Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Daňový poriadok v roku 2018

Popis

Seminár je zameraný na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní - daňový poriadok a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Školenie je organizované v malých skupinách, pričom garantujeme individuálny prístup lektorky.

Získanie a zvýšenie vedomostnej úrovne účastníkov seminára v oblasti správy daní - ako je:

 • uplatnenie zásad správy daní, a to nielen pri správe daní, ale aj v iných konaniach v rámci správy daní,
 • počítanie a stanovenie lehôt pri správe daní,
 • vytýkacie konanie,
 • daňové tajomstvo a priebeh výkonu daňovej kontroly a jej ukončenie,
 • určenie dane podľa pomôcok,
 • práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a miestnom zisťovaní,
 • uplatnenie predbežného opatrenia,
 • dokazovanie vo vyrubovacom konaní, vyrubovací rozkaz,
 • možnosť vypracovania čiastkového protokolu pri daňovej kontrole DPH,
 • zavedenie nového inštitútu „záväzné stanovisko“ pri dane z príjmov a DPH,
 • zverejňovanie zoznamov daňových subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie na DPH, následne ich výmaz po uplynutí ustanovenej lehoty a po splnení podmienok,
 • postup pri uplatnení opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane alebo druhostupňového (odvolacieho orgánu),
 • zverejňovanie výšky splatnej dane u vybraných daňových subjektov,
 • zverejňovanie daňových subjektov na web stránke FR a MF, ktorí uplatňujú odpočet výdavkov na výskum a vývoj zo základu dane a z iných dôvodov ich zverejnenie,
 • spôsob a správnosť doručenia písomností, inštitút zastupovania pred správcom dane,
 • inštitút prerušenia daňovej kontroly,
 • problematika sankčného systému za správny delikt, odpustenie alebo povolenia úľavu sankcií,
 • možnosť uplatnenia odkladu platenia daní po novom, nový postup spôsob nakladania s daňovým preplatkom, pri ktorom zaniklo právo vyrubiť daň,
 • nový postup pri vylúčení zamestnanca po podaní námietky na jeho vylúčenie,
 • počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň,
 • informácia k daňového exekučnému konaniu a k prechodným ustanoveniam daňového poriadku.

Získanie základných informácií k uplatňovaniu zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 1. januára 2013 s praktickými príkladmi; uplatnenie zákona sa vzťahuje tak na podnikateľov ako aj na fyzické osoby nepodnikateľov; podľa plánu legislatívny úloh pripravuje sa návrh novely tohto zákona, na základe a doterajších výsledkov jeho dodržiavania.

Získanie základných informácií k uplatňovaniu zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. po novele č. 338/2016 Z. z. s účinnosťou od 31. 12.2016; zákon jeurčený pre daňové subjekty, ktoré podnikajú v oblasti regulovaných činností na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu alebo Úradom podľa osobitného predpisu (napr. energetika, poisťovníctvo a zaisťovníctvo, poštové služby, verejné vodovody a verejné kanalizácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti ) uvedených v tomto zákone. 

Komu je určený

daňovým subjektom, ktoré podliehajú daňovej kontrole podľa druhu daní ako aj daňovej kontrole v oblasti účtovníctva, ktorým je správcom dane daňový úrad alebo colný úrad vrátane miestnych daní, ktorým je správcom dane obec, ale aj neziskovému sektoru (napr. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, subjekty výskumu a vývoja...)

Obsahová náplň

 • Prezentácia daňového poriadku podľa aktuálneho znenia účinného od 1.1.2017, s osobitným zameraním na oblasť výkonu daňovej kontroly a priebeh dokazovania (zistení daňovej kontroly) vo vyrubovacom konaní, skrátené vyrubovacie konanie ( vyrubovací rozkaz) súvisiace ustanovenia s procesom daňovej kontroly.
 • Podrobná informácia k ustanoveniam daňového poriadku nadväzne na novelu č. 298/2016 Z. z. k daňovému poriadku s účinnosťou od 1.1.2017, ktorá prináša nové inštitúty pri správe daní, ktoré doteraz daňový poriadok ani zákon o správe daní platný do 31.12.2011 neupravoval (vytýkacie konanie, vyrubovací rozkaz) ako aj legislatívne spresnenie pôvodných ust. za účelom zvýšenia kvality konania pri správe daní ako sú zmeny sankčného systému (nový výpočet pokuty) pri podaní dodatočného DP, možnosť podania dodatočného DP aj po začatí daňovej kontroly, nový inštitút pri uložení pokuty - úhrnná pokuta s uplatnením tzv. absorpčnej zásady pri uložení jej výšky.
 • Informácia k vyhláške č. 229/2014 Z. z. o rozsahu daňových predpisov, ku ktorým je možné požiadať FR SR o záväzné stanovisko v znení vyhlášky č. 214/2015 Z. z. , ktorá upravuje § 53a – 53c daňového poriadku (k zákonu o dani z príjmov a zákonu o dani z pridanej hodnoty).
 • Informácia o pripravovanom legislatívnom návrhu daňového poriadku v roka 2017 – napr. návrh na komplexnú úpravu daňového tajomstva, úprava inštitútu nazerania do spisov, úprava zverejňovania daňových subjektov a návrh na zavedenie tzv. „indexu daňovej spoľahlivosti hodnotenia daňového subjektu“ na základe plnenia daňových povinností každého daňového subjektu.
 • Zodpovedanie predložených a aj vopred zaslaných otázok k daňovému poriadku k uvedených zákonom v programe.

 

DátumMiestoCena  
13.8.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
3.12.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

daň, výrub dane, daňová kontrola, zmena daňového poriadku, 563/2009, reforma daňovej správy, reforma colnej správy, správa dane, finančná správa

Lektor

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní   a  výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Posledných 10 rokov, do konca roku 2010 pracovala na  Ministerstve financií SR, v legislatívnej oblasti na odbore

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: