Seminár:
Finančná kontrola v prostredí verejnej správy - modelové príklady

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. 

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Objasnenie finančnej kontroly v prostredí verejnej správy (Čo?).
 • Definovanie povinných osôb a zodpovedných zamestnancov za výkon finančnej kontroly (Kto?).
 • Spôsob vykonávania základnej finančnej kontroly na modelových príkladov (Ako?)
 • Spôsob vykonávania administratívnej finančnej kontroly v praxi.
 • Príklady porušení pri vykonávaní finančnej kontroly.
 • Modelové prípady vykonávania finančnej kontroly z prostredí verejnej správy porovnanie s normatívnym právnym aktom.
 • Smernica pre výkon finančnej kontroly v praxi.
 • Zhrnutie postupu finančnej kontroly.
 • Diskusia, problematika vykonávania v praxi účastníkmi školenia.
 • Záver.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe v nadväznosti na nový zákon o finančnej kontrole od roku 2016 zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní finančnej kontroly pri finančných operáciách a jej častiach. Školenie obsahuje viacero modelových prípadov z kontrolného a publikačného prostredia lektora. 

Účastníci majú možnosť pred konaním seminára ako aj po jeho skončení adresovať lektorovi otázky k téme ako aj interné smernice na odporúčania a posúdenia.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

zamestnancom obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií, obciam, vyšším územným celkom, štátnym príspevkovým a rozpočtovým organizáciám a iným subjektom verejnej správy, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lektor

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu.  Lektor je  aktuálne  prednášajúcim  vzdelávania kontrolórov  v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Finančná kontrola v prostredí verejnej správy - modelové príklady

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme