Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

Popis

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Odborníčka na daňovú kontrolu Vás oboznámi s postupom správcu dane pri daňovej kontrole za druhy miestnych daní, o právach a povinnostiach daňového subjektu pri daňovej kontrole, o postupe pri určení dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob daňovej kontroly podľa zákona o miestnych daniach nadväzne na daňový poriadok. Využite šancu oboznámiť sa s možnosťou  zlepšiť  príjmy rozpočtu každej obce.

Komu je určený

starostom obcí, primátorom miest, kontrolórom obcí a miest, účtovníkom obcí a miest, podnikateľom

Obsahová náplň

Právna norma :

 • Zákon č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v. z.n.p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“),
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „daňový poriadok“)
 • Všeobecné záväzné nariadenia obcí vydávané a schvaľované obcami (ďalej len „VZN“)

Obsahová náplň seminára

 • Vybrané ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v súvislosti s daňovou kontrolou.
 • Význam daňovej kontroly ako nástroja správcu dane pri preverovaní skutočnosti rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov, napr. zákona o miestnych daniach.
 • Postup správcu dane pri daňovej kontrole za druhy miestnych daní, za ktoré daňovník podáva daňové priznanie, výzva správcu dane na podanie daňového priznania a následky neuposlúchnutia jeho podania.
 • Postup pri určení dane podľa pomôcok ako náhradný spôsob daňovej kontroly podľa zákona o miestnych daniach nadväzne na daňový poriadok.
 • Postup správcu dane pri určení dane podľa pomôcok za druhy miestnych daní, za ktoré sa daňové priznanie nepodáva (daňovník má  oznamovaciu povinnosť)
 • Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole a pri určení dane podľa pomôcok.
 • Ukončenie daňovej kontroly a ukončenie   konania  o určení  dane podľa pomôcok za  dane podľa zákona o miestny ch  daniach
 • Vyrubovacie konanie ako daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňového subjektu.
 • Dokazovanie vo vyrubovacom konaní pripomienok a dôkazov predložených daňovým subjektom na základe výzvy, vydanie rozhodnutia správcom dane, ktorým je obec.
 • Opravné prostriedky proti rozhodnutiu správcu dane, ktorým je obec.
 • Diskusia

 

Bonus pre účastníkov seminára:

Informácia o novele daňového poriadku uverejnená v zákone č. 298/2016 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2017, ktorou sa zavádzajú do praxe nové prvky vrátane legislatívnej úpravy existujúcich nástrojov pri správe daní  – vyrubovací rozkaz, vytýkacie konanie, predbežné konanie, legislatívna úprava pri odklade platenia dane, pri vrátení preplatku na dani, ako aj ďalšie legislatívne úpravy daňového poriadku uplatňované pri správe daní vrátane správy miestnych daní. 

Informácia k (návrhu) novely daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2018 a od 1.1.2019.

DátumMiestoCena  
6.2.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
5.4.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
20.9.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

Správa daní, základné zásady správy daní, daňové konanie, daňová kontrola, miestne zisťovanie, dokazovanie, vyrubovacie konanie predbežné opatrenie, určenie dane podľa pomôcok, výzva správcu dane, daňový preplatok, daňový nedoplatok.

Lektor

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní   a  výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Posledných 10 rokov, do konca roku 2010 pracovala na  Ministerstve financií SR, v legislatívnej oblasti na odbore

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: