Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

Input: