Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. 

Na seminári budú zdôraznené pripravované nové ustanovenia a zmeny v zákone o ovzduší a nové ustanovenia a zmeny, ktoré sa premietnu do vyhlášok MŽP SR č. 410/2012 Z. z. a č. 411/2012 Z. z. Do noviel uvedených právnych predpisov bude transponovaná najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2193/EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. 

Získané informácie môžete aplikovať vo Vašej každodennej praxi. Príďte sa poradiť s odborníkom, zorientujte sa v problematike a získajte odpovede na Vaše otázky.

Komu je určený

prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä veľkých a stredných zdrojov, ale aj pre pracovníkov verejnej správy

Obsahová náplň

 • Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo schválenej novely zákona, prijatej na 7. schôdzi NR SR dňa 19. septembra 2012):
  • základné ustanovenia zákona,
  • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
  • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
  • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
  • správne delikty.
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:
  • poplatková povinnosť,
  • výpočet poplatku,
  • oznamovanie údajov.
 • Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší:
  • spoločné ustanovenia vyhlášky,
  • spaľovacie zariadenia,
  • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
  • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
  • technologické zariadenia.
 • Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:
  • predmet úpravy,
  • prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
  • Národný emisný informačný systém,
  • súbor parametrov a opatrení.
DátumMiestoCena  
4.10.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
6.12.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

povinnosť, prevádzkovanie, zdroj, znečisťovanie, znečistenie, ovzdušie, kvalita, emisie, delikt, poplatok, zákon, úloha, výpočet, údaj, ochrana, č.137/2010, č.401/1998

Lektor

Ing. Ľubomír Žiak

Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektov, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia i v Medzivládnom

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.00  prednáška
 • 11.00 – 11.30  prestávka na občerstvenie
 • 11.30 – 13.30  prednáška a diskusiaOd januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Perfektný seminár, páčila sa mi malá skupina, diskusia a materiály."  QSCert, spol. s r.o.

"Seminár bol v celku príjemný, zrozumiteľný s dobrou atmosférou a príjemnými ľuďmi."  Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.

"Veľmi dobre pripravený odborný seminár." ZF Slovakia, a.s.

Ďalšie semináre lektora: