Prečo si registrovať naše novinky a kalendár seminárov?

Zadarmo získate:

  • 2-krát mesačne e-mailom aktuálny prehľad školení a konferencií,
  • akciové ponuky a zľavy,
  • odborné články, ktoré pripravujú naši lektori
  • po registrácii dostanete od nás 10 % zľavu na prvý seminár podľa vlastného výberu.

Chcem zľavu na prvý seminár:

Input:

* Povinný údaj

Ako si mám uplatniť 10 % zľavu na prvý seminár?

Je to veľmi jednoduché. Napíšte jedinečný kód, ktorý obdržíte po registrácii do poznámky pri objednávke cez internet alebo ho nadiktujte v prípade telefonickej objednávky na našej Zákazníckej 0905 299 299.

Upozornenie: zľavu za prvú objednávku nie je možné kombinovať z inými zľavami.

Vydané články kalendára seminárov:

 Pokuty za nesplnenie daňových povinností nepeňažnej povahy podľa daňového poriadku
Vyšiel: 18.4.2018
Vývoj sankčného systému pri správe daní ako ho poznáme v súčasnej dobe je platný od roku 2004 prešiel určitým vývojom. Tým významným rokom, kedy došlo k podstatnej legislatívnej úprave sankčného systému bol predovšetkým rok 2016. Hlavným dôvodom legislatívnej úpravy sankčného systému s účinnosťou od 1.1.2016 bolo vznesenie pripomienok od pracovnej skupiny Rady EU ministerstvu financií ako aj tiež odporúčanie Výboru ministrov Rady EU k sankčnému systému platného do 31. 12. 2015.
 IAS 23 - Náklady na prijaté úvery a pôžičky
Vyšiel: 18.4.2018
Náklady na prijaté úvery a pôžičky, ktoré sú priamo priraditeľné akvizícii, zhotoveniu alebo výrobe kvalifikovateľného aktíva, sa kapitalizujú ako súčasť nákladov na toto aktívum. Ostatné náklady na prijaté úvery a pôžičky sa vykazujú ako výdavok.
 Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovosť
Vyšiel: 17.4.2018
Ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť.
 Zamestnanca treba prihlásiť ešte pred nástupom do práce, pomôže aj mobilná aplikácia
Vyšiel: 4.4.2018
Sociálna poisťovňa opätovne upozorňuje zamestnávateľov na správne prihlasovanie zamestnancov. V zmysle zákona o sociálnom poistení stále platí, že zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne deň pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Ak túto lehotu nedodrží, pobočka Sociálnej poisťovne mu môže uložiť pokutu.
 Platitelia dane, registračná povinnosť pre DPH
Vyšiel: 4.4.2018
Platiteľom dane je zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná u miestne príslušného správcu dane ako platiteľ. Povinnosť registrácie sa podľa ZDPH vzťahuje na zdaniteľné osoby, ktoré vykonávajú nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou (podnikaním) je každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, podnikaním je aj využívanie hmotného a nehmotného majetku za účelom dosahovania príjmu z tohto majetku. Registračnú povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4,§ 7 a 7a ZDPH.
 Účtová třída 5
Vyšiel: 4.4.2018
V účtové třídě se účtují prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Syntetické nákladové účty si účetní jednotka stanoví ve svém účtovém rozvrhu v rámci směrné účtové osnovy závazné do úrovně účtových skupin. Další členění do analytických účtů si může přizpůsobit potřebám manažerského účetnictví, vhodné je vzít v úvahu i daňovou účinnost nákladů. Vztah daně z příjmů k účetním předpisům je stanoven v § 21h ZDP. U poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, případně vedou daňovou evidenci.
 Výpočet PN v roku 2018
Vyšiel: 21.3.2018
Zamestnanec je zamestnancom firmy od roku 2012 . Zmluvne dohodnutý plat má 850,- eur mesačne. V roku 2017 si 12. 6. 2017 čerpal neplatené voľno a od 1. 7. 2017-10. 7. 2017 bol PN. PN zostal znovu od 1. 2. 2018 do 8. 2. 2018. Akú dostane PN?
 Výpočet mzdy v roku 2018
Vyšiel: 7.3.2018
Budúci rok prinesie v oblastí daní, účtovníctva, ako aj mzdového účtovníctva mnoho legislatívnych zmien, ktoré sa v konečnom dôsledku dotknú jedinca, či už ako zamestnanca alebo ako podnikateľského subjektu. Určité legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté už v tomto roku, budú mať dopad na mnohé veličiny v roku 2018. Jednou z nich je napr. zmena výšky životného minima (od 1. 7. 2017), ktorá ovplyvní výpočet miezd, exekúcií, daní, či výšku maximálneho mesačného zárobku uchádzača o zamestnanie. My sa v tomto článku budeme venovať dopadu prijatých legislatívnych zmien na výpočet mzdy v roku 2018.
 Novela zákona o dani z príjmov od 1.5.2018
Vyšiel: 21.2.2018
Zverejnením v Zbierke zákonov SR sa stala platnou novela zákona č. 63/2018 Z. z., ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Ustanovenia tejto novely sa stávajú účinné k 1. máju 2018 a v zákone o dani z príjmov upravuje 4 novelizačné body.
 Oznámenie o schválení účtovnej závierky od 1.1.2018
Vyšiel: 7.2.2018
Zákonom č. 275/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov došlo k zmene lehoty na podanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.
 Používanie nového vzoru daňového priznania k DPH v roku 2018 a dodatočné priznania za predchádzajúce obdobia
Vyšiel: 24.1.2018
Vzhľadom k tomu, že je zverejnený aktuálny formulár, dochádza zo strany platiteľov dane k otázkam, či v prípade dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobia, pred 1. 1. 2018 majú použiť tento formulár.
 Metodický pokyn k zábezpeke na daň z pridanej hodnoty v roku 2018
Vyšiel: 10.1.2018
Týmto metodickým pokynom sa ruší Metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov z decembra 2015, z ktorého sa do nového metodického pokynu preberajú všetky časti pôvodného metodického pokynu týkajúce sa zábezpeky na daň, ktorých sa zákon č. 334/2017 Z. z. nedotkol.