Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2018

Popis

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2018. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán.

Komu je určený

účtovníkom, ekonómom

Obsahová náplň

 • Právna úprava majetku v platnej slovenskej legislatíve vrátane novelizácií zákona o účtovníctve, postupov účtovania  a zákona o dani z príjmov v oblasti dlhodobého majetku.
 • Odpisové skupiny a odpisovanie majetku – aktuálne.
 • Oceňovanie a členenie majetku spoločnosti z pohľadu novej daňovej a účtovnej legislatívy – druhy majetku a jeho členenie, vymedzenia, rozdiely, limity obstarávacej ceny, rozdielnosti ocenenia, účtovania a daňového dopadu z titulu rôzneho druhu nadobudnutia majetku, napr. dotácie, dar... . Výnimky a zmeny v oceňovaní .
 • Evidencia dlhodobého majetku spoločnosti - zaradenie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie majetku, vyradenie, likvidácia, predaj, škoda.
 • Odpisový plán, daňové odpisy/ zrýchlené, rovnomerné, komponentné, časové odpisy, účtovné odpisy, ich rozdiely z pohľadu legislatívy a dopady na účtovný výsledok hospodárenia a na základ dane spoločnosti, účtovanie, odložená daň, jej podstata a kedy je povinnosť o nej účtovať.... Špecifiká majetku nadobúdaného formou finančného prenájmu, prerušenie odpisovania, fakultatívne a obligatórne pre daňové účely od 1.1.2015. Podmienky, podstata a vytváranie opravných položiek k dlhodobému majetku.
 • Špecifiká drobného majetku spoločnosti - spôsoby a možnosti evidencie, interné predpisy, ktoré sú pre spoločnosť záväzné, čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo je povinnosť viesť v operatívnej evidencii, čo je povinnosť inventarizovať, ako často, aké náležitosti musí obsahovať inventarizačný súpis a inventarizačný zápis...
 • Inventarizácia majetku spoločnosti - jej dopady a vplyv na preukaznosť účtovníctva, lehoty, frekvencia, inventarizačné rozdiely a ich zúčtovanie. Interný predpis o majetku spoločnosti - obsahové vymedzenie povinné a fakultatívne.
 • Majetok charakteru osobnej spotreby, súvislosť s podnikaním, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi.
 • Daňové výdavky a ich uplatnenie vo väzbe na čiastočné využitie dlhodobého majetku/servis, údržba, ostatné súvisiace výdavky .... Využívanie majetku na súkromné a služobné účely...a vplyv na daňovú uznateľnosť  nákladov.
 • Predchádzanie správnym deliktom, porušeniu zákonných povinností v súvislosti s majetkom spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie.
 • Diskusia, otázky a riešenia.

 

DátumMiestoCena  
21.2.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
24.4.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
29.5.2018Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
30.10.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
4.12.2018Brno165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, majetok spoločnosti, odpisový plán, odpis, odpisovanie majetku, inventarizácia, inventarizácia majetku, účtovný odpis, daňový odpis, obstarávacia cena, evidencia dlhodobého majetku, odpis, odpisová metóda, schodok, manko, vyradenie majetku, zhodnotenie majetku

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Hodnocení PERFEKTNÍ: živý přednes (ne nudný), vysoká odbornost přednášející, velmi dobře pripravené papírové materiály. Fakt super, rada přijdu zase." Auditor Sk, s.r.o.

"Lektorka Vadinová vysoko kompetentná, ochotná zodpovedať otázky účastníkov. Seminár mi vyhovoval, celkový pohľad na majetok spoločnosti, poznatky, ktoré využijem v praxi." Whirlpool Slovakia, a.s.

"Výborne, určite bude prínosom aj pre ostatných účastníkov."  Zugimpex s.r.o.

"Som rada, že som sa zúčastnila, určite mi materiály pomôžu, rada navštívim aj iné semináre." Zugimpex s.r.o.

" So školením som bola spokojná, oboznámila som sa s novými poznatkami z oblasti daní a účtovníctva." Nafta a.s.

Ďalšie semináre lektora: