Konferencia

ENVIRO konferencia 2021 – Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie – 8. ročník

Ing. Peter Gallovič, Ing. Ľubomír Žiak, Ing. Milan Luciak, Ing. Tatiana Herchlová

Prinášame Vám 8. ročník úspešnej obľúbenej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve z oblasti:

 • zákona o odpadoch,
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

20.10.2021

8.30-16.00

ONLINE

169 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:45

  Začiatok konferencie

 • 8:45 – 10:00

  Ing. Tatiana Herchlová

  Vodný zákon

  • Prehodnocovanie povolení na osobitné užívanie vôd
  • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií
   • miestna príslušnosť
   • súbeh rozhodnutí
   • postup v konaní
   • záväzné stanovisko
 • 10:00 – 10:15

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Tatiana Herchlová

 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 12:00

  Ing. Peter Gallovič

  Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny platné v roku 2020

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
  • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb: posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, upravená povinnosť výkupní a zberní, doplnený § 16a – školský zber.
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností OZV, ako aj individuálneho plnenia + finančná garancia.
  • Osobitné prúdy odpadov – úprava v nakladaní s odpadovými olejmi.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie s nimi, triedený zber kuchynského odpadu od občana.
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
  • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
  • Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.
  • Doplnenie a úprava príloh.
  • Novely iných zákonov – o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a IPKZ.
  • Účinnosť poslednej novely zákona o odpadoch.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely vyhlášok.
 • 12:00 – 12:15

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič

 • 12:15 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:30

  Ing. Milan Luciak

  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA

  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane posledných noviel.
  • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
  • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
  • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní vpplyvov investícií podľa zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
  • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov.
  • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z. z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
  • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
  • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
  • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 14:30 – 15:45

  Ing. Ľubomír Žiak

  Problematika ochrany ovzdušia - povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (tak, ako vyplývajú z aktualizovaných právnych predpisov)

  • §  Zákon o ovzduší s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú  zo zákona č. 194/2018 Z. z., ktorý bol prijatý Národnou radou SR  13. júna 2018 (predmetom novely zákona bola najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES. Zároveň sa odprezentuje  príprava návrhu nového zákona o ovzduší. Účelom prípravy nového zákona je zabezpečenie plnenia Národného programu znižovania emisií a pripravovanej Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia
  • § Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súčasnosti už neplní celkom svoju funkciu. V súčasnosti sa pripravuje návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nahradí zastaralý zákon. V prednáške sa odprezentujú jeho princípy a stav v jeho príprave ku dňu konania konferencie.
  • §  Prednáška bude obsahovať aj prípadne návrhy na zmeny vykonávacích vyhlášok vyplývajúcich z prípravy nových zákonov, upravujúcich ochranu ovzdušia.
 • 15:45 – 16:00

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Ľubomír Žiak

 • 16:00

  Ukončenie konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                        

   marykay          

   

Mediálny partnerEnviro.sk

Sprievodný program

MARY KAY

Tombola

tombola

 

 

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel MercureHotel MercureHotel MercureHotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1, 2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Lektori

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Ľubomír Žiak

Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia a v Medzivládnom…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Ďalšie semináre lektora

Ing. Tatiana Herchlová

Vyštudovala VŠCHT v Prahe, odbor technológia vody. Má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Je prevádzkovateľom ČOV a  je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k41/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

20.10.2021

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.