Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
Videotutorial

Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Popis

Projekt pre stavebné povolenie, zhotoviteľská dokumentácia a iné praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb...

Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom?
Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.
Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých lehotách? Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti? Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom? Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom?

Získajte na našom seminári odpovede na aktuálne otázky vyplývajúce z výkonu autorského, stavebného a technického dozoru priamo od odborníka z praxe!

Komu je určený

Osoby vykonávajúce autorský dozor, odborný autorský dohľad, stavebný dozor, technický dozor, stavbyvedúceho, firmy zaoberajúce sa inžinierskou, investičnou, dodávateľskou a zhotoviteľskou činnosťou a pre všetkých pôsobiacich v danej oblasti.

Obsahová náplň

 • Autorský dozor a odborný autorský dohľad:
  • rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom,
  • ochrana autorských práv autora architektonického návrhu,
  • obsah a rozsah odborného autorského dohľadu,
  • koordinačná činnosť zhotoviteľa projektu pre stavebné povolenie.
 • Stavebný dozor:
  • podstata stavebného dozoru,
  • oprávnenie na výkon činnosti stavebného dozoru,
  • vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb svojpomocou.
 • Technický dozor objednávateľa:
  • význam dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb,
  • oprávnenie na výkon činnosti technického dozoru,
  • rozdiel medzi stavebným dozorom a technickým dozorom.
 • Dokumentácia pre územné konanie:
  • analýza, rozsah a prerokovanie dokumentácie pre územné konanie,
  • možnosť použitia dokumentácie pre územné konanie pri tvorbe podnikateľských rozhodnutí investora.
 • Projekt pre stavebné povolenie:
  • oprávnenie na projektovú činnosť,
  • obsah a rozsah projektu pre stavebné povolenie,
  • vplyv právnych predpisov na obsah a rozsah projektu pre stavebné povolenie,
  • význam Projektu organizácie výstavby pri príprave a uskutočňovaní stavby,
  • možnosť dopracovania projektu pre stavebné povolenie pre potreby výberového konania na výber zhotoviteľa stavby.
 • Realizačné projekty:
  • obsah a rozsah realizačných projektov,
  • koordinácia a zabezpečenie realizačných projektov,
  • prerokovanie realizačných projektov,
  • spolupráca účastníkov výstavby pri zabezpečovaní realizačných projektov.
 • Zhotoviteľská dokumentácia:
  • význam zhotoviteľskej dokumentácie,
  • vzťah zhotoviteľskej dokumentácie a realizačných projektov,
  • význam činnosti odborného autorského dohľadu pri vypracovaní zhotoviteľskej dokumentácie,
  • prerokovanie zhotoviteľskej dokumentácie.
 • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko
  • činnosť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti na stavenisku,
  • spolupráca koordinátora bezpečnosti so zhotoviteľom projektu pre stavebné povolenie.
 • Praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb
  • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • zmluvné zabezpečenie výstavby,
  • kolaudácia stavieb,
  • záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby,
  • praktické skúsenosti a upozornenia.
 • Diskusia
DátumMiestoCena  
1.8.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
8.9.2016Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
25.10.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
30.11.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ing. Vasil Ivanov

Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti.
Je členom skúšobnej komisie na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"S priebehom, obsahom a lektorom som spokojný. Nevynímajúc prípravu materiálov, občerstvenia a príjemné jednanie." (J. P. - CEPAR s.r.o.)

"Seminár priniesol znovu oživenie si znalostí a potvrdenie niektorých legislatívnych nedostatkov resp. nezrovnalosti. Lektor výborný." (J. K. - Chemosvit, a.s.)

"Uvedené príklady z praxe k téme." (O.Š. - Trnavska vodarenska spolocnost, a.s.)

"Celkový prednes a program seminára na vysokej úrovni." (J.H. - PR Building spol. s r.o.)

"Zaujímavý, presne zadefinoval pojmy, príklady z praxe." (M.B. - CPE)

"Prednášajúci má dostatočné teoretické  a praktické skúsenosti." (J.B. - Západoslovenká distribučná, a.s.)

"Príklady z praxe, odbornosť kvality prednášajúceho." (A.H.- Západoslovenká distribučná, a.s.)

"Príjemné odovzdanie nových informácií účastníkom." (J.P. Axioma)

"Veľmi veľký prehľad ohľadom predmetu seminára, preukázanie mnohých vysvetlení v praxi. Odpovedanie na otázky s uvedením obdobného príkladu z praxe. Pre mňa rozsiahla téma, o ktorej by sa dalo diskutovať viac ako 1 deň." (E.V. C-Bau, spol.s.r.o.)

"Výborný lektor, zaujímavá prednáška, oceňujem jeho bohaté skúsenosti z praxe." (M.S. C-Bau, spol.s.r.o.)

"Seminár mi poskytol priestor na prehľad v širšom zameraní na SZ a s tým súvisiace vykonávacie vyhlášky." (N.T. C-Bau, spol.s.r.o.)

Ďalšie semináre lektora: