Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
Videotutorial

BOZP v kocke

Popis

Získajte komplexné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na seminári Vám vysvetlíme legislatívu súvisiacu s BOZP. Seminár je vedený autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorý Vám objasní všetky otázky súvisiace s legislatívou a praxou BOZP.

Po absolvovaní školenia od nás získate ako bonus videoseminár s témou: Pracovné úrazy a ochranné pomôcky

Komu je určený

podnikateľom, majiteľom a zástupcom firiem, konateľom, riaditeľom, riadiacim a vedúcim pracovníkom na rôznych stupňoch riadenia, riaditeľom škôl alebo ich zástupcom, začínajúcim technikom BOZP a všetkým záujemcom o túto problematiku

Obsahová náplň

 • Zákon NR SR č.311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 • zákon NR SR č.125/2006 o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon NR SR č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
 • nariadenie vlády 416/2005, o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciam,
 • nariadenie vlády 115/2006, o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,
 • nariadenie vlády 247/2006 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou, teplom a chladom pri práci,
 • nariadenie vlády 253/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci,
 • nariadenie vlády 269/2006 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci,
 • nariadenie vlády 276/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s zobrazovacími jednotkami,
 • nariadenie vlády 281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami,
 • nariadenie vlády 298/2006 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,
 • nariadenie vlády 329/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu,
 • nariadenie vlády 83/2013 o ochrane zdravia zamestnacov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci,
 • nariadenie vlády 351/2006 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred účinkami optického žiarenia pri práci,
 • nariadenie vlády 355/2006 o ochrane zamestancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci,
 • nariadenie vlády 356/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci,
 • nariadenie vlády 357/2006 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska pracovných rizík,
 • ostatné nariadenia vlády vzťahujúce sa k tejto problematike.
 • Diskusia
DátumMiestoCena  
26.9.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa
6.12.2016Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

Ľubica Kuševová

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany. Od roku 1998, po získaní osvedčenia odborného pracovníka bezpečnosti práce, vykonávala funkciu staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky a to až do roku 2008. Odvtedy sa venuje poradenstvu v tejto oblasti.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.

Ďalšie semináre lektora: