Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
Videotutorial

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

Popis

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe v nadväznosti na nový zákon o finančnej kontrole od roku 2016 zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní finančnej kontroly pri finančných operáciách a jej častiach. Školenie obsahuje viacero modelových prípadov z kontrolného a publikačného prostredia lektora. 

Komu je určený

zamestnancom obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií, obciam, vyšším územným celkom, štátnym príspevkovým a rozpočtovým organizáciám a iným subjektom verejnej správy, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obsahová náplň

 • Objasnenie finančnej kontroly v prostredí verejnej správy (Čo?).
 • Definovanie povinných osôb a zodpovedných zamestnancov za výkon finančnej kontroly (Kto?).
 • Spôsob vykonávania základnej finančnej kontroly na modelových príkladov (Ako?)
 • Spôsob vykonávania administratívnej finančnej kontroly v praxi.
 • Príklady porušení pri vykonávaní finančnej kontroly.
 • Modelové prípady vykonávania finančnej kontroly z prostredí verejnej správy porovnanie s normatívnym právnym aktom.
 • Smernica pre výkon finančnej kontroly v praxi.
 • Zhrnutie postupu finančnej kontroly.
 • Diskusia, problematika vykonávania v praxi účastníkmi školenia.
 • Záver.
DátumMiestoCena  
15.6.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
5.9.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Bc. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí na útvare miestneho kontrolóra v Mestskej časti Bratislava Petržalka. Zároveň  pôsobí v konfederácií odborových zväzov Slovenskej republiky na pozícií predseda rady mladých. Lektor sa venuje písaniu príspevkov do odborných publikácií zameraných na kontrolu a korekciu smerníc z prostredia verejnej správy...

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.

Ďalšie semináre lektora: