Seminár

Proces povoľovania vodných stavieb a povinnosti vlastníka/užívateľa vodnej stavby

Ing. Anna Gaálová

Poznáte proces od zámeru uskutočniť vodnú stavbu až po územné konanie? Viete ako prebieha stavebné konanie a aké povolenia sú potrebné na osobitné užívanie vôd?

Aké sú povinnosti vlastníka vodnej stavby a vodohospodára? Príďte sa poradiť s odborníčkou Ing. Annou Gaálovou. Školenie je určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Proces povoľovania vodných stavieb a povinnosti vlastníka/užívateľa vodnej stavby

 • Čo je vodná stavba
 • Proces od zámeru  uskutočniť vodnú stavbu alebo stavbu ovplyvňujúcu vodné pomery po územné konanie (súlad s územným plánom a koncepčnými materiálmi, stanoviská, odborné posudky, rozhodnutia)
 • Ochranné pásma (verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vodných tokov, vodných stavieb, čistiarní odpadových vôd
 • Záväzné stanovisko  k územnému konaniu (§ 28 vodného zákona)
 • Stavebné konanie a povolenie na osobitné užívanie vôd
 • Záväzné stanovisko k stavebnému konaniu, ak ide o stavbu ktorá môže ovplyvniť povrchové vody a podzemné vody (§ 27 vodného zákona)
 • Kolaudačné konanie (skúšobná prevádzka, trvalé užívanie stavby)
 • Iné povolenia (technicko - bezpečnostný dohľad, havarijný plán, povodňový plán, manipulačný poriadok, povolenie na niektoré činnosti)
 • Povinnosti vlastníka vodnej stavby
 • Povinnosti vodohospodára
 • Vodné toky a správa vodných tokov

Na školení/seminári budú použité najmä tieto legislatívne predpisy:

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 538/2002 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, monitorovania a manažmentu rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov

Komu je určený

Projektantom, investorom a expertom z oblasti životného prostredia. Právnickým a fyzickým osobám, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú vodné stavby. Zamestnancom firiem (napr. vodohospodárom, ekológom), kde sú stavby a technologické procesy, ktoré môžu ovplyvniť povrchové vody alebo podzemné vody.

Harmonogram školenia: Proces povoľovania vodných stavieb a povinnosti vlastníka/užívateľa vodnej stavby

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Proces povoľovania vodných stavieb a povinnosti vlastníka/užívateľa vodnej stavby

Ing. Anna Gaálová

Odborníčka na vodné hospodárstvo a súvisiacu legislatívu, ktorá na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky dlhodobo pôsobila ako hlavný štátny radca alebo ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva. V minulosti 15 rokov pracovala na okresnom úrade v oblasti životného prostredia v rôznych pracovných pozíciách a 10 rokov…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.