Konferencia:
Jesenné stretnutie účtovníkov a ekonómov vo verejnom sektore

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 149 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia sa bude konať v spolupráci s uznávanými odborníkmi a obsah bude pripravený "ruka v ruke" s aktuálnymi informáciami z daňovej, účtovnej a právnej oblasti. Keďže vieme, že účtovníci sú okrem účtovníctva často zodpovední za všetky ostatné oblasti, program stretnutí je plne prispôsobený veľkým potrebám práce, ktorú vykonávajú účtovníci vo verejnom sektore.

termín

Najbližší termín: 16.10.2019

Program konferencie

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:00   

Mzdová učtáreň vo verejnom sektore

 • Zníženie osobného príplatku v roku 2019
 • Nárok na odstupné zamestnanca zo zdravotných dôvodov v roku 2019
 • Rozvrhnutie pracovného času zamestnanca v školstve v roku 2019
 • Odchodné nad rozsah ustanovení zákonníka práce v roku 2019
 • Súbežné pracovné pomery v roku 2019
 • Započítanie času starostlivosti o dieťa do započítanej praxe v roku 2019
 • Zverejňovanie platu zamestnanca obecného úradu v roku 2019
 • Prepadnutie dovolenky v roku 2019
 • Platové zaradenie pedagogického zamestnanca v roku 2019
 • Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase zamestnanca roku 2019
 • Započítanie praxe v roku 2019
 • Zaradenie zamestnanca do platovej triedy v roku 2019
 • Vzor dohody o vykonaní práce podľa zákona o ochrane osobných údajov v roku 2019

10.00 – 10.15 - Prestávka s občerstvením

10:15 - 11:15   

Učtáreň vo verejnom sektore v roku 2019

 • Cestovné náhrady na elokované pracovisko v roku 2019
 • Účtovanie spoluúčasti poisťovni v obci v roku 2019
 • Zlúčenie dvoch príspevkových organizácií a postup z hľadiska účtovníctva v roku 2019
 • Zaúčtovanie faktúry z minulého účtovného obdobia, na ktorú nebola vystavená rezerva v roku 2019
 • Nákup dlhodobého hmotného majetku a zaradenie medzi výdavky v roku 2019
 • Účtovanie darčekových poukážok v príspevkovej organizácii v roku 2019
 • Spôsob účtovania finančného daru príspevkovej organizácii v roku 2019
 • Spôsob preplatenia nákladov na školenie v roku 2019
 • Účtovanie zádržného obce v roku 2019
 • Spôsob účtovania príspevku združeniu v roku 2019
 • Účtovanie postúpenia pohľadávok v roku 2019
 • Účtovanie výťažku z exekúcie v roku 2019
 • Účtovanie dotácie z enviromentálneho fondu v roku 2019
 • Tvorba opravných položiek v roku 2019
 • Vyúčtovanie školskej jedálne v roku 2019
 • Rozpočtová položka preplatku v roku 2019
 • Inventarizácia drobného majetku v roku 2019
 • Účtovanie záväzkov po lehote v neziskovej organizácii v roku 2019
 • Tvorba a účtovanie sociálneho fondu v roku 2019

11:15 - 12:15   

Riadenie a management vo verejnom sektore v roku 2019

 • Potrebná dokumentácia na kontrolu zriaďovateľovi v roku 2019
 • Zásah zriaďovateľa do činnosti kontrolovaného subjektu v roku 2019
 • Kompetencie v otázke nakladania s majetkom obce v roku 2019
 • Rekreačné poukazy a osoby zúčastňujúce sa rekreácie spolu so zamestnancom v roku 2019
 • Pracovný poriadok pre zamestnancov obecného úradu v roku 2019
 • Podmienky dotácie na dopravný prostriedok v roku 2019
 • Poskytnutie finančných prostriedkov združeniu v roku 2019
 • Použitie peňažného fondu obce - uznesenie v roku 2019
 • Interné smernice v obci a ich kompetencia schvaľovania v roku 2019
 • Použitie zisku z podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie na bežné výdavky v roku 2019
 • Potreba registrácie DPH v roku 2019

12.15 - 13.00 - Obed

13:00 - 14:00   

GDPR a jeho implementácia do praxe v roku 2019

 • Skúsenosti so zavedením GDPR do praxe
 • Metodiky úradu na ochranu osobných údajov
 • Nariadenie o voľnom pohybe dát
 • Poverenie zodpovednej osoby

14:00 - 15:00   

Psychológia a pracovné vzťahy na pracovisku v roku 2019

 • Komunikácia medzi kolegami na pracovisku
 • Ako správne komunikovať s nadriadeným
 • Stres z práce a jeho zvládanie
 • Efektívne rozloženie plánovaných úloh
 • Pozitívna atmosféra medzi kolegami ako základ úspešného pracoviska

15:00 Tombola, ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Konferencia sa bude konať v spolupráci s uznávanými odborníkmi a obsah bude pripravený "ruka v ruke" s aktuálnymi informáciami z daňovej, účtovnej a právnej oblasti. Keďže vieme, že účtovníci sú okrem účtovníctva často zodpovední za všetky ostatné oblasti, program stretnutí je plne prispôsobený veľkým potrebám práce, ktorú vykonávajú účtovníci vo verejnom sektore.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Stretnutie je zameraná na všetkých zamestnancov vo verejnom sektore, ktorí sa chcú stretnúť so svojimi kolegami a riešiť aktuálne problémy a dilemy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, miezd, bonusov a propagačné akcie. Stretnutie tiež vyzýva všetkých, ktorí upravujú oblasť osobných údajov. Budeme sa dotýkať aj ďalších aktuálnych otázok súvisiacich s vašou prácou.

Lektori

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:00 | Mzdová učtáreň vo verejnom sektore

10:00 – 10:15 |Prestávka s občerstvením

10:15 – 11:15 | Učtáreň vo verejnom sektore v roku 2019

11:15 – 12:15 | Riadenie a management vo verejnom sektore v roku 2019

12:15 – 13:00 | Obed

13:00 – 14:00 | GDPR a jeho implementácia do praxe v roku 2019

14:00 - 15:00 | Psychológia a pracovné vzťahy na pracovisku v roku 2019

15:00 | Tombola, ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Jesenné stretnutie účtovníkov a ekonómov vo verejnom sektore

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 16.10.2019
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Riaditeľ školy 2017 v Žiline

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                    

                       

   marykay

Mediálny partnerIné produkty k danej téme

Odborný portál:  Dotácie a verejné obstarávanie

Odborné publikácie:  Elektronický právnik