Seminár:
Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1700 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 21-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 5.11.2018 - 3.12.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

1. DEŇ: Základné účtovné zásady, metódy, princípy a postupy

Obsah:

 • Základné účtovné zásady, metódy, princípy a postupy.
 • Účtovanie na súvahových účtoch.
 • Účtovanie na výsledkových účtoch.
 • Účtovanie na podsúvahových účtoch.
 • Aplikácia na konkrétnych účtovných prípadoch.

2. DEŇ: Vybrané problémy pri účtovaní na finančných účtoch

Obsah:

 • Hotovostné platby.
 • Platby cez platobné karty.
 • Darčekové poukážky.
 • Peniaze na ceste.
 • Pohyby medzi účtami.
 • Účtovanie na účtoch vlastného imania.
 • Účtovanie nákladov a výnosov a ich účtovné a daňové posúdenie.

3.  DEŇ: Životný cyklus DHM a DNM a zásob v PÚ

Obsah:

 • Proces obstaranie DHM a DNM.
 • Odpisovanie majetku a zostavenie odpisového plánu.
 • Porovnanie účtovných a daňových odpisov.
 • Vyraďovanie majetku.
 • DHM obstaraný formou finančného prenájmu.
 • Spôsoby účtovania zásob.
 • Vybrané druhy zásob, ktoré sa účtujú priamo do spotreby.
 • Účtovanie drobného hmotného majetku (SHV v ocenení do 1 700 €).

4. DEŇ: Zúčtovacie vzťahy

Obsah:

 • Postúpenie a odpis pohľadávok.
 • Započítanie pohľadávok.
 • Opravné položky k pohľadávkam.
 • Účtovanie opravných faktúr (dobropisov/ťarchopisov).
 • Prijaté a poskytnuté preddavky vrátane prijatých a poskytnutých preddavkov voči zamestnancom,
 • účtovanie na účtoch ostatných pohľadávok a záväzkov (315 a 325) a účtoch iných pohľadávok a záväzkov (378 a 379).
 • Účtovanie úverov.
 • Účtovanie mzdových nárokov vrátane náhrad za PN, dovolenku a účtovania konta pracovného času.
 • Preddavky poskytnuté zamestnancom.
 • Používanie debetnej/kreditnej platobnej karty zamestnancom.
 • Pridelenie kariet zamestnancom, z ktorých je možné čerpať.

5. DEŇ: Vybrané problémy, zostavenie účtového rozvrhu, analytická evidencia a podsúvahová evidencia

Obsah:

 • Účtovanie ochranných pracovných prostriedkov.
 • Účtovanie vybraných zamestnaneckých benefitov.
 • Zostavenie účtového rozvrhu účtovnej jednotky pre účtovné a daňové potreby a pre potreby vykazovania majetku a záväzkov v účtovnej závierke.
 • Podsúvahová evidencie ako súčasť účtového rozvrhu účtovnej jednotky.
 • Praktické príklady na účtovanie na podsúvahovej evidencii.
 • Opravy chýb minulých období.
 • Rozdeľovanie výsledku hospodárenia v s. r. o. a v a.s..

6. DEŇ: Zostavenie účtovnej závierky v PÚ

Obsah:

 • Závierkové účtovné prípady.
 • Upravujúce závierkové účtovné prípady.
 • Praktické príklady k závierkovým účtovným prípadom a upravujúcim závierkovým prípadom (rezervy, nevyfakturované dodávky, opravné položky, časové rozlíšenie, kurzové rozdiely),
 • Inventarizácia majetku a záväzkov.
 • Súčasti účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky).
 • Praktické postupy a príklady pri zostavovaní účtovnej závierky.

7.  DEŇ: Transformácia VH na ZD a zostavenie daňového priznania DzP PO

Obsah:

 • Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane.
 • Pripočítateľné položky k základu dane z príjmov.
 • Odpočítateľné položky od základu dane z príjmov.
 • Uplatňovanie daňovej straty v zdaňovacom období roku 2014.
 • Preddavky na daň z príjmov.
 • Lehoty, spôsoby a postupy pri podávaní daňového priznania správcovi dane.
 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO.

8. DEŇ: Praktické konzultácie a vyhodnotenie kurzu

Obsah:

 • Praktické konzultácie a odpovede na otázky účastníkov.
 • Test.
 • Vyhodnotenie kurzu.

          

          

*V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dana.janosikova@eseminare.sk

alebo na 02/3300 5228.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Je zárukou vysokej kvality a odbornosti. 

Prečo absolvovať seminár?

 • Pozdvihnite svoje vedomosti na vyššiu úroveň.
 • Získajte suverénnosť v účtovaní a riešení jednotlivých účtovných problémov.
 • Presaďte sa vo svojej profesii a preukážte svoju odbornosť Certifikátom.
 • Zvýšte svoje šance na kariérny postup. Jedinečná príležitosť pre junior účtovníkov.

Aký prínos bude mať seminár pre firmu?

 • Šikovný účtovník vie, ako firme ušetriť peniaze.
 • Čím kvalitnejšie účtovníctvo, tým lepšia vypovedacia hodnota o hospodárskej činnosti firmy.
 • Poskytnite svojim zamestnancom neoceniteľný firemný benefit – možnosť profesného rozvoja.

 Predpokladá sa znalosť problematiky.

Ako získať Certifikát

Účastník semináru získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe úspešného absolvovania záverečnej skúšky.            

Skúška bude obsahovať teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť bude pozostávať z 20-tich testových otázok. Praktická časť bude rozdelená do 2 samostatných súčastí: Zaúčtovanie vybraných účtovných prípadov a Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov z predloženého praktického príkladu.

Po úspešnom absolvovaní skúšky (so známkou do 3) bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT.

Úspešný absolvent akreditovaného programu Senior účtovník bude schopný samostatne zostaviť daňové priznanie právnických osôb.

Zárukou Vašej spokojnosti bude vedúci lektor, ktorý je skutočným odborníkom v oblasti účtovníctva a daní. Má bohaté poznatky a praktické skúsenosti v danom obore.

Kurzy budú prebiehať v malých skupinách – maximálne 10 účastníkov, čím Vám zaručujeme individuálny prístup lektora a maximálny efekt vzdelávacieho programu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Účtovníci, ktorí pracujú na juniorských pozíciách a majú ambície kariérne rásť (výborný štart na pozíciu senior účtovníka).

Účtovníci, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť a preukázať svoju odbornosť aj Certifikátom.

Lektor - Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Ing. Eva Kútiková

Ing. Eva Kútiková

Pôsobí ako audítor, predtým učila aj na vysokej škole ekonomickej v Banskej Bystrici.

Časový harmonogram - Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 5.11.2018 - 3.12.2018
 • Ing. Jana Mundierová, Ing. Eva Kútiková
 • 1700 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Odborný portál:  Smernice online

Odborné publikácie:  Zákon o dani z príjmov a judikatúra