Seminár:
Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 850 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 5-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom modulového kurzu je oboznámiť vás so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný je najmä na riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy. Po úspešnom absolvovaní testu v závere kurzu získate Certifikát celoživotného vzdelávania.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 8.4.2019 - 12.4.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

1. modul:

Seminár – Plánovanie a kontrola finančného plánu firmy 

Obsahom tejto časti vzdelávania je poskytnúť informácie o rozhodujúcich faktoroch efektívneho finančného plánovania, vypracovania reálneho finančného plánu a metódach priebežného vyhodnocovania odchýlok a ich možného dopadu na budúcu finančnú stabilitu. S touto problematikou je úzko prepojená oblasť organizačnej štruktúry, ktorá akceptuje podnikateľské aktivity firmy a umožňuje efektívne riadenie jej ekonomickej pozície a konkurencieschopnosti. Ide najmä o zabezpečenie informačných tokov, ktoré sú rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní, ale súčasne na princípe včasného varovania umožňujú reagovať na zmeny v porovnaní s finančným plánom.

Obsah seminára:

Význam a úlohy manažmentu:

 • podstata, význam a úlohy manažmentu,
 • kategórie manažmentu,
 • postavenie manažéra v procese – manažérske zručnosti.

Funkcie riadenia:

 • plánovanie:
  • význam plánovania,
  • slabé miesta plánovania,
  • druhy plánov,
  • funkčné zložky plánov,
  • projektové plánovanie,
  • podnikateľský plán (biznis plán),
  • metódy a techniky plánovania.

 Kontrola:

 •  typy kontroly,
 •  zameranie kontroly,
 •  metódy a postupy kontroly.

 Organizovanie:

 •  proces organizovania,
 •  organizačná štruktúra,
 •  typy organizačných štruktúr,
 •  sústava organizačných noriem,
 •  procesné mapy.

 Vedenie:

 •  prístupy k efektívnemu vedeniu ľudí a štýly vedenia,
 •  žiaduce charakteristiky a schopnosti vedúcich zamestnancov,
 •  štýly správania podriadených zamestnancov.

2. modul:

Seminár – Ekonomické minimum

Táto časť školenia je zameraná na hodnotenie vývoja rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré sú predpokladom jej stabilizovaného prevádzkového cyklu. Z hľadiska optimálneho finančného riadenia firmy je dôležité poznať vzťahy medzi ukazovateľmi charakterizujúcimi bilančnú štruktúru a ukazovateľmi, ktoré charakterizujú zdravie finančných tokov – náklady, výnosy a základnú štruktúru cash flow. Poznanie týchto vzťahov je základným východiskom na spracovanie reálneho podnikateľského zámeru.

Obsah seminára:

Podstata podnikania:

 • ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty,
 • životný cyklus firmy,
 • prevádzkový cyklus,
 • podnikateľský zámer – zjednodušená stratégia firmy (analýza firmy a projektu, najčastejšie chyby podnikateľského plánu),
 • cenová politika – techniky určenia cien a typy cien.

Základné informácie o ekonomike firmy:

 • súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash flow,
 • vzťahy medzi účtovnými výkazmi.

Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:

 • sústava finančných ukazovateľov a ich ekonomická interpretácia:
  • ukazovatele likvidity,
  • ukazovateľe aktivity,
  • ukazovatele rentability,
  • ukazovatele zadlženosti.

 3. modul:

Seminár – Varovné signály v riadení firmy

V tejto časti vzdelávania sa budeme venovať prístupom k hodnoteniu základných parametrov ekonomickej pozície firmy a jej finančnej stability. Poskytujú informáciu o príznakoch možnej finančnej krízy, jej jednotlivých stupňoch a príčinách, ktoré ju spôsobujú. Obsahom tejto časti je tiež prezentovať postupy, ktoré umožnia predvídať možné riziká, ako aj ekonomické procesy vo firme, ktoré smerujú k finančnej kríze, prípadne ju prehlbujú. Ide o možnosti, ako tieto postupy využiť na optimalizáciu riadenia finančných tokov a minimalizáciu rizika finančnej nestability firmy.

Obsah seminára:

SWOT analýza firmy – nástroj na finančné riadenie a plánovanie:

 • kedy použiť SWOT analýzu,
 • vzor SWOT analýzy.

Fázy finančných porúch firmy:

 • rastová kríza,
 • zvyšovanie podielu obežných aktív,
 • chyba vo finančnej politike,
 • straty znižujúce vlastný kapitál.

Riadenie pohľadávok:

 • druhy pohľadávok a ich vznik,
 • využívanie informácií o odberateľoch,
 • kritériá hodnotenia bonity odberateľov,
 • kreditný rating,
 • postavenie kreditného manažéra,
 • postupy na zostavenie hodnotiaceho ratingového modelu,
 • riešenia správy pohľadávok.

4. modul:

Seminár – Finančná analýza

Finančná analýza, ktorá je predmetom tejto časti, obsahuje základné prístupy k riadeniu finančných tokov a hodnoteniu finančnej stability firmy. Uvedené ukazovatele a modely poskytujú významné informácie o reálnej ekonomickej pozícii firmy, ktoré sú potrebné nielen pre pracovníkov firmy, ktorých agendou je oblasť riadenia jej ekonomiky, ale aj pre komunikáciu s obchodnými partnermi a komerčnými bankami. Poznanie výsledkov týchto analýz je východiskom na riadenie procesov, ktoré sú predpokladom zabezpečenia udržateľnej štruktúry likvidity a solventnosti firmy.

Obsah seminára:

Účtovná závierka – zdroj informácií pre finančnú analýzu:

 • účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,
 • účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi.

Finančná analýza „ex post“ (retrospektíva):

 • finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu,
 • procedúry objektivizácie záverov finančnej analýzy.

Finančná analýza „ex ante“:

 • podstata prognózovania finančnej situácie podniku:
  • udržateľný rast firmy – parametre ovplyvňujúce jeho rast,
  • analýza pracovného kapitálu,
  • bonitné modely,
  • efektívnosť využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia).

Praktická prípadová štúdia

5. modul:

Zhrnutie problematiky, konzultácia a záverečný TEST

Dôležité informácie môžete čerpať z videoškolení:

1. Videoseminár – Udržateľný rast

Videoseminár rieši problematiku udržateľného rastu a jeho význam z hľadiska mikroekonomiky pre konkrétny podnikateľský subjekt. Dozviete sa, prečo je nevyhnutné rešpektovať ukazovateľ udržateľného rastu a zabrániť tak finančným problémom v budúcnosti. Lektor analyzuje reprodukciu prevádzkového cyklu a na konkrétnych príkladoch vysvetľuje, ako predísť finančným stratám napriek skutočnému rastu podniku.

Obsah videoseminára:

 • udržateľný rast ako ekonomický ukazovateľ,
 • základné východiská na pochopenie udržateľného rastu,
 • nevyhnutnosť rešpektovania udržateľného rastu,
 • modelový príklad I.,
 • analýza reprodukcie prevádzkového cyklu,
 • modelový príklad II.,
 • vplyv vzťahu udržateľného a skutočného rastu na úverové riziko,
 • zhrnutie.

2. Videoseminár – Fázy finančných porúch firmy

Videoseminár sa zaoberá vyhodnocovaním finančnej stability podnikateľského subjektu. Dozviete sa, ako analyzovať aktuálne finančné zdravie vašej spoločnosti a reprodukciu finančných tokov. Tým môžete včas predísť neudržateľnej finančnej závislosti alebo strate zdrojov.

Obsah videoseminára:

 • fázy finančných porúch nefinančnej korporácie,
 • charakteristika varovných signálov,
 • pracovný kapitál ako parameter finančnej stability,
 • charakteristika pracovného kapitálu,
 • rastová kríza,
 • ekonomická charakteristika rastovej krízy,
 • zvyšovanie podielu obežných aktív,
 • rast podielu obežných aktív – interpretácia príznakov,
 • chyba vo finančnej politike,
 • riadenie finančných tokov – faktor likvidity,
 • straty znižujúce vlastný kapitál,
 • ekonomická interpretácia stratovej firmy,
 • vplyv efektívnosti využitia pracovného kapitálu na rast obežných aktív.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vzdelávanie ponúkame vo forme, ktorá vychádza v ústrety vašim pracovným povinnostiam.

Modulový kurz je kombináciou 4 školení, 2 videoškolení a individuálnych konzultácií s lektorom.

Komplexný modulový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Je zameraný najmä na riadenie ekonomickej pozície firmy, celkové zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy.

Cieľom vzdelávania je zároveň poskytnúť informácie o rôznych modeloch riadenia prevádzkového cyklu firmy a metód vyhodnotenia jej konkurencieschopnosti na konkrétnych prípadových štúdiách a ekonomických modeloch. Ide o všeobecne platné prístupy k riadeniu vývoja ekonomickej pozície firmy bez ohľadu na jej veľkosť a odvetvie, v ktorom realizuje svoje aktivity.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Kurz je určený pracovníkom, ktorí sa podieľajú na komplexnom finančnom riadení aktivít firmy, začínajúcim podnikateľom so základnými ekonomickými zručnosťami, strednému manažmentu, nefinančným manažérom, začínajúcim finančným analytikom, prípadne pracovníkom komunikujúcim s komerčnými bankami a pracovníkom, ktorí vypracovávajú a vyhodnocujú finančné plány.

Lektor - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Ing. Dušan Preisinger

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Časový harmonogram - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 8.4.2019 - 12.4.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.7.2019 - 12.7.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • Vysoké Tatry
 • 16.9.2019 - 20.9.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • 11.11.2019 - 19.11.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 850,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

Odborné publikácie:  Analýza dát v Exceli na CD