Seminár:
Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 2300 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Jedinečné, praktické odborné školenie zamerané na problematiku prijímania zamestnancov má za cieľ zdokonaliť vaše znalosti a urobiť z vás špecialistov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 11.3.2019 - 29.3.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

Prednášky

1 deň: Základné ustanovenia Zákonníka práce, vznik pracovnoprávnych vzťahov – 11.3.2019 – JUDr. Zdeňka Dvoranová

2 deň: Skončenie pracovného pomeru a spôsoby riešenia pracovnoprávnych sporov – 12.3.2019 – JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

3 deň: GDPR – správne nakladanie s osobnými údajmi v praxi – čo má vedieť personalista o GDPR – 13.3.2019 – JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

4 deň: Mzdový pohľad v práci personalistky – 18.3.2019 – Ing. Martina Švaňová

5 deň: Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov – 19.3.2019 – JUDr. Alena Huťanová

6 deň: Výber a prijímanie zamestnancov z pohľadu firmy a z pohľadu uchádzačov – 20.3.2019 – Ing. Alžběta Košková

Workshopy

WS1: Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom – 21.3.2019 – Veronika Laginová

WS2: LinkedIn – 21.3.2019 – Ivana Brutenic, Kristína Kováčiková

WS3: Reč tela – ako ju vie personalista využiť pri prijímaní zamestnancov – 22.3.2019 – Monika Stehlíková

1. deň: Základné ustanovenia Zákonníka práce, vznik pracovnoprávnych vzťahov

9.00 – 15.30 h, JUDr. Zděňka Dvoranová

Popis:

Prvý deň prinesie účastníkom hlbší pohľad do Zákonníka práce a ozrejmí dôležité skutočnosti a pojmy v pracovnom práve, ako sú doručovanie, neplatnosť právnych úkonov, pôsobenie zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, používanie Občianskeho zákonníka, obmedzenie zmluvných typov.

V ďalšej časti sa budeme detailne zaoberať pracovnou zmluvou, jej podstatnými a inými náležitosťami. Zmena pracovnej zmluvy má svoje pevne stanovené pravidlá, ako aj evidencia pracovného času, nadčasov a pracovnej cesty.

Obsah:

 • všeobecné ustanovenia Zákonníka práce,
 • základné zásady, zástupcovia zamestnancov,
 • zmluvy v pracovnom práve,
 • zásada rovnakého zaobchádzania, diskriminácia,
 • vznik a zmena pracovného pomeru,
 • pracovný čas, evidencia dochádzky,
 • návrat po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky, právne postavenie po návrate.

 

2. deň: Skončenie pracovného pomeru a spôsoby riešenia pracovnoprávnych sporov

9.00 – 12.00 h, JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Popis:

Školenie venované téme skončenia pracovného pomeru ponúkne účastníkom nielen základnú orientáciu v problematike, ale aj cenné prípadové štúdie z praxe. Dozviete sa o spôsoboch riešenia pracovnoprávnych sporov, možnostiach vymáhania škody aj o možnostiach riešenia sporov z neplatného skončenia pracovných vzťahov.

Obsah:

 • skončenie pracovnoprávnych vzťahov,
 • spôsoby riešenia pracovnoprávnych sporov,
 • vymáhanie škody od zamestnanca,
 • riešenie sporov o neplatné skončenie pracovnoprávnych vzťahov,
 • prípadové štúdie z praxe.

 

3. deň: GDPR – správne nakladanie s osobnými údajmi v praxi – čo má vedieť personalista o GDPR

9.00 – 12.00 h, JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Popis:

Kurz je venovaný problematike GDPR so zameraním na povinnosti personalistov podľa aktuálnej právnej úpravy. Počas školenia získate základný prehľad o vašich povinnostiach, kontrolách, dokumentácii a zásadách spracúvania osobných údajov.

Obsah:

 • nové povinnosti pre personalistov podľa aktuálnej právnej úpravy,
 • kontrola Úradu na ochranu osobných údajov vo vašej spoločnosti,
 • dokumentácia, ktorú predkladáte Úradu v prípade kontroly,
 • základné zásady spracúvania osobných údajov,
 • aplikačné problémy spracúvania osobných údajov.

 

4. deň: Mzdový pohľad v práci personalistu – povinnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu

9.00 – 12.00 h, Ing. Martina Švaňová 

Popis:

K práci na personálnom oddelení neodmysliteľne patria aj povinnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. Poldňový seminár je venovaný aktuálnym povinnostiam personalistu. Lektorka účastníkom poskytne aj cenné rady z praxe.

 

Obsah:

Sociálne a zdravotné poistenie

 • povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa,
 • registračné a oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a Zdravotnej poisťovni,
 • výpočet a odvod poistného,
 • sadzby poistného,
 • vymeriavací základ,
 • výnimky z platenia poistného,
 • odvodová úľava,
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie,
 • prerušenie poistenia a vylúčené doby platenia poistného,
 • zamestnanec/dohodár – pravidelný príjem, nepravidelný príjem,
 • príjem počas materskej/rodičovskej dovolenky a odvod poistného,
 • príjem po skončení pracovného pomeru a odvod poistného,
 • vykazovanie poistného,
 • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • ročné zúčtovanie zdravotného a sociálneho poistenia.

 

Daň zo závislej činnosti

 • definícia príjmu zo závislej činnosti,
 • registračné povinnosti zamestnávateľa u správcu dane,
 • výpočet zdaniteľnej mzdy,
 • preddavok na daň,
 • daňový bonus,
 • uplatňovanie daňových úľav zamestnanca,
 • základný princíp ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
 • ostatné daňové veličiny v roku 2019.

 

5 deň: Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov

9.00 – 15.00 h, JUDr. Alena Huťanová

Popis:

Počas školenia vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov, ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú.

Obsah:

 • medzinárodné zamestnávanie a zamestnanecké štruktúry – lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) a prenájom zamestnancov (ich zapožičiavanie),
 • voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam,
 • zamestnávanie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od mája 2018,
 • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb, dohoda o vyslaní a jej náležitosti,
 • zmeny vo vysielaní v súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb účinnou od 18. 6. 2016,
 • odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí,
 • čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine,
 • sociálne a zdravotné poistenie pri vysielaní a pri výkone práce v cudzine,
 • riešenie konkrétnych príkladov z vašej praxe.

 

6. deň: Výber a prijímanie zamestnancov z pohľadu firmy a z pohľadu uchádzačov

9.00 – 15.00 h, Ing. Alžbeta Košková

Popis:

Cieľom prednášky je vysloviť a poukázať na najčastejšie problémy a chyby pri hľadaní, výbere a prijímaní zamestnancov a priblížiť situáciu aj z pohľadu ľudí, ktorí sa o prácu uchádzajú. Toto je zásadné pre množstvo firiem, predovšetkým v súčasnej situácii, keď je miera nezamestnanosti na Slovensku stále pod 6 % a v ČR dokonca pod 3 %.

Obsah:

 • očakávania uchádzačov,
 • prehľad najčastejších prehreškov firiem pri výbere a prijímaní,
 • detailný pohľad do jednotlivých oblastí a praktické aktivity:
  • zadávanie výberového konania,
  • štruktúra výberového konania,
  • kto sa zúčastňuje výberového konania,
  • interná komunikácia a komunikácia s uchádzačmi,
  • kto hovorí počas pohovoru,
  • písanie popisu pozícií a požiadaviek,
  • využitie potenciálu inzercie.
 • role play – nácvik vedenia pohovorov, ukážky, diskusia,
 • praktický nácvik – ako čítať v CV a motivačných listoch, diskusia,
 • prípadové štúdie a praktický nácvik – písanie popisov pozícií a inzerátov,
 • zakázané otázky,
 • prijímanie, nástup a adaptácia – podpísanou zmluvou sa práca nekončí,
 • čo očakávajú uchádzači.

 

Workshop 1: Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

9.00 – 12.00 h, Veronika Laginová

Popis:

Zámerom workshopu je uviesť účastníkov do problematiky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín s dôrazom na praktické príklady. Kladieme si cieľ, aby účastníci workshopu získali:

 • vedomie, že v tomto procese je jasne daná postupnosť a štruktúra krokov, spolu so zákonnými lehotami – uvedené v zákone, o ktorý sa môžu kedykoľvek oprieť;
 • že sa netreba báť rôznorodosti dokumentov, pretože je ich tak neskutočne veľa, že jeden človek nikdy neobsiahne všetky možnosti. Treba poznať záchytné body na kontrolu dokumentov zo zahraničia a ostatné príde časom a praxou.

Obsah:

 • kde a ako získať potrebné informácie,
 • teoretický úvod do problematiky prostredníctvom výkladu Zákona o pobyte cudzincov,
 • výklad časti zákona o udelení prechodného pobytu za účelom zamestnania štátnym príslušníkom z tretej krajiny s dôrazom na praktické príklady,
 • príklady vyžadovaných dokumentov a špecifiká ich prípravy a získavania,
 • špecifické prípady podľa Zákona o službách zamestnanosti, napríklad zamestnanie:
  • cudzinca, ktorý úspešne ukončil slovenskú SŠ alebo VŠ,
  • cudzinca, ktorý je držiteľom prechodného pobytu, za účelom zlúčenia rodiny k štátnemu príslušníkovi tretej krajiny kratšie ako 12 mesiacov a dlhšie ako 12 mesiacov,
  • cudzinca, ktorý je držiteľom prechodného pobytu, za účelom štúdia a ktorý bude zamestnaný na čiastočný úväzok do 20 h týždenne alebo na plný pracovný úväzok,
  • cudzinca, ktorý je držiteľom trvalého pobytu, za účelom zlúčenia rodiny k štátnemu príslušníkovi SR,
  • cudzinca, ktorý je držiteľom pobytu, za účelom zlúčenia rodiny k občanovi EÚ,
  • cudzinca, ktorý je držiteľom prechodného pobytu ako Slovák žijúci v zahraničí atď.,
 • povinnosti cudzincov a zamestnávateľov po udelení prechodného pobytu za účelom zamestnania.

 

Workshop 2: LinkedIn – prakticky pre personalistov

13.00 – 14.00 h, Ivana Brutenič, Kristína Kováčiková

Popis:

Praktický workshop, počas ktorého si vyskúšate rady a tipy priamo na svojom PC, zmeny môžete rovno aplikovať a začať LinkedIn využívať efektívnejšie.

Využite databázu 500 000 Slovákov a 1 200 000 Čechov na sociálnej sieti LinkedIn efektívne a nájdite ľudí, ktorí nie sú na pracovných portáloch.

Obsah:

 • Prečo je LinkedIn najpoužívanejšia sociálna sieť na obsadzovanie stredného a vyššieho manažmentu? Ako ju môžete skutočne využiť aj pri nižších pozíciách?
 • Ako vytvoríte zaujímavý profil, ktorý pracuje za vás?
 • Ako efektívne pracovať s kontaktmi, ktoré máte, a získať kvalitných ľudí?
 • Ako osloviť potenciálneho kolegu? Prečo vám neodpovedajú? Oplatí sa platená verzia sociálnej siete LinkedIn?
 • Ako overiť ich dôveryhodnosť a aká je LinkedIn etiketa?
 • Ako budovať efektívnu firemnú komunikáciu, ktorá bude reprezentovať a predávať vás/vašu firmu.
 • Tipy a triky, ktoré vám ušetria čas a prinesú výsledky.
 • Ako myslieť inak ako väčšina konzultantov a personalistov a nájsť ľudí, ktorí „nemôžu/nechcú“ byť nájdení.

 

Workshop 3: Reč tela v praxi HR špecialistov 

9.00 – 12.00 h, Monika Stehlíková

 • Základné pravidlá interpretácie reči tela (čo je nevyhnutné vedieť ak chcete posudzovať reč tela uchádzačov o zamestnanie).
 • Naladzovanie - attunment, ako spôsob získavania informácií o klientovi.
 • Základ prepojenia psychiky a tela - práca a postojom a telovými schémami.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Jedinečné, praktické odborné školenie zamerané na problematiku prijímania zamestnancov má za cieľ zdokonaliť vaše znalosti a urobiť z vás špecialistov.

Obsahová štruktúra školenia je nastavená komplexne a rieši oblasti, s ktorými sa vo svojej praxi určite stretnete:

 • základy pracovného práva, vznik a ukončenie pracovného pomeru, reálne prípadové štúdie,
 • GDPR pre oblasť personalistiky,
 • mzdový pohľad v práci personalistu,
 • problematika vysielania a prijímania cudzincov,
 • najčastejšie problémy a chyby pri hľadaní, výbere a prijímaní zamestnancov,
 • LinkedIn,
 • hodnotenie účastníkov na základe reči tela.

 

Získané znalosti aplikujte vo svojej praxi a v prípade nejasností dodatočne konzultujte s lektormi po dobu jedného roka. V prípade legislatívnych zmien vás budeme informovať a zašleme vám všetky potrebné informácie.

Darček pre každého: Každý účastník kurzu získa Apple iPad (2018) Wi-Fi 32 GB a ročný bezplatný vstup do online portálu HR v praxi.

Apple iPad Apple iPadApple iPad

 

Certifikácia

Príprava na test

Každý účastník bude mať k dispozícii materiály na vzdelávanie a príslušnú legislatívu, ako aj doplňujúce podklady. V prípade, ak budete mať individuálne otázky, je možné ich pred testom riešiť formou konzultácie s lektorom.

 

Test

Po ukončení bloku školení a workshopov absolvujete záverečný test. Je koncipovaný tak, že je možné vybrať si viaceré správne odpovede. Jeho vyhodnotenie prebieha v spolupráci s garantmi kurzu. Účastníkom certifikovaného kurzu bude výsledok testu zaslaný najneskôr do troch týždňov po skončení vzdelávania. Po úspešnom zvládnutí skúšky (minimálne 75-percentná úspešnosť) dostanú účastníci certifikát od vydavateľstva Verlag Dashöfer, potvrdený garantmi. V prípade neúspešného zvládnutia testu je možné opakovať ho iba raz.

 

Certifikát

Po úspešnom zvládnutí testu vám vydáme certifikát potvrdený organizátorom a odbornými garantmi kurzu.

Certifikát môže slúžiť vášmu súčasnému zamestnávateľovi na potvrdenie vašich kvalít. Takisto môže byť odrazovým mostíkom v prípade, ak chcete zmeniť pracovnú pozíciu alebo postúpiť z pozície juniora na seniorskú pozíciu v oblasti prijímania zamestnancov.

Kvalitu vašich znalostí potvrdzuje medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, ako aj garanti kurzu.

 

Garant kurzu

Exact recruitment Exact

Advokátska kancelária Bános   Advokátska kancelária Bános

Bodytalks Bodytalks

 

Čo získate absolvovaním vzdelávania

Počas kurzu

 • Kurz je odborný, praktický, aktuálny a komplexný.
 • Obsah vzdelávania je nastavený tak, aby ste získali kvalitný teoretický základ, ako aj konkrétne poznatky z praxe.
 • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 12 účastníkov.
 • Individuálny prístup lektorov počas seminárov a možnosť ďalších konzultácií.
 • Lektorský tím je zložený z odborníkov z praxe.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené a komplexné podklady na semináre + doplnkové informácie na prípravu na test.

 

Po kurze

 • Každý účastník má možnosť počas celého roka po skončení vzdelávania položiť odbornú otázku k téme seminárov – garantujeme vám zaslanie písomnej odpovede od našich lektorov, respektíve iných odborníkov do 5 pracovných dní.
 • Po absolvovaní workshopu LinkedIn máte neobmedzenú podporu účastníkov v rámci privátnej LinkedIn skupiny.
 • Počas jedného roka vám garantujeme doplnenie aktuálnych informácií v prípade zmeny legislatívy k danej téme formou zasielanie aktuálnych článkov – newslettera, respektíve formou videoškolení.
 • Možnosť absolvovať ďalšie semináre so zľavou 50 % počas jedného roka.
 • Aktualizácia vašich poznatkov počas jedného roka (odborné články, videá, semináre) a možnosť konzultácií aj po ukončení vzdelávania.

6 dní prednášok + 2 dni workshopu + test

Vzdelávanie prebieha 8 dní, je rozdelené na prednášky a workshopy.

Prednášky: 11. - 13.3.2019, 18. - 20.3.2019, Workshopy:21.3., 22.3.2019, Test: 29.3.2019

V cene je zahrnuté:

 • 6 dní školení
 • 3 workshopy
 • podklady na vzdelávanie a doplňujúce podklady na prípravu na záverečný test
 • konzultácie s lektormi počas seminárov
 • ročný aktualizačný balík
 • vydanie certifikátu (po úspešnom absolvovaní testu)
 • obedy a občerstvenie počas celého vzdelávania, spoločná večera po ukončení kurzu

Miesto konania: 

Loft Hotel Bratislava

4-hviezdičkový hotel

Štefánikova 864/4, 811 05 Bratislava

 

LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava LOFT Hotel Bratislava

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

Certifikovaný kurz je určený personalistom, budúcim personalistom, manažérom a pracovníkom útvarov HR a mzdových útvarov

Lektor - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.

V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR.

Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie . Patrí  medzi výborne hodnotených lektorov.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Kristína Kováčiková

Kristína Kováčiková

Kristína je partnerom v spoločnosti EXACT RECRUITMENT a zakladateľkou projektu LINKEDINSTRATEGIE.sk . Pomáha klientom na celom Slovensku budovať značku a dosahovať výsledky prostredníctvom top nástroja na vyhľadávanie zamestnancov a B2B biznis – LinkedInu. Je odborným garantom konferencie Trend LinkedIn Academy pripravenou v spolupráci s vydavateľstvom týždenníka Trend.

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, kde získala titul PhD. Pôsobila v nadnárodnej konzultačnej spoločnosti Accenture, v medzinárodnej automotive spoločnosti Mercedes a v jednej z najlepších online reklamných agentúr na trhu Zaraguza. Špecializuje sa na vyhľadávanie na LinkedIne, employment branding, social media kampane a tréning out-of-the-box myslenia pre manažérov. Klientom pomáha trénovať kreativitu a pozerať sa na ich aktivity na LinkedIne z iného uhla pohľadu. Tému kreativity v manažmente lektoruje aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/kovacikovakristina/

Ivana Brutenič

Ivana Brutenič

Ivana pred dvanástimi rokmi, počas štúdia na Ekonomickej univerzite, založila konzultačnú spoločnosť EXACT RECRUITMENT a je zakladateľkou projektu LINKEDINSTRATEGIE.sk. 

Má 16 ročnú prax v oblasti výberov. Svojim klientom buduje silné osobné a firemné značky pomocou efektívnych LinkedIn stratégií, vedie LinkedIn workshopy a prednášky. Neustále prináša novinky v oblasti LinkedInu v médiách. Jej články ste videli v médiách Forbes, Trend, Sme, Profit, Instore, Hospodárske noviny. Zisk Manažment a iných. Získala ocenenie Najlepší prejav lektora podľa hodnotení účastníkov školení MVA.

Študovala Obchod a Marketing, je doktorkou ekonomických vied. Vo svojich LinkedIn službách kombinuje zručnosti vyhľadávania, s obchodnými a marketingovými znalosťami a vzdelaním. V roku 2017 sa stala odborným garantom a organizátorom konferencie Trend LinkedIn Academy pripravenou v spolupráci s vydavateľstvom týždenníka Trend.  

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/ivanabrutenic/

Ing. Alžbeta Košková

Ing. Alžbeta Košková

Ako personalistka pracujúca v korporácií som dlho sledovala neúspešných kandidátov a premýšľala, čo ich vlastne delí od tých úspešných. Často boli neúspešní len kvôli svojej nevedomosti a nepripravenosti. Rozhodla som sa, že už nechcem byť len tá na druhej strane stola, ktorá ich hodnotí, do nekonečna spovedá a kladie záludné otázky.

V súčasnosti pôsobí Alžbeta na druhej strane frontu. Ponúka uchádzačom pohľad z druhej strany, aby vedeli, ako personalisti premýšľajú a čo vlastne hľadajú v ich životopisoch a ich odpovediach.

Rukami jej už prešli tisíce životopisov, motivačných listov a stovky ľudí na pohovoroch na rôzne pozície.

Veronika Laginová

Veronika Laginová

Veronika študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako konateľka v spoločnosti Fajbee, s. r. o. Zameriava sa na asistenciu pri získaní všetkých prechodných druhov pobytu, trvalého a dlhodobého pobytu - pomoc pri hľadaní ubytovania pre cudzincov - poskytovanie poradenstva v oblasti relokácie a imigrácie cudzincov na území SR - asistencia pri získaní víz pre cudzincov alebo občanov SR do zahraničia.

Monika Stehlíková

Monika Stehlíková

Zakladateľka značky BodyTalks (www.bodytalks.sk) a autorka metodiky BodyTalks „Vedomá reč tela“ a knihy Tajomstvo reči tela je charizmatická žena, ktorá zvedomila reč tela na Slovensku. Základom tejto unikátnej metodiky je vedomá práca s pohybom. Monika Stehlíková je výrazná osobnosť, podnikateľka, konzultantka, mentorka, mama a manželka. Viac ako 20 rokov prepája svoju vášeň pre tanec a vitalitu so svojou odbornosťou psychologičky, psychoterapeutky a pohybovej analytičky. Spolupracuje s časopismi Forbes, HNonline, Zisk, FIT štýl, Harmónia, Fitshaker a mnohými ďalšími, objavuje sa na televíznej obrazovke Markízy a RTVS ako odborníčka na reč tela.

Referencie - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

"Seminár JUDr. Dvoranová na úrovni, ktorý bol pre mňa veľkým prínosom, lebo bol k veci, odborne a na príkladoch z praxe. Veľmi zaujímavo viedla seminár."

"Veľmi spokojná - výborná orientácia JUDr. Huťanovej v problematike."

"Pán JUDr. Lukajka poskytol aj praktické skúsenosti."

Časový harmonogram - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 11.3.2019 - 29.3.2019
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Jozef Lukajka PhD., Ing. Martina Švaňová, Ivana Brutenič, Kristína Kováčiková, Veronika Laginová, Ing. Alžbeta Košková, Monika Stehlíková
 • 2 300,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Certifikovaný kurz: Špecialista prijímania zamestnancov