Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Chemická bezpečnosť - ochrana zdravia, životného prostredia, vzory dokumentácie a záznamov

Popis

Rozšírte si s nami povedomie o problematike chemickej bezpečnosti z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia. Získajte prehľad o požiadavkach a o súčasnom stave právnej úpravy SR a EÚ pre oblasť chemických látok a zmesí. Naučte sa zásady správnej podnikovej  praxe zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami. Vzory dokumentácie, záznamov pre chemickú bezpečnosť vo väzbe na právne požiadavky a na manažérske systémy – SMK, SEM a SMBOZP.

Komu je určený

manažmentu a ostatným pracovníkom organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia na jednotlivých úsekoch starostlivosti o životné prostredie, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii alebo pre tých, ktorí  sú/budú  audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy  EN ISO 14 001 alebo systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001

Obsahová náplň

  • Prehľad súčasného stavu právnej úpravy SR pre oblasť chemickej bezpečnosti.
  • Nová európska právna úprava pre oblasť uvádzania chemických látok,  chemických prípravkov (CHL) a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh ich  používania podľa - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií  (nariadenie  REACH).
  • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS)  - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc  - „nariadenie CLP“ (Classification, Labelling and Packaging).
  • Diskusia.
DátumMiestoCena  
14.11.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

ochrana životného prostredia, chemická bezpečnosť, chemické látky, chémia

Lektor

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vykonáva školiteľskú činnosť  v oblasti manažérskych systémov a právnych predpisov  pre oblasť ochrany životného prostredia vo výrobných a nevýrobných organizáciách.  Konzultant MŽP SR a odborne spôsobilá osoba pre vydávanie odborných posudkov  vo

Časový harmonogram

  • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
  • 9.00 – 11.30  prednáška
  • 11.30 – 12.30  obed
  • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: