US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

Zverejnený: 30.11.2015

US GAAP a porovnanie so slovenskou legistlatívou - kurz pre začiatočníkov

Popis

Školenie je určené začiatočníkom v problematike US GAAP. Ponúka úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA a porovnanie so slovenskou  legislatívou. Získané poznatky si môžete precvičiť formou jednoduchých praktických príkladov. 

Komu je určený

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Obsahová náplň

 • Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA- US.GAAP.
 • Porovnanie US GAAP,  IFRS a slovenskej legislatívy.
 • Koncepčný rámec.
 • Účtovný cyklus, explicitné (hospodárske) a implicitné (účtovné operácie).
 • Prezentácia účtovnej závierky: výkaz ziskov a strát, pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia, výkaz nerozdeleného zisku, súvaha, výkaz o zmenách vo vlastnom imaní.
 • Praktická časť vo forme príkladov.
 • Výkaz peňažných tokov.
 • Udalosti po vykazovanom období.
 • Diskusia.
DátumMiestoCena  
13.3.2019Bratislava[[variantprice:SEM763019]] EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

IFRS, skúška, medzinárodné účtovníctvo, štandardy, medzinárodné štandardy, medzinárodné účtovné štandardy, účtovníctvo, Tumpach, certifikát IFRS

Lektor

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Lektorka sa radí medzi špecialistov v oblasti medzinárodného účtovníctva a kontrolingu s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Je docentkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dohliadač audítorských spoločností pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR. Taktiež je členkou organizácie American Accounting Association - Asociácia amerických účtovníkov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

[[product_doc_actions]]
[[testimonials]]
[[more_from_author]]