Seminár:
Daňový poriadok v roku 2018

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Čo ešte neviete o nových ustanoveniach, ktoré vyplývajú zo zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní?

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 13.8.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Daňový poriadok v roku 2018

 • Prezentácia daňového poriadku podľa aktuálneho znenia účinného od 1.1.2017, s osobitným zameraním na oblasť výkonu daňovej kontroly a priebeh dokazovania (zistení daňovej kontroly) vo vyrubovacom konaní, skrátené vyrubovacie konanie ( vyrubovací rozkaz) súvisiace ustanovenia s procesom daňovej kontroly.
 • Podrobná informácia k ustanoveniam daňového poriadku nadväzne na novelu č. 298/2016 Z. z. k daňovému poriadku s účinnosťou od 1.1.2017, ktorá prináša nové inštitúty pri správe daní, ktoré doteraz daňový poriadok ani zákon o správe daní platný do 31.12.2011 neupravoval (vytýkacie konanie, vyrubovací rozkaz) ako aj legislatívne spresnenie pôvodných ust. za účelom zvýšenia kvality konania pri správe daní ako sú zmeny sankčného systému (nový výpočet pokuty) pri podaní dodatočného DP, možnosť podania dodatočného DP aj po začatí daňovej kontroly, nový inštitút pri uložení pokuty - úhrnná pokuta s uplatnením tzv. absorpčnej zásady pri uložení jej výšky.
 • Informácia k vyhláške č. 229/2014 Z. z. o rozsahu daňových predpisov, ku ktorým je možné požiadať FR SR o záväzné stanovisko v znení vyhlášky č. 214/2015 Z. z. , ktorá upravuje § 53a – 53c daňového poriadku (k zákonu o dani z príjmov a zákonu o dani z pridanej hodnoty).
 • Informácia o pripravovanom legislatívnom návrhu daňového poriadku v roka 2017 – napr. návrh na komplexnú úpravu daňového tajomstva, úprava inštitútu nazerania do spisov, úprava zverejňovania daňových subjektov a návrh na zavedenie tzv. „indexu daňovej spoľahlivosti hodnotenia daňového subjektu“ na základe plnenia daňových povinností každého daňového subjektu.
 • Zodpovedanie predložených a aj vopred zaslaných otázok k daňovému poriadku k uvedených zákonom v programe.

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár je zameraný na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní - daňový poriadok a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Získanie a zvýšenie vedomostnej úrovne účastníkov seminára v oblasti správy daní - ako je:

 • uplatnenie zásad správy daní, a to nielen pri správe daní, ale aj v iných konaniach v rámci správy daní,
 • počítanie a stanovenie lehôt pri správe daní,
 • vytýkacie konanie,
 • daňové tajomstvo a priebeh výkonu daňovej kontroly a jej ukončenie,
 • určenie dane podľa pomôcok,
 • práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a miestnom zisťovaní,
 • uplatnenie predbežného opatrenia,
 • dokazovanie vo vyrubovacom konaní, vyrubovací rozkaz,
 • možnosť vypracovania čiastkového protokolu pri daňovej kontrole DPH,
 • zavedenie nového inštitútu „záväzné stanovisko“ pri dani z príjmov a DPH,
 • zverejňovanie zoznamov daňových subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie na DPH, následne ich výmaz po uplynutí ustanovenej lehoty a po splnení podmienok,
 • postup pri uplatnení opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane alebo druhostupňového (odvolacieho orgánu),
 • zverejňovanie výšky splatnej dane u vybraných daňových subjektov,
 • zverejňovanie daňových subjektov na web stránke FR a MF, ktorí uplatňujú odpočet výdavkov na výskum a vývoj zo základu dane a z iných dôvodov ich zverejnenie,
 • spôsob a správnosť doručenia písomností, inštitút zastupovania pred správcom dane,
 • inštitút prerušenia daňovej kontroly,
 • problematika sankčného systému za správny delikt, odpustenie alebo povolenia úľavu sankcií,
 • možnosť uplatnenia odkladu platenia daní po novom, nový postup spôsob nakladania s daňovým preplatkom, pri ktorom zaniklo právo vyrubiť daň,
 • nový postup pri vylúčení zamestnanca po podaní námietky na jeho vylúčenie,
 • počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň,
 • informácia k daňového exekučnému konaniu a k prechodným ustanoveniam daňového poriadku.

Získanie základných informácií k uplatňovaniu zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 1. januára 2013 s praktickými príkladmi. Uplatnenie zákona sa vzťahuje tak na podnikateľov ako aj na fyzické osoby nepodnikateľov.

Získanie základných informácií k uplatňovaniu zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. po novele č. 338/2016 Z. z. s účinnosťou od 31. 12.2016. Zákon je určený pre daňové subjekty, ktoré podnikajú v oblasti regulovaných činností na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, alebo Úradom podľa osobitného predpisu (napr. energetika, poisťovníctvo a zaisťovníctvo, poštové služby, verejné vodovody a verejné kanalizácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti ) uvedených v tomto zákone. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Daňový poriadok v roku 2018

Daňové subjekty, ktoré podliehajú daňovej kontrole podľa druhu daní ako aj daňovej kontrole v oblasti:

 • účtovníctva, ktorým správcom dane je daňový úrad, alebo colný úrad; 
 • miestnych daní, ktorým správcom dane je obec;
 • neziskovému sektoru (napr. nadácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, subjekty výskumu a vývoja).

Lektor - Daňový poriadok v roku 2018

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

Časový harmonogram - Daňový poriadok v roku 2018

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Daňový poriadok v roku 2018

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 13.8.2018
 • Ing. Božena Jurčíková
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 3.12.2018
 • Ing. Božena Jurčíková
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 10.1.2019
 • Ing. Božena Jurčíková
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Daňový poriadok v roku 2018