Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299
Videotutorial

Daňový poriadok v roku 2016

Popis

Seminár k zákonu č.  563/2009 Z. z. o správe daní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Seminár je zameraný na  zákon č.  563/2009 Z. z.  o správe daní - daňový poriadok a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školenie je organizované v malých skupinách, pričom garantujeme individuálny prístup lektorsky.

Získanie a zvýšenie vedomostnej úrovne účastníkov seminára v oblasti správy daní - ako je uplatnenie zásad správy daní, a to nielen pri správe daní, ale aj v iných konaniach v rámci správy daní, počítanie a stanovenie lehôt pri správe daní,   začatie a priebeh výkonu daňovej kontroly a jej ukončenie, určenie dane podľa pomôcok, práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a miestnom zisťovaní, dokazovanie vo vyrubovacom konaní, možnosť vypracovania čiastkového protokolu pri daňovej kontrole DPH, zavedenie nového inštitútu „záväzné stanovisko“ pri dane z príjmov a DPH, zverejňovanie zoznamov daňových subjektov, u ktorých nastali  dôvody na zrušenie registrácie na DPH, následne ich výmaz po uplynutí ustanovenej lehoty a po splnení podmienok, postup pri uplatnení opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správcu dane alebo druhostupňového (odvolacieho orgánu), zverejňovanie výšky splatnej dane u vybraných
daňových subjektov, zverejňovanie daňových subjektov, ktorí uplatnia odpočet výdavkov na VaV zo základu dane, spôsob a správnosť doručenia písomnosti, inštitút zastupovania daňového subjektu pred správcom dane, problematika sankčného systému za zistené porušenia zákonov alebo daňového poriadku ako správneho deliktu, odpustenie alebo úľavu sankcií, možnosť uplatnenia odkladu platenia daní, počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, ako aj informácia k daňového exekučnému konaniu a k prechodným ustanoveniam daňového poriadku.

Získanie základných informácií k uplatňovaniu zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti s účinnosťou od 1. januára 2013 s praktickými príkladmi; uplatnenie zákona sa vzťahuje tak na podnikateľov ako aj na fyzické osoby nepodnikateľov.  

Komu je určený

zástupcom všetkých daňových subjektov, ktoré podliehajú ktorémukoľvek druhu daňovej kontroly

Obsahová náplň

  • Stručné informácie k vybraných ustanoveniam noviel daňového poriadku schválených v priebehu roka 2013-2014, s účinnosťou od 1. 1. 2015, ktoré prinášajú nové inštitúty v konaní, ktoré doteraz daňový poriadok ani zákon o správe daní platný do 31.12.2011 neupravoval a pôvodné ust. sa spresňujú a dopĺňajú za účelom zvýšenia kvality konania pri správe daní. 
  • Prezentácia daňového poriadku podľa aktuálneho znenia účinného od 1.1.2015 a od 1.7.2015 s osobitným zameraním na oblasť výkonu daňovej kontroly a priebeh dokazovania (zistení daňovej kontroly) vo vyrubovacom konaní a súvisiace ustanovenia s procesom daňovej kontroly.
  • Informácia k vyhláške č. 229/2014 Z. z. o rozsahu daňových predpisov, ku ktorým je možné požiadať FR SR o záväzné stanovisko, ktoré upravuje § 53a – 53c daňového poriadku (k zákonu o dani z príjmov a zákonu o dani z pridanej hodnoty).
  • Informácia o pripravovanom legislatívnom návrhu daňového poriadku v priebehu roka 2015.
  • Zodpovedanie predložených a aj vopred zaslaných otázok k daňového poriadku a k zákonu o obmedzení platieb v hotovosti.
  • Diskusia.
DátumMiestoCena  
24.1.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
7.2.2017Košice165 EUR + DPHPrihlásiť sa
15.3.2017Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
4.4.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
26.5.2017Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
8.6.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
27.8.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
27.10.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
6.12.2017Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní   a  výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Posledných 10 rokov, do konca roku 2010 pracovala na  Ministerstve financií SR, v legislatívnej oblasti na odbore

Časový harmonogram

  • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
  • 9.00 – 11.30  prednáška
  • 11.30 – 12.30  obed
  • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusiaOd roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: