Seminár:
IFRS : 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1000 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 5-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Komplexný kurz IFRS má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Kurz rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 17.6.2019 - 21.6.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

1. deň

Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • Koncepčný rámec
 • IAS 1 – prezentácia účtovnej závierky
 • Praktická časť vo forme príkladov
 • IAS 7 – výkazy peňažných tokov
 • IAS 8 – účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
 • IAS 10 – udalosti po vykazovanom období
 • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad
 • Príklady
 • Diskusia

2. deň

Dlhodobý majetok

 • IAS 16 – nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
 • IAS 40 – investície do nehnuteľností
 • IAS 36 – zníženie hodnoty majetku
 • IAS 17 – lízingy
 • IAS 38 – nehmotný majetok
 • IAS 20 – účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci + príklady
 • IAS 23 – náklady na prijaté pôžičky
 • IFRS 5 – dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti
 • IFRS 16 – lízingy
 • Príklady

3. deň

Porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy

 • IAS 12 – dane z príjmov
 • IAS 2 – zásoby
 • IAS 37 – rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
 • IAS 24 – zverejnenia
 • IFRS 15 – výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
 • Porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy – rozdiely
 • Príklady
 • Diskusia

 4. deň

Finančné nástroje

 • Novinky v IFRS – aktuálny prehľad
 • IFRS 1 – Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie
 • IAS 32 – Finančné nástroje: prezentácia
 • IFRS 9 – Finančné nástroje – nahrádza IAS 39
 • IFRS 7 – Finančné nástroje: zverejňovanie
 • IAS 33 – Zisk na akciu
 • Diskusia

 5. deň

Reporting pre materskú spoločnosť

 • IAS 21 – Vplyv zmien kurzov cudzích mien, príklady
 • Reporting pre materskú spoločnosť:
  • ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti
  • IFRS 3 – Podnikové kombinácie a reporting
  • IAS 38 – Nehmotný majetok – v podnikovej kombinácii a reporting
  • IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting, príklady.
 • Diskusia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Kurz je zložený z 2 modulov – IFRS I. a IFRS II.

Modul IFRS I. je venovaný problematike medzinárodných účtovných štandardov. Získate prehľad o základných aj najnovších štandardoch IFRS.

Obsahom školenia budú aj novinky v IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (uplatnenie zmeny najneskôr od 1.1.2018). Zmena zasiahne všetky účtovné jednotky, najmä však tie, ktoré ponúkajú služby a produkty v rámci balíkov, predávajú licencie, poskytujú služby formou dlhodobých kontraktov, prípadne uplatňujú vo svojich zmluvách so zákazníkom variabilné ceny.

Zmena v IFRS 16 – Lízingy (účinná od 1.1.2019) si vyžaduje vykazovanie všetkých leasingov v rozvahe nájomcu s výnimkou krátkodobých leasingov a položiek tzv. nízkej hodnoty.

Modul IFRS II. trvá 2 dni. Je venovaný vybraným medzinárodných účtovným štandardom.

Zameriava sa na aktuálne a pripravované zmeny v IFRS, ako aj štandardy finančné nástroje.

Školenie je venované aj reportingu pre materskú spoločnosť. Lektorka sa zameria na to, ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti.

Obsahom vzdelávania bude tiež štandard IAS 38 – Nehmotný majetok v podnikovej kombinácii a reporting.

Záver seminára bude patriť štandardu IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting.

Okrem rýdzeho sprostredkovania je kurz obohatený o prípadové štúdie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz je určený ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov.

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - IFRS : 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 17.6.2019 - 21.6.2019
 • Ing. Jana Mundierová
 • 1 000,00 EUR + DPH
Input:
 • 11.11.2019 - 15.11.2019
 • Ing. Jana Mundierová
 • 1 000,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  O senioroch

Odborné publikácie:  Elektronický právnik