Seminár:
Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 2300 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Jedinečný a komplexný kurz z vás urobí špecialistov na prijímanie zamestnancov. V podobnom rozsahu sa tejto problematike venujeme ako jediní na Slovensku. Spoznáte najlepších odborníkov, ktorí vás budú počas 8 dní vzdelávať a urobia z vás výnimočných personalistov pripravených na podmienky súčasného HR a mzdového sveta.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 11.3.2019 - 29.3.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

Prednášky

1 deň: Základné ustanovenia Zákonníka práce, vznik pracovnoprávnych vzťahov – 11.3.2019 – JUDr. Zdeňka Dvoranová

2 deň: Skončenie pracovného pomeru a spôsoby riešenia pracovnoprávnych sporov – 12.3.2019 – JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

3 deň: GDPR – správne nakladanie s osobnými údajmi v praxi – čo má vedieť personalista o GDPR – 13.3.2019 – JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

4 deň: Mzdový pohľad v práci personalistky – 18.3.2019 – Ing. Martina Švaňová

5 deň: Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov – 19.3.2019 – JUDr. Alena Huťanová

6 deň: Výber a prijímanie zamestnancov z pohľadu firmy a z pohľadu uchádzačov – 20.3.2019 – Ing. Alžběta Košková

Workshopy

WS1: Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom – 21.3.2019 – Veronika Laginová

WS2: LinkedIn – 21.3.2019 – Ivana Brutenic, Kristína Kováčiková

WS3: Reč tela – ako ju vie personalista využiť pri prijímaní zamestnancov – 22.3.2019 – Monika Stehlíková

1. deň: Základné ustanovenia Zákonníka práce, vznik pracovnoprávnych vzťahov

9.00 – 15.30 h, JUDr. Zděňka Dvoranová

Popis:

Prvý deň prinesie účastníkom hlbší pohľad do Zákonníka práce a ozrejmí dôležité skutočnosti a pojmy v pracovnom práve, ako sú doručovanie, neplatnosť právnych úkonov, pôsobenie zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, používanie Občianskeho zákonníka, obmedzenie zmluvných typov.

V ďalšej časti sa budeme detailne zaoberať pracovnou zmluvou, jej podstatnými a inými náležitosťami. Zmena pracovnej zmluvy má svoje pevne stanovené pravidlá, ako aj evidencia pracovného času, nadčasov a pracovnej cesty.

Obsah:

 • všeobecné ustanovenia Zákonníka práce,
 • základné zásady, zástupcovia zamestnancov,
 • zmluvy v pracovnom práve,
 • zásada rovnakého zaobchádzania, diskriminácia,
 • vznik a zmena pracovného pomeru,
 • pracovný čas, evidencia dochádzky,
 • návrat po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky, právne postavenie po návrate.

 

2. deň: Skončenie pracovného pomeru a spôsoby riešenia pracovnoprávnych sporov

9.00 – 12.00 h, JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Popis:

Školenie venované téme skončenia pracovného pomeru ponúkne účastníkom nielen základnú orientáciu v problematike, ale aj cenné prípadové štúdie z praxe. Dozviete sa o spôsoboch riešenia pracovnoprávnych sporov, možnostiach vymáhania škody aj o možnostiach riešenia sporov z neplatného skončenia pracovných vzťahov.

Obsah:

 • skončenie pracovnoprávnych vzťahov,
 • spôsoby riešenia pracovnoprávnych sporov,
 • vymáhanie škody od zamestnanca,
 • riešenie sporov o neplatné skončenie pracovnoprávnych vzťahov,
 • prípadové štúdie z praxe.

 

3. deň: GDPR – správne nakladanie s osobnými údajmi v praxi – čo má vedieť personalista o GDPR

9.00 – 12.00 h, JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Popis:

Kurz je venovaný problematike GDPR so zameraním na povinnosti personalistov podľa aktuálnej právnej úpravy. Počas školenia získate základný prehľad o vašich povinnostiach, kontrolách, dokumentácii a zásadách spracúvania osobných údajov.

Obsah:

 • nové povinnosti pre personalistov podľa aktuálnej právnej úpravy,
 • kontrola Úradu na ochranu osobných údajov vo vašej spoločnosti,
 • dokumentácia, ktorú predkladáte Úradu v prípade kontroly,
 • základné zásady spracúvania osobných údajov,
 • aplikačné problémy spracúvania osobných údajov.

 

4. deň: Mzdový pohľad v práci personalistu – povinnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu

9.00 – 12.00 h, Ing. Martina Švaňová 

Popis:

K práci na personálnom oddelení neodmysliteľne patria aj povinnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. Poldňový seminár je venovaný aktuálnym povinnostiam personalistu. Lektorka účastníkom poskytne aj cenné rady z praxe.

 

Obsah:

Sociálne a zdravotné poistenie

 • povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa,
 • registračné a oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a Zdravotnej poisťovni,
 • výpočet a odvod poistného,
 • sadzby poistného,
 • vymeriavací základ,
 • výnimky z platenia poistného,
 • odvodová úľava,
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie,
 • prerušenie poistenia a vylúčené doby platenia poistného,
 • zamestnanec/dohodár – pravidelný príjem, nepravidelný príjem,
 • príjem počas materskej/rodičovskej dovolenky a odvod poistného,
 • príjem po skončení pracovného pomeru a odvod poistného,
 • vykazovanie poistného,
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • ročné zúčtovanie zdravotného a sociálneho poistenia.

 

Daň zo závislej činnosti

 • definícia príjmu zo závislej činnosti,
 • registračné povinnosti zamestnávateľa u správcu dane,
 • výpočet zdaniteľnej mzdy,
 • preddavok na daň,
 • daňový bonus,
 • uplatňovanie daňových úľav zamestnanca,
 • základný princíp ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • ostatné daňové veličiny v roku 2019.

 

5 deň: Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov

9.00 – 15.00 h, JUDr. Alena Huťanová

Popis:

Počas školenia vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov, ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú.

Obsah:

 • medzinárodné zamestnávanie a zamestnanecké štruktúry – lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) a prenájom zamestnancov (ich zapožičiavanie),
 • voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam,
 • zamestnávanie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od mája 2018,
 • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb, dohoda o vyslaní a jej náležitosti,
 • zmeny vo vysielaní v súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb účinnou od 18. 6. 2016,
 • odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí,
 • čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine,
 • sociálne a zdravotné poistenie pri vysielaní a pri výkone práce v cudzine,
 • riešenie konkrétnych príkladov z vašej praxe.

 

6. deň: Výber a prijímanie zamestnancov z pohľadu firmy a z pohľadu uchádzačov

9.00 – 15.00 h, Ing. Alžbeta Košková

Popis:

Cieľom prednášky je vysloviť a poukázať na najčastejšie problémy a chyby pri hľadaní, výbere a prijímaní zamestnancov a priblížiť situáciu aj z pohľadu ľudí, ktorí sa o prácu uchádzajú. Toto je zásadné pre množstvo firiem, predovšetkým v súčasnej situácii, keď je miera nezamestnanosti na Slovensku stále pod 6 % a v ČR dokonca pod 3 %.

Obsah:

 • očakávania uchádzačov,
 • prehľad najčastejších prehreškov firiem pri výbere a prijímaní,
 • detailný pohľad do jednotlivých oblastí a praktické aktivity:
  • zadávanie výberového konania,
  • štruktúra výberového konania,
  • kto sa zúčastňuje výberového konania,
  • interná komunikácia a komunikácia s uchádzačmi,
  • kto hovorí počas pohovoru,
  • písanie popisu pozícií a požiadaviek,
  • využitie potenciálu inzercie.
 • role play – nácvik vedenia pohovorov, ukážky, diskusia,
 • praktický nácvik – ako čítať v CV a motivačných listoch, diskusia,
 • prípadové štúdie a praktický nácvik – písanie popisov pozícií a inzerátov,
 • zakázané otázky,
 • prijímanie, nástup a adaptácia – podpísanou zmluvou sa práca nekončí,
 • čo očakávajú uchádzači.

 

Workshop 1: Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

9.00 – 12.00 h, Veronika Laginová

Popis:

Zámerom workshopu je uviesť účastníkov do problematiky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín s dôrazom na praktické príklady. Kladieme si cieľ, aby účastníci workshopu získali:

 • vedomie, že v tomto procese je jasne daná postupnosť a štruktúra krokov, spolu so zákonnými lehotami – uvedené v zákone, o ktorý sa môžu kedykoľvek oprieť;
 • že sa netreba báť rôznorodosti dokumentov, pretože je ich tak neskutočne veľa, že jeden človek nikdy neobsiahne všetky možnosti. Treba poznať záchytné body na kontrolu dokumentov zo zahraničia a ostatné príde časom a praxou.

Obsah:

 • kde a ako získať potrebné informácie,
 • teoretický úvod do problematiky prostredníctvom výkladu Zákona o pobyte cudzincov,
 • výklad časti zákona o udelení prechodného pobytu za účelom zamestnania štátnym príslušníkom z tretej krajiny s dôrazom na praktické príklady,
 • príklady vyžadovaných dokumentov a špecifiká ich prípravy a získavania,
 • špecifické prípady podľa Zákona o službách zamestnanosti, napríklad zamestnanie:
  • cudzinca, ktorý úspešne ukončil slovenskú SŠ alebo VŠ,
  • cudzinca, ktorý je držiteľom prechodného pobytu, za účelom zlúčenia rodiny k štátnemu príslušníkovi tretej krajiny kratšie ako 12 mesiacov a dlhšie ako 12 mesiacov,
  • cudzinca, ktorý je držiteľom prechodného pobytu, za účelom štúdia a ktorý bude zamestnaný na čiastočný úväzok do 20 h týždenne alebo na plný pracovný úväzok,
  • cudzinca, ktorý je držiteľom trvalého pobytu, za účelom zlúčenia rodiny k štátnemu príslušníkovi SR,
  • cudzinca, ktorý je držiteľom pobytu, za účelom zlúčenia rodiny k občanovi EÚ,
  • cudzinca, ktorý je držiteľom prechodného pobytu ako Slovák žijúci v zahraničí atď.,
 • povinnosti cudzincov a zamestnávateľov po udelení prechodného pobytu za účelom zamestnania.

 

Workshop 2: LinkedIn – prakticky pre personalistov

13.00 – 14.00 h, Ivana Brutenič, Kristína Kováčiková

Popis:

Praktický workshop, počas ktorého si vyskúšate rady a tipy priamo na svojom PC, zmeny môžete rovno aplikovať a začať LinkedIn využívať efektívnejšie.

Využite databázu 500 000 Slovákov a 1 200 000 Čechov na sociálnej sieti LinkedIn efektívne a nájdite ľudí, ktorí nie sú na pracovných portáloch.

Obsah:

 • Prečo je LinkedIn najpoužívanejšia sociálna sieť na obsadzovanie stredného a vyššieho manažmentu? Ako ju môžete skutočne využiť aj pri nižších pozíciách?
 • Ako vytvoríte zaujímavý profil, ktorý pracuje za vás?
 • Ako efektívne pracovať s kontaktmi, ktoré máte, a získať kvalitných ľudí?
 • Ako osloviť potenciálneho kolegu? Prečo vám neodpovedajú? Oplatí sa platená verzia sociálnej siete LinkedIn?
 • Ako overiť ich dôveryhodnosť a aká je LinkedIn etiketa?
 • Ako budovať efektívnu firemnú komunikáciu, ktorá bude reprezentovať a predávať vás/vašu firmu.
 • Tipy a triky, ktoré vám ušetria čas a prinesú výsledky.
 • Ako myslieť inak ako väčšina konzultantov a personalistov a nájsť ľudí, ktorí „nemôžu/nechcú“ byť nájdení.

 

Workshop 3: Reč tela v praxi HR špecialistov 

9.00 – 12.00 h, Monika Stehlíková

 • Základné pravidlá interpretácie reči tela (čo je nevyhnutné vedieť ak chcete posudzovať reč tela uchádzačov o zamestnanie).
 • Naladzovanie - attunment, ako spôsob získavania informácií o klientovi.
 • Základ prepojenia psychiky a tela - práca a postojom a telovými schémami.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Jedinečné, praktické odborné školenie zamerané na problematiku prijímania zamestnancov má za cieľ zdokonaliť vaše znalosti a urobiť z vás špecialistov.

Obsahová štruktúra školenia je nastavená komplexne a rieši oblasti, s ktorými sa vo svojej praxi určite stretnete:

 • základy pracovného práva, vznik a ukončenie pracovného pomeru, reálne prípadové štúdie,
 • GDPR pre oblasť personalistiky,
 • mzdový pohľad v práci personalistu,
 • problematika vysielania a prijímania cudzincov,
 • najčastejšie problémy a chyby pri hľadaní, výbere a prijímaní zamestnancov,
 • LinkedIn,
 • hodnotenie účastníkov na základe reči tela.

 

Získané znalosti aplikujte vo svojej praxi a v prípade nejasností dodatočne konzultujte s lektormi po dobu jedného roka. V prípade legislatívnych zmien vás budeme informovať a zašleme vám všetky potrebné informácie.

Darček pre každého: Každý účastník kurzu získa Apple iPad (2018) Wi-Fi 32 GB a ročný bezplatný vstup do online portálu HR v praxi.

Apple iPad Apple iPadApple iPad

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

Certifikovaný kurz je určený personalistom, budúcim personalistom, manažérom a pracovníkom útvarov HR a mzdových útvarov.

Lektor - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.

V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR.

Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie . Patrí  medzi výborne hodnotených lektorov.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Kristína Kováčiková

Kristína Kováčiková

Kristína je partnerom v spoločnosti EXACT RECRUITMENT a zakladateľkou projektu LINKEDINSTRATEGIE.sk . Pomáha klientom na celom Slovensku budovať značku a dosahovať výsledky prostredníctvom top nástroja na vyhľadávanie zamestnancov a B2B biznis – LinkedInu. Je odborným garantom konferencie Trend LinkedIn Academy pripravenou v spolupráci s vydavateľstvom týždenníka Trend.

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, kde získala titul PhD. Pôsobila v nadnárodnej konzultačnej spoločnosti Accenture, v medzinárodnej automotive spoločnosti Mercedes a v jednej z najlepších online reklamných agentúr na trhu Zaraguza. Špecializuje sa na vyhľadávanie na LinkedIne, employment branding, social media kampane a tréning out-of-the-box myslenia pre manažérov. Klientom pomáha trénovať kreativitu a pozerať sa na ich aktivity na LinkedIne z iného uhla pohľadu. Tému kreativity v manažmente lektoruje aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/kovacikovakristina/

Ivana Brutenič

Ivana Brutenič

Ivana pred dvanástimi rokmi, počas štúdia na Ekonomickej univerzite, založila konzultačnú spoločnosť EXACT RECRUITMENT a je zakladateľkou projektu LINKEDINSTRATEGIE.sk. 

Má 16 ročnú prax v oblasti výberov. Svojim klientom buduje silné osobné a firemné značky pomocou efektívnych LinkedIn stratégií, vedie LinkedIn workshopy a prednášky. Neustále prináša novinky v oblasti LinkedInu v médiách. Jej články ste videli v médiách Forbes, Trend, Sme, Profit, Instore, Hospodárske noviny. Zisk Manažment a iných. Získala ocenenie Najlepší prejav lektora podľa hodnotení účastníkov školení MVA.

Študovala Obchod a Marketing, je doktorkou ekonomických vied. Vo svojich LinkedIn službách kombinuje zručnosti vyhľadávania, s obchodnými a marketingovými znalosťami a vzdelaním. V roku 2017 sa stala odborným garantom a organizátorom konferencie Trend LinkedIn Academy pripravenou v spolupráci s vydavateľstvom týždenníka Trend.  

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/ivanabrutenic/

Ing. Alžbeta Košková

Ing. Alžbeta Košková

Ako personalistka pracujúca v korporácií som dlho sledovala neúspešných kandidátov a premýšľala, čo ich vlastne delí od tých úspešných. Často boli neúspešní len kvôli svojej nevedomosti a nepripravenosti. Rozhodla som sa, že už nechcem byť len tá na druhej strane stola, ktorá ich hodnotí, do nekonečna spovedá a kladie záludné otázky.

V súčasnosti pôsobí Alžbeta na druhej strane frontu. Ponúka uchádzačom pohľad z druhej strany, aby vedeli, ako personalisti premýšľajú a čo vlastne hľadajú v ich životopisoch a ich odpovediach.

Rukami jej už prešli tisíce životopisov, motivačných listov a stovky ľudí na pohovoroch na rôzne pozície.

Veronika Laginová

Veronika Laginová

Veronika študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako konateľka v spoločnosti Fajbee, s. r. o. Zameriava sa na asistenciu pri získaní všetkých prechodných druhov pobytu, trvalého a dlhodobého pobytu - pomoc pri hľadaní ubytovania pre cudzincov - poskytovanie poradenstva v oblasti relokácie a imigrácie cudzincov na území SR - asistencia pri získaní víz pre cudzincov alebo občanov SR do zahraničia.

Monika Stehlíková

Monika Stehlíková

Zakladateľka značky BodyTalks (www.bodytalks.sk) a autorka metodiky BodyTalks „Vedomá reč tela“ a knihy Tajomstvo reči tela je charizmatická žena, ktorá zvedomila reč tela na Slovensku. Základom tejto unikátnej metodiky je vedomá práca s pohybom. Monika Stehlíková je výrazná osobnosť, podnikateľka, konzultantka, mentorka, mama a manželka. Viac ako 20 rokov prepája svoju vášeň pre tanec a vitalitu so svojou odbornosťou psychologičky, psychoterapeutky a pohybovej analytičky. Spolupracuje s časopismi Forbes, HNonline, Zisk, FIT štýl, Harmónia, Fitshaker a mnohými ďalšími, objavuje sa na televíznej obrazovke Markízy a RTVS ako odborníčka na reč tela.

Referencie - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

"Seminár JUDr. Dvoranová na úrovni, ktorý bol pre mňa veľkým prínosom, lebo bol k veci, odborne a na príkladoch z praxe. Veľmi zaujímavo viedla seminár."

"Veľmi spokojná - výborná orientácia JUDr. Huťanovej v problematike."

"Pán JUDr. Lukajka poskytol aj praktické skúsenosti."

Časový harmonogram - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 11.3.2019 - 29.3.2019
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Jozef Lukajka PhD., Ing. Martina Švaňová, Ivana Brutenič, Kristína Kováčiková, Veronika Laginová, Ing. Alžbeta Košková, Monika Stehlíková
 • 2 300,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov