Lektor seminárov Verlag Dashöfer

Ing. Kamila Víchová PhD.

Absolvovala Stavebnú fakultu STU v Bratislave, odbor Pozemné stavby – medziodborové štúdium technických zariadení budov (1992). Od roku 1996 pracuje ako projektantka technických zariadení budov v profesiách vykurovanie, zdroje tepla, zdravotná technika, plynové odberné zariadenia a inžinierska činnosť. V roku 2001 sa stala autorizovanou stavebnou inžinierkou Slovenskej komory stavebných inžinierov v oblasti Technické a technologické vybavenie stavieb a vykonáva túto činnosť od roku 2003 ako slobodné povolanie.

Súčasne pôsobí od roku 2008 na katedre Technických zariadení budov, Stavebnej fakulty STU Bratislava ako vysokoškolský pedagóg, kde v roku 2015 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu s názvom "Analýza výpočtových metód energetickej hospodárnosti zdrojov tepla na biomasu" a získala vedecko-akademickú hodnosť Philosophiae doctor (PhD).

Prednáša predmety Plynovody, Obnoviteľné zdroje energie, Teória a technika spaľovania, Zdravotnotechnické zariadenia a cvičí predmety Ateliérova tvorba – projektovanie TZB v nových a rekonštruovaných stavbách, Vykurovanie, Zdravotná technika. Aktívne pôsobí v odbornej praxi formou projektovania, vypracovania posudkov, expertíz a zabezpečenia preddiplomovej praxe pre študentov v projekčných a realizačných spoločnostiach a firmách. Prednáša a vedie odborné sekcie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a plynových zariadení na vedeckých medzinárodných konferenciách.

Vedie sprievodné semináre na veľtrhoch Aquatherm Nitra, Coneco a Racio Energia Bratislava. Je spoluriešiteľkou viacerých výskumných úloh. Široké aktivity zaznamenáva aj v oblasti publikačnej činnosti. Je spoluautorkou odbornej publikácie – učebnica s názvom Montážnik technických zariadení budov pre Národný systém kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov na stavbách Ústavu vzdelávania a služieb.

Publikovala a publikuje množstvo odborných článkov v časopisoch technického zamerania doma i v zahraničí, príspevkov do vedecko-odborných zborníkov a učebných pomôcok pre študentov. Je majiteľkou úžitkového vzoru v oblasti biomasy vydaného Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici (r.2017).

Od roku 2014 je členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, kde vedie sekciu Plynové odberné zariadenia.

 

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129