Seminár:
EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - skúsenosti s uplatňovaním v praxi

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Oboznámte sa so zákonom  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý je kľúčový zákon v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 17
Najbližší termín: 9.12.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

 • Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vrátane samotného zákona (úplné znenie).
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
 • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov.
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
 • Riešenie konfliktov medzi "prianím investora" a platnou legislatívou a podľa novely zákona.
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. 
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Oboznámte sa so zákonom  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý je kľúčový zákon v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.

 • Novela zákona od 15.06.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z Európskej únie.
 • Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie - odbornú spôsobilosť.
 • Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov.

Výklad bude spojený s praktickými príkladmi ako riešiť situácie z oblasti životného prostredia, ktoré sú neraz konfliktami medzi prianím investora a platnou legislatívou.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách a v povoľovacom procese. Zároveň sú využiteľné v každodennom živote ako súčasť širšieho vzdelania a poznania procesov v praxi. Seminár je vedený prístupnou formou ľahko zrozumiteľným jazykom a spestrený mnohými obrázkami a vizualizáciami.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Starostovia obcí, investori, projektanti, stavebný dozor, experti z oblasti životného prostredia, manažéri v oblasti stavebníctva a investícií.

Lektor

Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Referencie

"S odborným seminárom som bola spokojná, a to hlavne pre to, že tam boli prezentované problémy z praxe, najčastejšie sa opakujúce nedostatky a konkrétne prípady. Obsah prednášky bol zameraný nie na samotné vypracovanie EIA, ale na to, kedy je potrebné vypracovanie a v akom rozsahu. Lektora bolo príjemné počúvať, hovoril podstatné veci, fakty, vždy konkrétne uviedol odvolávku na príslušný zákon a upozorňoval na tie časti zákona, na ktoré sa máme sústrediť pri vydávaní písomností." Mesto Lučenec

"Dostatočný časový rámec, výborná organizácia, priestory." JAVYS, a.s.

"Prednášajúci kompetentný s praktickými, poúčnými znalosťami, zaujímavo prezentované jednotlivé témy."  Slovenské elektrárne, a.s.

"Bola som veľmi spokojná. Z prednášky bolo zrejme, že lektor má prehľad, praktické znalosti a skúsenosti."  Nafta, a.s.

"Zaujimavý, vecný a spestrený aj príkladmi z praxe." BAT Engineering a.s.

"Školiteľ výborný, veľa praktických príkladov, jednoduché vysvetlenie, zaujímavý prejav, odpovede na otázky, super." Mesto Nové Zámky

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - skúsenosti s uplatňovaním v praxi

 • ONLINE
 • 9.12.2020
 • Ing. Milan Luciak
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.1.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.1.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Nitra
 • 4.3.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 4.3.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 5.5.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 5.5.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Košice
 • 10.8.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 10.8.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 2.9.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.9.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • Banská Bystrica
 • 7.10.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 7.10.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.10.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.10.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.12.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 8.12.2021
 • Ing. Milan Luciak
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  BOZP online

PDF na stiahnutie:  Praktická príručka o odpadoch a obaloch