Seminár

Finančná kontrola v prostredí verejnej správy - modelové príklady

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. 

Obsahová náplň

  • Objasnenie finančnej kontroly v prostredí verejnej správy (Čo?).
  • Definovanie povinných osôb a zodpovedných zamestnancov za výkon finančnej kontroly (Kto?).
  • Spôsob vykonávania základnej finančnej kontroly na modelových príkladov (Ako?)
  • Spôsob vykonávania administratívnej finančnej kontroly v praxi.
  • Príklady porušení pri vykonávaní finančnej kontroly.
  • Modelové prípady vykonávania finančnej kontroly z prostredí verejnej správy porovnanie s normatívnym právnym aktom.
  • Smernica pre výkon finančnej kontroly v praxi.
  • Zhrnutie postupu finančnej kontroly.
  • Diskusia, problematika vykonávania v praxi účastníkmi školenia.
  • Záver.

Komu je určený

zamestnancom obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií, obciam, vyšším územným celkom, štátnym príspevkovým a rozpočtovým organizáciám a iným subjektom verejnej správy, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.