Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
Videotutorial

Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe

Popis

Ako správne a bezpečne odstraňovať materiály obsahujúce azbest zo stavby?
Špeciálne školenie zamerané na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu. Dozviete sa, akú dokumentáciu je potrebné vypracovať pre odstránenie a zneškodnenie azbestu, aké potrebujete povolenia, oprávnenia, i aké pokuty a penále vyplývajú z nedodržania pravidiel.

Komu je určený

bezpečnostným technikom, štatutárom, osobá poverené pre oblasť BOZP, zhotoviteľom stavieb alebo častí stavieb a pre pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosť stavbyvedúceho alebo vedúceho montéra

Obsahová náplň

 • Azbest a jeho delenie.
 • História použitia azbestu a jeho význam pre priemysel.
 • Vlastnosti a použitie.
 • Zdravotné riziká vyplývajúce z expozície prachu z azbestu.
 • Azbest v budovách.
 • Náhrada azbestocementových vlákien vláknami na báze polyamidov.
 • Právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu resp. nakladaním s azbestom ako nebezpečným odpadom.
 • Orgány vykonávajúce štátny zdravotný dozor.
 • Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva.
 • Odborné konzultácie a poradenstvo v legislatívnom konaní.
 • Zdravotný dohľad.
 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009.
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie pre odstránenie a zneškodnenie azbestu.
 • Plán práce.
 • Prevádzkový poriadok.
 • Vybavenie potrebných povolení, získanie oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov.
 • Stabilizácia a odborná demontáž azbestového materiálu.
 • Nakladanie so stavebnými odpadmi s obsahom azbestu a ich zneškodnenie.
 • Záverečné merania a vypracovanie správy o výsledku sanácie azbestu na stavbe.
DátumMiestoCena  
13.6.2016Bratislava130 EUR + DPHPrihlásiť sa
1.8.2016Žilina130 EUR + DPHPrihlásiť sa
19.10.2016Bratislava130 EUR + DPHPrihlásiť sa
1.12.2016Žilina130 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ing. Pavel Adamík

Odborný radca na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Venuje sa pravidelnej autorskej a publikačnej činnosti v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.

Ďalšie semináre lektora: