväzne na novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii zánik daňových nedoplatkov pri tzv. osobnom bankrote fyzických osôb za ustanovených podmienok,
 • nový spôsob vykonávania daňovej exekúcie aj pre obce voči neplatičom, a to zadržaním vodičského preukazu s výnimkou osôb, ktorého podnikanie bezprostredne súvisí s držbou vodičského preukazu a jeho zadržaním by daňový subjekt, aj keď je daňovým dlžníkom, nemohol vykonávať podnikateľskú činnosť,
 • rozšírenie odkladu daňovej exekúcie vylúčením majetku na návrh inej osoby,
 • zníženie pokuty za nesplnenie nepeňažné plnení a za nesplnenie povinnosti uloženej správcom dane rozhodnutím zo 60 € na 30 €.

 

Informácia o pripravovanom návrhu novely daňového poriadku v roku 2020

Pripravovaná novela daňového poriadku, ktorá by mala byť účinná už v roku 2020 a v roku 2021 je zameraná predovšetkým na zníženie daňových únikov na všetkých druhoch daní. Navrhuje sa zavedenie simultánnych daňových kontrol u všetkých prepojených osôb tak pri závislých osobách ako aj pri reťazových obchodoch. Zvýšiť význam indexu daňovej spoľahlivosti a zverejniť kritéria indexu daňovej spoľahlivosti s cieľom zlepšiť dobrovoľné platenie daňových povinností

Komu je určený

Starostovia obcí, primátori miest, kontrolór obcí a miest, účtovník obcí a miest, podnikatelia.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov)…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

22.6.2021

Bratislava

Ing. Božena Jurčíková

22.6.2021

ONLINE

Ing. Božena Jurčíková

13.9.2021

ONLINE

Ing. Božena Jurčíková

13.9.2021

Bratislava

Ing. Božena Jurčíková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.